પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૫૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

આપણી ફવિતાસમૃડ્રિ--૪

આરા અન્તરસા ઉભરાતી,

ભાવ રસે બુદ્ધી છલકાતી, શખ્દસાળ ડેડે ઝૂથાતી, તે॥ ચ ત આશે ફર: સસણેૂ'૦

જ્‌

રસપુષ્પાની સેજ ખિછાવૂ', ઉર્હિત્લાળે પ્રાણુ જુલાવૂ, આર્સત્રણુ ફેરિફારે દઇ આજૂ[, તેપદચ કેરે છ અસૂરઃ -સમણૂ૦ તા'વેતોય ત લુપ્તે થાચે,

હગસીક્કરે ફેરિફેરિ

ઝેખાપચે,

કેદિર્ડાદિ તે! પગલી સ'ભળાચે, જાણે આ આવે જરેરેઃ સસમણૂ૦ આશ નિરાશથિ ઉર સ્હોરાએ, સત વ્યાઝુલતાષા અડળાચે, વૂત્તત શ્રી-રુ'ક લગિર પસાચે,

જૂ

તા

પ હેરશોવિન્દ પ્રેસર્શકર કવિ--

સસણાતાો પૂરઃઃ સમણૂ૦.

કવિ અતે જગત વચ્ચે વિરોધ,

સુણૂ' ડયાં પ્રેસતૂ' ગાણુ' «હે કયાં ભાવ દિલત'ખ્તે ? વદી તું દે અરે એ અલ! દિઠી છે એવિ તે' દુનિયા ગજાલે ઇકશ્કતે તાસે દિડું' તે' કોર ખેદર, જ્યાં

સળે ડચ ઊરની સિજલસ ? --ખતાવી દે હું એ ડિસ્સત! ખલક સારી જ તે' વીંઠી, દિલ્ષે દિલ ખૂ૨ ઝીલે ન્યાં ?

' અરે દરિચા | ખધદ ફૉંઠા,

પિછાણે દિ તલપતું દિલ ?

“ 722