વેણીનાં ફૂલ/દાદાજીના દેશમાં

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← લાલ લાલ જોગી વેણીનાં ફૂલ
દાદાજીના દેશમાં
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૨૮
વાદળમાં વસનાર →


દાદાજીના દેશમાં


હાં રે બેની ! હાલો દાદાજીના દેશમાં
પ્રેમસાગર પરભુજીના દેશમાં - હાં રે૦

મધુર મધુર પવન વાય
નદી ગીતો કૈં ગાય
હસી હોડી વહી જાય
મારા માલિક રાજાજીના દેશમાં - હાં રે૦

સાત દરિયા વીંધીને વ્હાણ હાલશે,
નાગ-કન્યાના મ્હેલ રૂડા આવશે,
એની આંખોમાં મોતી ઝરતાં હશે !
હાં રે બેની ! હાલો મોતીડાંના દેશમાં - હાં રે૦

સાત વાદળ વીંધીને વ્હાણ લઈ જશું,
ત્રીશ કોટિ તારાની સાથ ખેલશું,
ચંદ્ર સૂરજ ખીસામાં ચાર મેલશું !
હાં રે સખી ! હાલો, ચાંદરડાના દેશમાં - હાં રે૦

સમી સાંજે દાદાને દેશ પહોંચશું,

એના પાંખાળા ઘોડા ખેલાવશું,
પછી પરીઓને ખોળે પોઢી જશું !
હાં રે બેની ! હાલો એ પરીઓના દેશમાં - હાં રે૦

ભલે હોય ઘણું તાણ
ભલે ઉઠે તોફાન
આજ બનશું બેભાન
થવા દાખલ દાદાજીના દેશમાં !

હાં રે સખી ! હાલો દાદાજીના દેશમાં

પ્રેમસાગર પરભુજીના દેશમાં - હાં રે૦