પૃષ્ઠ:Vanaspati Shastra Na Mul Tattvo.pdf/૬૮

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

વનસ્પતિશાસ્ત્ર.

આવબેંક થડની રચના ટું- ૩ કામાં હેઠળ આપીછે ( ૫૬ મી આકૃતિ જુઓ . ૧. ગર્~-મધ્ય ભાગમાં, મૃ દુધાતુને! બનેશે. ૨. કાઇ~દર વરસે નવાં - નાર તૂટક વર્તુલનું બનેલું; - "કેપ અને ટપકાંવાળી વાહિની- એનું બનેલું. ૩, કેંદ્રમાંથી નીકળનારી સીધી રૂખાઓ–ગર અને છાલને જોડ નારી, મૃદુધાતુની બનેલી. અ આ. ૫ મી. ૪. ફાટ્યજનક કાષાતર સવ કાનું બનેલું, અને એક. માંથી ક્રાણુ અને છાલ એ બન્ને અનેછે. $ Wy છ વરસની ઉભરનું ખાદ્યવર્ધક થડ (આંખેા) આડું વચ્ચેાવચ્ચેથી કાપી વચલા ભાગ દર્શાવ્યાછે. પુ. છાલ—મે જાતની રચના. ૧. અંતછાલ—કાણ તંતુની ખનેલી. ૨. ખાલછાલ—મૃદુ પદાર્થની અનેલી. ( અ. ) લીલેા થર, (બ) નરમ થર. ૬. ચાસરૈપર વીંટાપલી, ૪૧ અ. ગર; ભ. ગરથી છાલ લગી જનારી રેખા; લાકડાનાં તૂટક વર્તુલ; ડ. ૩. છાલ અને તેના પરની ત્વચા.