પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૨૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

પ્રવેશડ--૨૩

સામયિક“ સદ્માવલોકન ' નિસિત્તે એજ વિચારમાલાની પુદ્દિમાં ત્રણુ સોરઠા પોતે જેડયા ( તા. ૧-૮-૧૯૨૯ તો. અક તે શાછ્દિક ફેરકારે સાથે અપનાવી લઇને વિચારતન્નુતે આગળ ચલાવું છું.,

ઘષ્ણ્ીચ કવિતા સાત્ર નીરસ, ડર્ઝશ, દુગષ્સઃ જભેતદે ગછાતાં ગાજ --અથઝકય્ો પણા વા ત વા ! ૧૦

તીર્સ બલ્કે કર્કશ કવિતા કે દુર્માધ કવિતાને ઉધારી પાડવા માંડે વિવેચક- તી જરર પડતી નથી; પ્રજા જાતે તેનો અસ્વીકાર ડરે છે. પણુ ઉલટ પદ્ઞે ખ્હારથી અનાકર્ષક છતાં આન્‍્તર્‌ ગુણો એવા કે સાચા અધિકારીતે ત્રીક્લ «જેરી લાગતી કવિતા પણુ હોય છે, ને કે વિરલ; અને એવી કવિતાને] ' સામાન્ય વાચક માટે સુયમ બતાવનાર નીરક્ષીરે વિવેચક પણુ ધરણા નથી હોત્‌.

જલટાળ લતાહેક-કઠોર] છોલી ફોડી નાળિચર

કેપ્પરું શરત અર આપે વિર્લેો હેસલો. ૧૧

સ્થલ સ્થલ ઉસ ત સ્હોય સ્થલ સ્થલ ન્હેં કષિ કે ડવિ;

સ્થલ સ્થલ ડવિતા ન્હોચ:- સ્થલ સ્થલ રસિડ સુપાત્ર તા, ૨૨

મ્હારી પણુ એજ જિકરે છે. અતે સેજિદા ઉપષ્રોગતી ઘણી વસ્તુઓતું મૂલ્ય-આપણે-તે ચીજના સવ [સાધારણુ * '[ અવરેજ ૧૪૦80૯ » નમૂના ઉપરથી આંકિયે જયે, તૈ ખોરડું નથી; પણ પણુ: એને હ ધોરણે માણસની ભાવ- ા તાએ! અને -માણુસના શ્રેયને લગતી બાખતોનુ' મૂલ્ય રખે આંકતા ! ભાવ- તાપોષક સઝુત્કાન્તક વસ્તુઓમાં તો ઉત્તમ નમૂના વડે જ મૂલવણી થાય; ' ઉત્તસ નમૂનાઓને જ એ વષના શહ સાચા નમૂના ગણાય: ન; (મિશ્રન્તિ) કાને આપુ) ડે હેટ ગળેલ્ૂ' કફની સાચી,.ડોતિ ખોટી પરીક્ટા, | એ પ્રશ્નોને તે'જ જાણે ઉકેલી રજેઃ દે દેખતો સાર તિઃસારસાનેા. ' ુનિઃ સાર જે નિરેખલી વાજ સારસાંને.; દ

કન


1. રક કડૅણુ કાચલીવાંળુ', રત, પાંણીચા સ સ્વાદ્‌- . પાણી, કા છ

(રહ)