ભજ ગોવિંદ સ્તોત્ર

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ભજ ગોવિંદ સ્તોત્ર
શંકરાચાર્યભજ ગોવિન્દં ભજ ગોવિન્દં, ગોવિન્દં ભજ મૂઢમતે ।
સમ્પ્રાપ્તે સન્નિહિતે કાલે, નહિ નહિ રક્ષતિ ડુકૃઞ્કરણે ॥૧॥
મૂઢ જહીહિ ધનાગમતૃષ્ણાં, કુરુ સદ્‍બુદ્ધિં મનસિ વિતૃષ્ણામ્ ।
યલ્લભસે નિજકર્મોપાત્તં, વિત્તં તેન વિનોદય ચિત્તમ્ ॥૨॥
યાવદ્-વિત્તોપાર્જન-સક્તસ્તાવન્-નિજ-પરિવારો રક્તઃ ।
પશ્ચાજ્જીવતિ જર્જરદેહે, વાર્તાં કોઽપિ ન પૃચ્છતિ ગેહે ॥૩॥
મા કુરુ ધનજનયૌવનગર્વં, હરતિ નિમેષાત્ કાલઃ સર્વમ્ ।
માયામયમિદં અખિલં હિત્વા, બ્રહ્મપદં ત્વં પ્રવિશ વિદિત્વા ॥૪॥
સુર-મન્દિર-તરુમૂલ-નિવાસઃ, શય્યા ભૂતલમ્ અજિનં વાસઃ ।
સર્વપરિગ્રહભોગત્યાગઃ, કસ્ય સુખં ન કરોતિ વિરાગઃ ॥૫॥
પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરનં, પુનરપિ જનનીજઠરે શયનમ્ ।
ઈહ સંસારે બહુદુસ્તારે, કૃપયાઽપારે પાહિ મુરારે ॥૬॥
ગુરુચરણામ્બુજ-નિર્ભર-ભક્તઃ, સંસારાદ-ચિરાદ્ ભવમુક્તઃ ।
સેન્દ્રિય-માનસ-નિયમાદેવં, દ્રક્ષ્યસિ નિજં હૃદયસ્થં દેવમ્ ॥૭॥
ગેયં ગીતાનામ-સહસ્રં, ધ્યેયં શ્રીપતિરૂપમ્ અજસ્રમ્ ।
નેયં સજ્જન-સઙ્‍ગે ચિત્તં, દેયં દીનજનાય ચ વિત્તમ્ ॥૮॥
ભગવદ્‍ગીતા કિઞ્‍ચિદધીતા, ગઙ્‍ગાજલ-લવકણિકા પીતા ।
સકૃદપિ યેન મુરારિ-સમર્ચા, તસ્ય યમઃ કિં કુરુતે ચર્ચામ્ ॥૯॥
                      [તસ્ય યમેન ન ક્રિયતે ચર્ચા]