યુગવંદના/બીડીઓ વાળનારીનું ગીત

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← વિરાટ-દર્શન યુગવંદના
બીડીઓ વાળનારીનું ગીત
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૩૧
દૂધવાળો આવે →
બીડીઓ વાળનારીનું ગીત


બીડીઓ વાળો ! બીડીઓ વાળો ! બીડીઓ વાળો ...રે !
નિરાધાર, બીડીઓ વાળો...રે !
બાર પૈસાની પાંચસો લેખે બીડીઓ વાળો...રે!

કંથ કોડીલા ડેલીએ બેઠા,
વાડીઓ વેચી બાંધતા રેટા,
લાલ કસુંબે લેટંલેટાં પાડતા લાળો...રે !
આવશે ખાવા, માગશે થાળી, કાઢશે ગાળો...રે !
નિરાધાર, બીડીઓ વાળો...રે !

ભૂખ લાગી છે – બીડીઓ વાળો!
ઊંઘ આવે છે – બીડીઓ વાળો !
આંખમાં લાગી અગન-ઝાળો : બીડીઓ વાળો...રે !
પાછલી રાતે, પો'ર દી થાતે, બીડીઓ વાળો...રે !
નિરાધાર, બીડીઓ વાળો...રે !

મેલવા વા'લાં બાળક રોતાં,
તાવ આવે તો મૂકવાં પોતાં,
નાકનાં પાણી લ્હોતાં લ્હોતાં બીડીઓ વાળો...રે !
કંથને જોશે પાન-સોપારી, બીડીઓ વાળો...રે !
નિરાધાર, બીડીઓ વાળી...રે !

મીઠાં મીઠાં ઝોલાં આવે..
પાંદડાં જડદો ગાવડી ચાવે,
વાણિયો કાંટોકાંટ તોળાવેઃ બીડીઓ વાળો...રે!
ઓછું થતાં, દામ કપાતાં બીડીઓ વાળો.... રે !
નિરાધાર, બીડીઓ વાળો.રે !.

રાજનું છોરુ, રાજની જોરુ,
કેમ કરી હું ઓઝલ ખોલું?ઓરડો ઓઢી અંગ સંતાડું, બીડીઓ વાળો...રે !
સાડલે લીરા, કાળજે ચીરા, બીડીઓ વાળો...રે !
નિરાધાર, બીડીઓ વાળો...રે !

આજ અજવાળી રાત રૂમઝૂમતી,
કંકુડી કોળ રાસડે રમતી,
હું જાગું છું બીડીઓ વણતી : બીડીઓ વાળો....રે !
અન્ન વસ્તર ને આબરૂ સાટુ બીડીઓ વાળો... રે !
નિરાધાર, બીડીઓ વાળો...રે !

પાંદડાં કાપું – આવતી નીંદર,
આંગળી વાઢે ઊંઘમાં કાતર,
ટેરવાં તૂટે વટતાં સૂતર : બીડીઓ વાળો.... રે !
હાંફતી છાતી, ખાંસીઓ ખાતી, બીડીઓ વાળો....રે !
નિરાધાર, બીડીઓ વાળો...રે !

શેઠિયો સૂતરફેણી લાવે,
પાનનાં બીડાં પાતર ચાવે,
લોહીના બળખા મારે આવે : બીડીઓ વાળો... રે !
છાતીએ ચાંપી શેકના ગોટા, બીડીઓ વાળો...રે !
નિરાધાર, બીડીઓ વાળો...રે!

આજ દુનિયાને હાટડે દેખો,
મોંધા ગાંજા, ભાંગ ને સૂકો:
સોંઘો સ્ત્રીના દેહનો ભૂકો : બીડીઓ વાળો...રે !
જીવતાં જનનાં શોણિત સોંઘાં : બીડીઓ વાળો....રે !
બીડીઓ વાળો ! બીડીઓ વાળો ! બીડીઓ વાળો..... રે !
બાર પૈસાની પાંચસો લેખે બીડીઓ વાળો....રે !