પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૧૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

પ્રવેશક-૪

પહેલી પેઢી નયે'દ-દલપત-ભોળાનોથતી ખીજી નર્સિ' હરાવ-ગોવધ્ધ' નરામ ' - ખાક્ષાશ “ર-મણિલાલ-ઠરિલાલ વગેરેની; ત્રીજ મણિશ'કર-- “રમણુંભાઇ ત્રિભ્ુવન-ફરમાવિન્દ-નથુરામ- જટિલ વગેરે.વી; યોથી કલાપી-- ન્હાનાલાલ-ખબરદાર વગેરેતી. પાંચમી લલિતે-મોટાંદકર--રામનારાયણુ' સનહરરામ-કેશવ 'હ. શેઠેગ્વસન્તવતોદી વગેરેની, ૭ટ્દી સાતમી એ તવી પેઢીએ કુસુમાકર, મલયાનિલ, ભાનુશ'કર્‌ વગેરેથી માંડીને ગજ દ્રષ્જુચ, સુન્દરમ્‌ , રષ્ણુલાલ શ્રીધરાણી, વગેરે છેલ્લાં દશખાર્‌ વર્ષમાં કવિઓની અર્ખડ પલટ્ણુમાં થતી નવી ભરતીતી ગણુ છુ. આ તો માત્ર સાથે સુઝતાં ગયાં તેમ નામો ટપકાવ્યાં છે, એકે પેઢીની આખી યાદી નથી આપતો, 'છઠ્ઠીસાતમી પેઢીની પૂરી યાદી આજથી થઇ પણુ ન શકે, વળી એં પેટીનિદ્ેશોમાં નામોને જે અતુત્રામે મુક્યાં છે, તેમાં અનુત્રામ પ્રમાણે ચડતી વા ઉત્તરતી ગુણવત્તાનો અર્થ કે[ઇએ ન વાંચવો! ઉપર્‌ ફલાપી-- ન્હાનાલાલ--ખબરદાર એમ નામ મુકયાં છે, સુકાઈ ગયાં છે, તેને ફેરવી ફેર્વીતે ૧*-૨--૭ તે ઠેકાણે રં--ટ--૧, ૩--૧--૨, ૧--૩--૨, ર--૧--૩, ૩-૨- ૧, ગમે તે અનુકમે ગોઠવી લ્યે. કોઇ પણુ પેઢીમાં બીજા તે સમયઃ અતે વગના નામ ઉમેરો, વા આપ્યાં છે તેમાંથી કમી કરો, ફાવે તેમ કરે. પ્હેલી પેઢી જરા લાંખી ચાલી, ખીજ ત્રીજી પેઢીએ ખ્હાર પડતાં વિશેષ , જવાબદારી દેખાડી અને વિલમ્ખ કર્યો, ચોથી પછીની પેઢીએ પણુ પાછી ખહાર્‌આવતાં ફધ્ક ખચાતી જણાય છે,--પણુ આખા સમયને એક '૬દષ્ટિપાતે સામટો નિહાળી રહેતાં સ્પષ્ટ દેખાય છે, કે નવી નવી ' પેઢીનુ'

ઉત્થાન સવા દોઢ દાયક દ દાયક થયુ છે; અતે આ ઉત્થાતોની સખ્યા મ્હતે તો છસાતથી એણી રાખવામાં આવે તો પૂરતી નહી' લાગે. ઉપર નામ આવી

ગયાં તે તેમ ખીજ જડ વિષે હેમાને! કોઇ ઉપર નિદિષ્ઠ પેઢીમાં સુકાય


મા મુગપ્રવતેક ખનાવી શકતા હઈચે જ શે હું તો પેહીને ણુ, મ ર એળ'ખાવવા રાછી નથી, જ નર

/૨૫૮૮૫