પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૩૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

પ્રવેશક-૧૬

-તર'ગ કે દશે, માર્દવે કે વિશાલતાએ, કલાએ સણાતુભૂતિએ માણે અને વિશદતાએ પ્રજાવા હદય ઉપર. વિજયી ધસારો કરી રહ્યા છે. સાહિત્ય 'શ્ઞેત્રમાં પ્રજાની વ્યવસ્થાશફિત જે જેમ્‌ વધશે, તેમ આ વિચારપ્રધાન કુવિત્‌ા- તો ફેલાવે! પણુ વધશે જ. ૭્ી સાતમી પેઢીના ઉઠરતા કવિએને. ઉદેશીને ક; પણુ ભલામણુ કરવાતો અધિકારી હોઉ તો તે આટલી જઃ-લખ લખ કયૌથી કવિત્ત્‌ નથી ખિલવું લખાય તે બધુ'જ પ્રકાશન યોગ્ય કયાંથી હોય ? લખેલુ સુધારવાની કલા સજક “કતાની જ નહાતી ખ્હેન છે. અતે એ મેટી “ખ્ડેનના તો આશક જ બતે. બાલ અતે મૂત' વિષયોમાં કેલ્પનાતે વધારે “ખેલવા, સાહસિક સજક બતો. કયું” કરે તે શાનો કવિ | વળી કૃતિમાં તમારા વ્યકિતત્વની છાયા જેમ એ!છી રહે તેમ ત્હમારી કલા વધારે વિજયી, ગે કલાભંકિત સેવો હ્ષાણુક પ્રસંગ પણુ ભલે આલેખો, તુચ્છ મનાતા વિષય

' ઉપ્ર્‌ પણુ ભલે લખા. પરન્તુ પેલું ખાખોગ્યું ગગનતું પ્રતિબિમ્બ ખતી “રહે છે, એ જ કહટપનાષીસિથાનો ખરો આદશ છે. તુચ્છ લલુ ક્ષણણુક કે

  1. નસવાક્ષણિકના નિરપણુમાં અતન્‍્૧ત। અતે અજ્બતા સાથે સાથેં જીને બંતાવે'

રી તિ જ કલ્પનાતેત્ર, ક્ષરતે અક્ષર ફરે, અણુને મહાન કરે, આ કાતે પેસી ખીજે ડશાનેનીકળી જવાતી પ્રકૃતિવાળાં શખ્ડઝુસંખાંતે મગજ માં ચોટાડી દે, રે સ્વપ્નામાં પણુ તેમતું ર્ટણુ કરાવે, તે જ કલાનો વિજય અને કવિતાતી સિદ્ધ. "તું. કર % સંગીન અને બિનેગત,બિન'ગત સંગીન અને નવું 3૫જાવે તે સાહસિક


“ કવિતા અને કલાના ક્ષેત્રમાં તકું એટલે શું, એ સવાલ ખેશક અટપટો છે. . છૂતવોપ્મૅત્રે નોદિતા: વિષય કે માંડણીની નવીતતાને 'જવા દઈ, લચ તવીતતાજ ['વિચારિયે. વાલ્મીકિએ અવુષ્ડ્ઠુપ નવો સાથ્યા, ત્યારે તેમાં તવીનતા કેટલી સૂક્મ “હતી તે એ વેદ્યુગ-અને 3 પ્રથમ પ્રાકૃતતા યુંગ-સાં ચાલતા ઇછન્દોને સુકાબલે ખરાખર અને પૂરે પૂરુ સમી લયો. કોલસ્બસ ( સિ ૬010010035 ) વિષેની પેલી દત્તકથા

  • “ન્‍ણો છો નેં . ? ઇંડુ ટેખલ પર્‌ ઉભુ' સુકો; એ એની સમક્યા. વિદ્યા ખુદ્ધિ અનુભવ

' આદિમાં શ્રેષ્ઠ પુરુષો ટેબલ આસપાસ હાજર હતા, કોઇથી એ કોયડો ન ૯ેકલ્યો, કોલસ્મસે ઇ'ડૉને એક છેડે જરો ટોચીને ઉભુ' રાખી - 'દેખાડયું, કાન્તના વસન્ત- 'વિજયમાં, છ્યારોમની લાવણીમાં, 3 ગો. મા. ત્રિ. તા કટાવમાં, પ્રવાહી પૃથ્વીમાં, ગુલ- બેકીસો, સ સર્જકતા છે, કેમ કે તેમાં વિષયાનુરૂપ નવીનતા અને સિદ્ધિ છે

(8૨)