શ્રી આનંદધન ચોવીશી/શ્રી શ્રેયાંસનાથ સ્વામી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← શ્રી શીતલનાથ સ્વામી શ્રી આનંદધન ચોવીશી
શ્રી શ્રેયાંસનાથ સ્વામી
આનંદધન
શ્રી વાસુપુજ્ય સ્વામી →
(રાગ:ગોડી અહો મતવાલે સાજના)


<poem> શ્રી શ્રેયાંસજિન અંતરયામી, આતમરામી નામી રે, આધ્યાત્મ મત પૂરણ પામી, સહજ મુગતિ ગતિ પામી રે... શ્રી શ્રેયાંસ... ૧

સયલ સંસારી ઈંદ્રિયરામી, મુનિગણ આતમરામી રે, મુખ્યપણે જે આતમરામી, તે કેવળ નોષ્કામી રે... શ્રી શ્રેયાંસ... ૨

નિજ સ્વરૂપ જે જકિરિતા સાધે, તેહ અધ્યાતમ લહીએ રે, જે કિરિયા કરી ચૌગતિ સાધે, તે ન આધ્યાતમ કહીએ રે... શ્રી શ્રેયાંસ... ૩

નામ અધ્યાતમ ઠવણ અધ્યાતમ, દ્રવ્ય અધ્યાતમ છંડો રે, ભાવ અધ્યાતમ નિજ ગુણ સાધે, તો તેહશું રઢ મંડો રે... શ્રી શ્રેયાંસ... ૪

શબ્દ અધ્યાતમ અરથ સૂણીને, નિર્વિકલ્પ આદર જો રે, શબ્દ અધ્યાતમ ભજના જાણી, હાણ ગ્રહણમતિ ધરજો રે... શ્રી શ્રેયાંસ... ૫

અધ્યાતમ જે વસ્તુ વિચારી, બીજા જાણ લબાસી રે, વસ્તુગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, આનંદધન મતવાસી રે... શ્રી શ્રેયાંસ... ૬

-૦-