પૃષ્ઠ:KaviDarshan.pdf/૧૦૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
કવિનર્મદ:૯૭
 

નદ અને... નમ દાગૌરી મને આહ્વાન આપે છે... ડાહીગૌરી : એટલે?! 94657311 નદ કે...તમે સાચા સુધારક હૈ। તા તમે પુનÖગ્ન કરી બતાવા. j[ વાતાવરણનાં પ્રથમ શાંતિ ગૌરીનુ ય ચિરાઈ જતું F%ER 15 3². વ્યાપે છે, ડાહી- હોય એમ, પૃથ્વી સૂચક ભણકાર 51 ઉલટાઈ જતી હેાય એમ, THIFT રણકાર થાય છે; એકાદ વાદ્ય કે વસ્તુ પડે છે. ડાહીગૌરી એકાએક શાન્ત પડે છે. ડાહીગૌરી સમજી, નહિ ? - નદ : હા. કિવ ન દના એવા દુસ્વભાવ ફેકાય કે તેનો સ્વીકાર થઈ જ જાય. વિનદ : ૯૭ THE તમે આ આદાન સ્વીકાવું પણ ખરું, FIFE AS: 1511912 21. નદ: ! ડાહીગૌરી : નાગરી ન્યાતમાં એક પત્ની ઉપર ખીજી પત્ની થતી નથી. નદ: ન્યાતને બાજુએ મૂકીએ. સુધારા પણ એની વિરુદ્ધ છે... પરંતુ એક બાજુએ સુધારક તરીકેની પ્રતિષ્ઠા હતી...ખીજી પાસ એક સુધારકનેા આશ્રય શોધતી વિધવાને નિશ્વાસ હતા ! મારી આગળ નિશ્વાસ સદા ય જીતે છે!}} = 'j LI પડયો છે કે આવાન

  1. g : |ijcete

ડાહીગૌરી : ( સહજ ડૂસકું ખાઈને ) નિશ્વાસ નાખનાર ડાહીગૌરી છે . મને પણ ગમ્ય કાળ દય ! હા, તમને એ ગમ્યું તે ! ગૌરી। એક કલમને ખેાળે મસ્તક મૂકયુ હતું; બીજું તારે ખાળે ! એક વાર નિહ...અનેક વાર...મારાં સાહસ...અને ખમવુ તારે...સાહસ તા થયું પણ હવે તું કહે એ ગાઠવણુ કરવા હું. છું...તને જુદુ ધર ગમે તા... એ વાત ! ડાહીગૌરી : તમારે મને કાઢી મૂકવી હોય તેા