પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૧૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

પ્રવેશક-૪

“૧ તે પ્છેલાંતી.વા પછીતી * એ વર્ગીકરણુની ખાબતસાં મતભેદને સમ્ભવ: સ્વીકારું છુ, અતે એવી એવી રસિક ચર્ચાએ થવા માંડે એમ ઇચ્છુ છું. આમાંની ખધ્।ી નહી' તો કેટલીક પેદીમાં, બારીક અભ્યાસ અને નિરીક્ષણુથી. જટલાંક સામાન્ય લક્ષણુ પણુ જણાયા વગર નહી' રહે,' એટલે દરેક કવિના: લક્ષણા તપાસતાં તે એના પોતાનાં કેટલાં અતે એની પેટીનાં કેટલાં ગણાય,. એવી તુલનાત્મક ચર્ચાનુ” ક્ષેત્ર પણુ હેજ અણુખેડયું છે. વળી ખીજ: ' રમાં કો કોઇ કવિ એક પછી એક ખે પેઢીતો વત્તાઓછો પ્રતિનિધિઃ ગણાયો છે, એવા દાખલા આપણા કવિએમાંથી પણુ મળી આવવો:

સમ્ભવ છે.

૧ વતમાન તત્તતે સત્કારવામાં હિન્દી પ્રજઓમાં ર '* પછાત નથી, તો એ હકીકત આપણા પ્હેરવેશ, આચારવિચાર, સમાજ- વત'ન, ખાનપાન, રોજની રહેણીકરણીમાં અતે આપણા જ્હેપાર ઉદ્યોગ. મુસાફરીએ આદિમાં જણાઇ આવે, તેમ આપણી ગઘપૃઘ ગોંશ્ચણીમાં. ' ચરણ કયાં ઢાકી રહે એવી છે. અહી” આપણે વાવેલ! લણેલે! કવિતાદ્ાલ જ ' આપણો વિષ્ય છે, અને તેમાં જૂના ૭ન્દ, જૂનવાણી, શૈલી, _કલામયતાનાં વારસે મળેલાં ખીખાં અતે આદર્શો, પરમ્પરાપ્રાપ્ત વિષયો અન તે દરેક. તી શિષ્ટસ'મત માંડણી, સુતર સ્મૃતિઓ પડધો લિએ ભાવતર- ગો. જ વિચાચસ્પશો અને સૂચન સ્પન્દા જગાડતી, ફહ કવિતોથિત મનાયલી પદા-- વલિ. ( પોધટિકે ડિક્શન ૩૦૦૫1૦ લંતાં૦॥ ),. આદિ અનેક નેક


. ' * કુવિતી પેઢીનો નિણુય કરતાં માત્ર જન્મતિથિ ખસ નથી; દિધાં છોડી પિતા-

સાતા, ચ'દા, કલાન્ત કવિ વસત્તવિન્ત્ય, હેદ્યત્રિપુડી, ' પિતૃ તપૈણુ, એવી સુંખ્ય અને . લાક્ષણિક ફતિની જન્મતિથિ પણ્‌ ધ્યાનમાં લેવી ઘટે; જન્મતિથિઓ તો મે" જરા: શ્રમ લઇ હેવડાવૌને આ યચોપડીની કર્તાઓની દ સૂચિમાં દાખલ કરી છે. આ બીજી સાલે દરેક અભ્યાસી પોતપોતાની મેળવી લે એજ ઊચિત છે કેમ જે જુદાં જુદાં દૃષ્ટિખિન્દુ પ્રમાણે એક જ કર્તાની જીદી જીટી કૃતિ તેના” ચુજરાતી : કવિતામાં પરક. ખલ લેખે અવતારના પુરાવા તરીકે ષસેદ થવી સમ્ભવિત છે,

હેટશિક સાર્‌ નીચ બે ન્તતતું તેમ પ્ોચેટ્ક ડિંકશન પણ્‌ વખાણુવા લાયક તિજવોઃ ી ી

(૧૫).