સભ્ય:Sushant savla/sandbox/ંDesigns

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ


{{Custom rule|sp|20|tl|20|tr|20|sp|20}}
{{Custom rule|sp|40|tl|20|d|4|tr|20|sp|40}}
{{Custom rule|sp|20|tl|20|d|4|d|6|d|4|tr|20|sp|20}}
{{Custom rule|sp|20|c|6|str|10|d|10|str|10|c|6|sp|20}}
{{Custom rule|sp|20|str|10|str|10|d|10|str|10|str|10|sp|20}}
{{Custom rule|sp|20|atr|10|c|6|atl|10|sp|10}}
{{Custom rule|sp|20|d|6|sp|10|d|10|sp|10|d|6|sp|20}}
{{Custom rule|sp|20|Fancy3|40|sp|20}}
{{rule|2em|height=2px}}{{rule|4em|height=2px}} {{rule|8em|height=2px}}{{rule|4em|height=2px}} {{rule|2em|height=2px}}
{{Custom rule|sp|20|d|4|d|6|d|4|sp|20}}
{{Custom rule|sp|20|d|6|sp|20}}
{{Custom rule|sp|20|c|6|sp|20}}
{{Custom rule|sp|20|co|6|sp|5|co|6|sp|5|co|6|sp|20}}
{{Custom rule|sp|20|co|6|sp|20}}
{{Custom rule|sp|20|c|6|co|6|c|6|sp|20}}
{{Custom rule|sp|20|Fancy1|40|sp|20}}
{{Custom rule|tl|40|crb|10|tr|40}}
{{Custom rule|sp|10|atl|10|sp|10|Fancy3|40|sp|10|atr|10|sp|10}}
{{Custom rule|sp|20|fl|12|Fancy1|40|d|10|Fancy1|40|fr|12|sp|20}}
{{Custom rule|sp|20|d|4|sp|10|c|10|sp|10|d|4|sp|20}}
{{Custom rule|sp|10|Fancy3|40|Fancy3|40|sp|10}}
{{Custom rule|sp|10|atr|10|c|6|atl|10|sp|10}}
{{Custom rule|sp|20|c|6|sp|5|str|10|sp|5|c|6|sp|20}}
[[File:Book Center Design 1.svg|150px|center]]
[[File:Book Center Design 2.svg|150px|center]]
[[File:Book Center Design 3.svg|150px|center]]
{{Custom rule|sp|20|tl|20|d|4|r|15|d|4|tr|20|sp|20}}