સભ્ય:Sushant savla/sandbox/test

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

1 00:00:55,305 --> 00:00:59,401 ઈનગેરાસ: આપણા ઈશુના ૧૪૪૨ના વર્ષમાં

2 00:01:00,477 --> 00:01:05,233 તુર્કના સરદારે ૧૦૦૦ ટ્રાંસીલ્વીયન છોકરાઓને ગુલામ બનાવ્યા

3 00:01:05,399 --> 00:01:07,401 જેમને વાપરી તે પોતાની સેના વધારતો

4 00:01:07,484 --> 00:01:09,452 (ચાબુક્નો ફટકાર) (છોકરાની ચીસો)

5 00:01:10,821 --> 00:01:14,371 આ બાળકોને દયાહીન રીતે મારવામાં આવતાં,

6 00:01:15,993 --> 00:01:19,167 સારાસારના વિચાર વગર કત્લેઆમની તાલિમ અપાતી,

7 00:01:19,329 --> 00:01:25,007 તુર્કલોકોના સર્વ વિરોધિઓનું લોહી પાડવાની તાલિમ અપાતી.

8 00:01:31,550 --> 00:01:33,803 આ બાળકોમાં,

9 00:01:33,885 --> 00:01:37,480 એક બાળક ઘાતકી લડવૈયો બન્યો

10 00:01:37,556 --> 00:01:40,685 તેના નામ માત્રથી દુશ્મનોની

11 00:01:40,767 --> 00:01:42,519 સમગ્ર સેનાઓ ફફડીને ધ્રુજતી.

12 00:01:45,772 --> 00:01:48,195 શૂળી ચઢાવનાર વ્લૅડ .

13 00:01:48,567 --> 00:01:51,571 ડ્રેગનનો પુત્ર.

14 00:01:54,781 --> 00:01:57,159 છેવટે તેના ક્રૂર કર્મોથી કંટાળીને,

15 00:01:57,242 --> 00:02:00,121 વ્લૅડ તેના ભૂતકાળને મૃતકો સાથે દફનાવી,

16 00:02:00,203 --> 00:02:03,958 શાંતિથી રાજ કરવા ટ્રેન્સીલ્વાનીયા પાછો ફર્યો.

17 00:02:04,041 --> 00:02:06,885 તેની પ્રજા તેને રાજકુમાર કહેતી.

18 00:02:06,960 --> 00:02:10,134 હું તેને પિતા કહેતો.

19 00:02:10,213 --> 00:02:12,966 પણ દુનિયા તેમને બીજા નામે ઓળખવાની હતી ...

20 00:02:13,050 --> 00:02:14,393 (લોકોની ચીસો)

21 00:02:14,468 --> 00:02:15,685 ડ્રેલ્યુલા.

22 00:02:15,761 --> 00:02:16,762 (સ્ત્રીની ચીસ)

23 00:02:21,808 --> 00:02:23,401 (વહેતું ઝરણું)

24 00:02:33,570 --> 00:02:34,867 શ્કેલગીમ: મે તેને મૂકી દીધું (નિઃશ્વાસ મૂક્યો)

25 00:02:35,906 --> 00:02:37,658 જ્યાં મને તે મળ્યું હતું ત્યાં.

26 00:02:40,911 --> 00:02:42,709 તારું શું કહેવું છે, વ્લેડ?

27 00:02:46,583 --> 00:02:48,051 બતાવ મને.

28 00:03:00,180 --> 00:03:01,932 આ તો કોઈ જાસૂસનું લાગે છે.

29 00:03:02,224 --> 00:03:04,568 હમ્ઝા બેનો કોઈક માણસ.

30 00:03:04,726 --> 00:03:07,070 અહીં એકલો તુર્કી શા માટે મર્યો છે ?

31 00:03:07,688 --> 00:03:10,441 વ્લૅડ: તુર્ક જાસૂસો ક્યારેય એકલા ફરતા નથી.

32 00:03:10,607 --> 00:03:12,325 જો એક ટોપ છે, તો બીજાઓ પણ સાથે હોવા જોઈએ.

33 00:03:12,567 --> 00:03:14,240 અને તેઓ જેની જાસૂસી કરે છે,

34 00:03:14,444 --> 00:03:16,037 તેને જીતી લે છે.

35 00:03:24,204 --> 00:03:26,172 આ ટોપ તણાઈને અહીં સુધી આવ્યો છે.

36 00:03:30,711 --> 00:03:32,008 ત્યાં ઉપરથી આવ્યો છે.

37 00:03:33,213 --> 00:03:35,056 તૂટેલ-દંત પર્વત.

38 00:03:36,174 --> 00:03:38,176 જલ્દી જ રાત પડશે.

39 00:03:38,343 --> 00:03:40,186 તેઓ આશ્રય શોધશે.

40 00:03:41,388 --> 00:03:43,857 ડીમીટ્રુ, તું ગઢમાં પછો જા.

41 00:03:43,932 --> 00:03:45,525 પહેરે દારોને સચેત કર અને સંત્રીઓ બમણા કર.

42 00:03:45,600 --> 00:03:47,523 શું? હું તને કહીં એકલો નહીં છોડું.

43 00:03:47,602 --> 00:03:49,229 For the Turks to cross into my land unannounced

44 00:03:49,312 --> 00:03:50,359 is a sign of war.

45 00:03:50,439 --> 00:03:52,066 And what are you going to do if you find them?

46 00:03:52,149 --> 00:03:54,072 I'll do what princes do best.

47 00:03:54,151 --> 00:03:55,528 Negotiate.

48 00:03:56,361 --> 00:03:59,240 Nicolae, Andrei, with me.

49 00:04:01,533 --> 00:04:02,955 PETRU: (WHISTLES) Fall in!

50 00:04:28,935 --> 00:04:29,982 Anything?

51 00:04:43,283 --> 00:04:44,284 (COUGHS)

52 00:04:45,076 --> 00:04:46,248 Smells like your feet.

53 00:04:46,369 --> 00:04:47,461 (BOTH CHUCKLE)

54 00:04:48,121 --> 00:04:49,213 (BOTH GASP)

55 00:04:51,625 --> 00:04:53,127 (PANTING)

56 00:04:59,132 --> 00:05:00,634 VLAD: They're inside.

57 00:05:00,801 --> 00:05:02,018 How do you know?

58 00:05:02,177 --> 00:05:04,225 Bats don't come out during the day.

59 00:05:04,387 --> 00:05:06,355 Something's disturbed them.

60 00:05:09,601 --> 00:05:10,853 Come on.

61 00:05:57,858 --> 00:05:59,405 What is it, My Lord?

62 00:06:00,944 --> 00:06:02,366 The floor.

63 00:06:03,154 --> 00:06:05,248 It's crushed bone.

64 00:06:05,699 --> 00:06:07,997 The Turks didn't do this.

65 00:06:08,326 --> 00:06:09,623 (SHUDDERING BREATH)

66 00:06:13,707 --> 00:06:15,425 (GROWLING)

67 00:06:19,629 --> 00:06:21,006 What's that?

68 00:06:22,173 --> 00:06:23,174 (SCREAMS)

69 00:06:25,510 --> 00:06:27,638 We leave, now.

70 00:06:29,639 --> 00:06:30,640 (SCREAMS) (GROWLS)

71 00:06:33,768 --> 00:06:34,769 (VLAD GRUNTS)

72 00:06:36,646 --> 00:06:37,989 (GROWLING)

73 00:06:38,315 --> 00:06:39,817 (BREATHING HEAVILY)

74 00:06:45,697 --> 00:06:47,074 (PANTING)

75 00:06:47,407 --> 00:06:48,829 (GROWLING)

76 00:06:58,043 --> 00:06:59,966 (PANTING)

77 00:07:14,142 --> 00:07:15,143 (URGING HORSE)

78 00:07:33,828 --> 00:07:35,250 LUCIAN: The creature you encountered

79 00:07:35,330 --> 00:07:37,378 was no accident, My Prince.

80 00:07:37,540 --> 00:07:39,793 Four nights ago, every brother in our order

81 00:07:39,876 --> 00:07:42,504 awoke from an identical dream.

82 00:07:42,671 --> 00:07:43,923 I would not have thought it possible

83 00:07:44,005 --> 00:07:48,055 had I not suffered the same vision myself that night.

84 00:07:48,677 --> 00:07:52,147 Of a creature laying siege to this holy place.

85 00:07:54,516 --> 00:07:58,737 The Roman mystics prophesied the coming of a great evil.

86 00:07:59,646 --> 00:08:01,193 A vampire.

87 00:08:02,691 --> 00:08:07,572 From the Greek word pi, to drink.

88 00:08:08,822 --> 00:08:10,790 The beast was once a mortal man

89 00:08:10,865 --> 00:08:13,709 who summoned a demon from the depths of hell

90 00:08:13,785 --> 00:08:16,254 to trade for his dark power.

91 00:08:17,122 --> 00:08:20,547 The demon tricked the man, granting his wish,

92 00:08:20,625 --> 00:08:22,377 but his price was an eternity

93 00:08:22,460 --> 00:08:24,804 condemned to the darkness of that cave,

94 00:08:24,963 --> 00:08:28,433 where he remains until he finds another

95 00:08:29,551 --> 00:08:31,679 to set him free.

96 00:08:32,053 --> 00:08:34,977 Now you know its true face.

97 00:08:36,307 --> 00:08:37,433 The people of Transylvania

98 00:08:37,517 --> 00:08:40,066 live in enough fear of the Turks' return.

99 00:08:41,438 --> 00:08:44,362 Promise me you'll guard this secret, brother.

100 00:08:44,441 --> 00:08:45,863 (BOTH GRUNTING)

101 00:08:45,942 --> 00:08:46,989 (CHUCKLING)

102 00:08:51,197 --> 00:08:52,323 (SIGHING)

103 00:08:55,785 --> 00:08:57,037 Papa!

104 00:08:58,246 --> 00:09:00,169 (VLAD LAUGHS) I missed you.

105 00:09:00,331 --> 00:09:01,878 VLAD: And I, you.

106 00:09:04,544 --> 00:09:05,796 My big soldier.

107 00:09:06,796 --> 00:09:07,888 (LAUGHING)

108 00:09:10,383 --> 00:09:12,306 What? An embrace but no kiss?

109 00:09:12,385 --> 00:09:13,557 Are we going to argue?

110 00:09:13,636 --> 00:09:16,264 With you always leaving, I need my fill.

111 00:09:18,600 --> 00:09:20,147 I've missed you.

112 00:09:22,896 --> 00:09:24,523 Something troubles you. What is it?

113 00:09:27,192 --> 00:09:29,570 Only the impossible depth of your beauty.

114 00:09:30,195 --> 00:09:32,698 (LAUGHS) Puts the rest of the world to shame.

115 00:09:33,281 --> 00:09:35,659 Pay no attention to your father, lngeras.

116 00:09:35,825 --> 00:09:37,953 Flattery is a cheap distraction from truth.

117 00:09:38,119 --> 00:09:39,792 She knows all my tricks.

118 00:09:39,871 --> 00:09:41,714 You're a terrible liar.

119 00:09:41,790 --> 00:09:44,168 It's one of your most endearing qualities.

120 00:09:45,460 --> 00:09:47,337 You're just in time for bed.

121 00:09:52,425 --> 00:09:53,426 (GRUNTS)

122 00:09:53,510 --> 00:09:54,682 (BOTH LAUGH)

123 00:09:55,845 --> 00:09:57,313 Can we go riding tomorrow, Papa?

124 00:09:57,388 --> 00:09:58,514 Of course we can.

125 00:09:58,598 --> 00:09:59,770 You most certainly cannot.

126 00:09:59,849 --> 00:10:00,941 Why not?

127 00:10:01,017 --> 00:10:03,019 Because tomorrow is the day of our risen Lord.

128 00:10:03,269 --> 00:10:04,441 Oh, of course.

129 00:10:04,521 --> 00:10:05,522 That's Easter.

130 00:10:06,606 --> 00:10:08,108 (WHISPERING) What was I thinking?

131 00:10:14,405 --> 00:10:15,873 So what attacked you?

132 00:10:17,200 --> 00:10:18,543 Wolves?

133 00:10:19,786 --> 00:10:21,629 I suppose.

134 00:10:28,169 --> 00:10:32,049 All I know is that I've lost two good men today.

135 00:10:36,761 --> 00:10:38,229 (SIGHING)

136 00:10:49,482 --> 00:10:51,325 There's something more.

137 00:10:53,820 --> 00:10:55,288 I was the same age as lngeras

138 00:10:55,363 --> 00:10:57,957 when I was sent to live with the Turks.

139 00:10:59,868 --> 00:11:01,290 To fight for them.

140 00:11:04,080 --> 00:11:07,175 If I never saw another, it would be too soon.

141 00:11:11,045 --> 00:11:12,968 You're home now.

142 00:11:14,716 --> 00:11:17,720 For almost as many years as you were gone.

143 00:11:19,387 --> 00:11:21,185 I just want peace.

144 00:11:22,140 --> 00:11:23,608 That's all.

145 00:11:29,898 --> 00:11:30,990 (MIRENA SHRIEKS)

146 00:11:31,065 --> 00:11:32,112 (LAUGHING)

147 00:11:38,823 --> 00:11:40,325 (INDISTINCT CONVERSATIONS)

148 00:11:46,456 --> 00:11:47,628 (GLASS CLINKING)

149 00:11:47,707 --> 00:11:49,254 My fellow Transylvanians,

150 00:11:49,834 --> 00:11:51,177 an Easter toast.

151 00:11:51,336 --> 00:11:54,135 Ten years of peace and prosperity

152 00:11:54,297 --> 00:11:56,345 ever since our prince came back to us.

153 00:11:57,091 --> 00:11:59,389 My old friend, here's to 20 more.

154 00:11:59,469 --> 00:12:01,221 MAN: To 20 more! (ALL CHEERING)

155 00:12:28,122 --> 00:12:29,419 Mmm.

156 00:12:32,460 --> 00:12:34,007 Hamza Bey.

157 00:12:34,754 --> 00:12:35,880 Welcome.

158 00:12:36,297 --> 00:12:38,140 We were not expecting you so soon.

159 00:12:38,299 --> 00:12:42,304 Sultan Mehmed ll offers his salutations to you and your son.

160 00:12:42,387 --> 00:12:43,388 Thank him.

161 00:12:43,846 --> 00:12:45,974 I have his tribute ready.

162 00:12:49,936 --> 00:12:50,937 Hmm.

163 00:12:52,397 --> 00:12:53,444 I'm afraid

164 00:12:53,606 --> 00:12:56,735 there's something more than a tribute to discuss.

165 00:12:56,901 --> 00:12:58,653 The Turks have no enemies here.

166 00:12:58,820 --> 00:13:00,367 HAMZA BEY: Did you think we would not notice

167 00:13:00,446 --> 00:13:02,665 a battalion of our scouts missing?

168 00:13:03,074 --> 00:13:04,872 I did not kill them.

169 00:13:05,743 --> 00:13:06,744 (SPEAKING TURKISH)

170 00:13:06,828 --> 00:13:10,423 It still lives inside you, Lord Impaler.

171 00:13:11,207 --> 00:13:14,552 Locked in a dark cage, hidden away.

172 00:13:17,088 --> 00:13:20,388 But you and I... we both know it's there.

173 00:13:25,096 --> 00:13:26,973 The sultan's tribute.

174 00:13:28,141 --> 00:13:29,609 Take it and leave.

175 00:13:38,192 --> 00:13:39,193 Ah!

176 00:13:39,777 --> 00:13:42,200 There is one last thing.

177 00:13:44,574 --> 00:13:47,168 The sultan requires 1,000 boys

178 00:13:47,243 --> 00:13:48,745 to join his Janissary Corps.

179 00:13:48,828 --> 00:13:50,080 (CROWD CLAMORING)

180 00:13:50,163 --> 00:13:51,631 (GASPING)

181 00:13:51,706 --> 00:13:53,049 No! Never!

182 00:13:53,916 --> 00:13:55,133 VLAD: Janissaries?

183 00:13:55,293 --> 00:13:57,466 He ended that practice years ago.

184 00:13:57,670 --> 00:14:01,470 When a soldier is plucked as a child

185 00:14:01,632 --> 00:14:04,135 and raised to know no other life,

186 00:14:04,302 --> 00:14:08,352 they will kill without question and die without complaint.

187 00:14:10,141 --> 00:14:14,112 Any who are 15 years of age or older will fight in Hungary.

188 00:14:14,479 --> 00:14:18,825 Those 10 to 14 will be made ready for the siege on Vienna.

189 00:14:19,984 --> 00:14:22,578 The sultan expects your obedience.

190 00:14:22,820 --> 00:14:24,493 After all,

191 00:14:24,572 --> 00:14:27,621 did not your own father give you up without a fight?

192 00:14:30,036 --> 00:14:31,037 (WHIMPERING)

193 00:14:31,120 --> 00:14:32,120 (SPEAKING TURKISH)

194 00:14:32,163 --> 00:14:34,757 Soft, but they'll do.

195 00:14:35,500 --> 00:14:37,548 Don't. Please.

196 00:14:39,087 --> 00:14:40,464 (GRUNTING)

197 00:14:40,963 --> 00:14:41,964 (SPEAKING TURKISH)

198 00:14:42,048 --> 00:14:44,050 Do you know who I am?

199 00:14:44,884 --> 00:14:47,637 You mean who you were.

200 00:14:50,056 --> 00:14:53,230 You have no army and no choice, Prince.

201 00:14:53,601 --> 00:14:57,276 Follow our command, or suffer the consequences.

202 00:14:57,355 --> 00:14:58,823 (MAN COMMANDING IN TURKISH)

203 00:15:09,158 --> 00:15:10,876 It must be done.

204 00:15:11,494 --> 00:15:13,462 Courage, anger, even love.

205 00:15:13,538 --> 00:15:15,757 None of these can matter to a prince.

206 00:15:15,915 --> 00:15:19,260 All that matters is his duty to his people.

207 00:15:23,131 --> 00:15:25,805 INGERAS: What does it mean to be a royal hostage?

208 00:15:27,218 --> 00:15:30,438 My father gave me to the sultan to prove his loyalty.

209 00:15:30,555 --> 00:15:31,932 Were you scared there?

210 00:15:32,306 --> 00:15:33,683 With them?

211 00:15:34,142 --> 00:15:36,645 I wanted to make my father proud.

212 00:15:37,812 --> 00:15:40,156 Would you ever give me to the sultan?

213 00:15:43,484 --> 00:15:45,782 That was a long time ago.

214 00:15:48,364 --> 00:15:50,708 You have nothing to worry about.

215 00:15:51,909 --> 00:15:53,707 Do you understand?

216 00:15:55,746 --> 00:15:57,123 Good.

217 00:16:11,804 --> 00:16:15,274 VLAD: If I defy the order, they'll kill 100 for every one I save.

218 00:16:15,850 --> 00:16:19,070 You told me you and Mehmed were once like brothers.

219 00:16:20,646 --> 00:16:22,239 Were you to ask,

220 00:16:23,232 --> 00:16:26,827 isn't it possible he might show you some mercy?

221 00:16:33,910 --> 00:16:35,162 (HORSE NEIGHS)

222 00:16:35,244 --> 00:16:36,621 (SOLDERS TAUNTMG)

223 00:16:50,718 --> 00:16:52,595 You ever seen the like of it?

224 00:16:52,678 --> 00:16:54,897 Soon the entire world will be Turk.

225 00:17:11,489 --> 00:17:13,491 Lord Impaler,

226 00:17:14,784 --> 00:17:17,333 my oldest of friends.

227 00:17:18,746 --> 00:17:20,214 I miss our days together.

228 00:17:20,373 --> 00:17:23,627 All I miss from my time with you is the coffee.

229 00:17:24,001 --> 00:17:26,220 It's true, my father's palace was a cruel place

230 00:17:26,295 --> 00:17:28,093 for a young boy far from home.

231 00:17:28,381 --> 00:17:30,509 But soon you talked like us,

232 00:17:30,591 --> 00:17:33,344 prayed like us, fought like us.

233 00:17:34,387 --> 00:17:38,938 Speaking of which, I am owed 1,000 boys.

234 00:17:41,310 --> 00:17:43,233 Why have I not seen them?

235 00:17:44,063 --> 00:17:45,565 Mehmed, my brother,

236 00:17:46,524 --> 00:17:47,901 I will grant you anything else.

237 00:17:47,984 --> 00:17:49,657 I need soldiers,

238 00:17:51,946 --> 00:17:52,947 brother.

239 00:17:59,829 --> 00:18:01,331 Then take me.

240 00:18:03,249 --> 00:18:05,297 I'm worth 1,000 boys, and you know it.

241 00:18:05,376 --> 00:18:07,595 Those kings would tremble if they knew.

242 00:18:07,670 --> 00:18:09,422 Then accept my offer.

243 00:18:09,505 --> 00:18:13,726 When we were boys, how I longed to fight side by side.

244 00:18:13,801 --> 00:18:17,271 But now I am sultan, what need have I for one more soldier?

245 00:18:17,847 --> 00:18:19,690 I will have my 1,000 boys.

246 00:18:21,142 --> 00:18:22,234 And one more.

247 00:18:25,271 --> 00:18:28,195 MEHMED: Your son will be raised under my roof,

248 00:18:28,357 --> 00:18:31,782 just as you were raised under the roof of my father.

249 00:18:31,944 --> 00:18:34,367 You may retain your throne.

250 00:18:34,655 --> 00:18:38,785 But General Ismail will remain to see that my orders are fulfilled.

251 00:18:38,868 --> 00:18:39,868 (SPEAKING TURKISH)

252 00:18:39,910 --> 00:18:41,378 Please. Do not do this.

253 00:18:42,371 --> 00:18:44,123 MEHMED: What is one son?

254 00:18:44,290 --> 00:18:48,170 If you are virile, you'll make plenty more.

255 00:19:02,183 --> 00:19:04,311 Whoa, there.

256 00:19:15,237 --> 00:19:17,160 (SHUDDERING BREATH)

257 00:19:22,411 --> 00:19:23,833 You promised me this would never happen.

258 00:19:23,913 --> 00:19:24,914 Mirena, listen.

259 00:19:24,997 --> 00:19:26,169 The day you asked for my hand,

260 00:19:26,248 --> 00:19:27,545 do you remember what I said?

261 00:19:28,042 --> 00:19:29,089 You said no.

262 00:19:29,251 --> 00:19:30,218 DIMITRU: Stay, my young friend.

263 00:19:30,294 --> 00:19:32,638 MIRENA: I knew what happens to the sons of the queen.

264 00:19:32,713 --> 00:19:34,886 You said things would be different.

265 00:19:34,965 --> 00:19:37,218 You said if I loved you, I should trust you.

266 00:19:37,593 --> 00:19:38,765 I love you!

267 00:19:38,844 --> 00:19:40,687 Then trust me. It's this or we start a war.

268 00:19:40,763 --> 00:19:42,436 (MIRENA SHOUTING INDISTINCTLY) (SPEAKING TURKISH)

269 00:19:42,515 --> 00:19:44,483 The Great Impaler can't please his woman.

270 00:19:44,558 --> 00:19:45,525 DIMITRU: Everything's fine, boys.

271 00:19:45,601 --> 00:19:46,727 They're just saying their goodbyes is all.

272 00:19:46,811 --> 00:19:48,279 Mirena. I won't let you...

273 00:19:48,354 --> 00:19:50,482 You promised me my family! Mirena, please!

274 00:19:50,564 --> 00:19:52,157 MIRENA: Stop it! Don't touch me!

275 00:19:52,233 --> 00:19:55,112 I won't! I won't let them do this!

276 00:19:55,528 --> 00:19:57,201 MIRENA: Vlad, don't! Don't do this!

277 00:19:58,280 --> 00:19:59,827 No! No!

278 00:20:00,199 --> 00:20:01,246 (TALKING INDISTINCTLY)

279 00:20:03,577 --> 00:20:05,250 No, I won't let you do this! I'll go.

280 00:20:05,329 --> 00:20:07,457 I won't! No! I'll go!

281 00:20:18,134 --> 00:20:19,556 I can do it.

282 00:20:22,304 --> 00:20:24,432 You're proud of me, aren't you?

283 00:20:25,307 --> 00:20:26,980 Of course I am.

284 00:20:39,655 --> 00:20:41,999 You have chosen wisely.

285 00:20:42,742 --> 00:20:45,871 Yeah, I have to say, we are a little disappointed.

286 00:20:45,953 --> 00:20:48,047 Frankly, I expected more

287 00:20:48,831 --> 00:20:50,925 resistance from you.

288 00:20:56,046 --> 00:20:57,218 (SHUDDERING BREATH)

289 00:21:04,346 --> 00:21:06,019 Run to your mother.

290 00:21:06,265 --> 00:21:07,266 What?

291 00:21:07,683 --> 00:21:08,684 Now!

292 00:21:10,978 --> 00:21:12,400 (GRUNTING)

293 00:21:12,480 --> 00:21:13,480 MIRENA: Come here!

294 00:21:13,522 --> 00:21:15,069 (YELLING)

295 00:21:16,442 --> 00:21:18,069 Don't look!

296 00:21:18,152 --> 00:21:19,369 (GRUNTING)

297 00:21:51,727 --> 00:21:53,445 (BREATHING HEAVILY)

298 00:21:58,818 --> 00:22:02,243 Mehmed will punish all of Transylvania for what you have done.

299 00:22:03,531 --> 00:22:05,909 It's not a child's place to save his country.

300 00:22:07,201 --> 00:22:08,874 Get my family to the castle.

301 00:22:09,370 --> 00:22:11,748 CAZAN: Mehmed will be sending others soon enough.

302 00:22:11,914 --> 00:22:13,587 War will come.

303 00:22:14,083 --> 00:22:16,085 You can't protect us.

304 00:22:18,420 --> 00:22:20,013 I'll find a way.

305 00:22:21,090 --> 00:22:23,092 Vlad! Where are you going?

306 00:22:23,634 --> 00:22:27,184 Whatever haunts Broken Tooth, I know it kills Turks.

307 00:22:27,263 --> 00:22:28,264 (URGES HORSE) (NEIGHING)

308 00:22:34,103 --> 00:22:35,605 (THUNDER RUMBLING)

309 00:22:44,488 --> 00:22:45,785 (BREATHING HEAVILY)

310 00:23:28,657 --> 00:23:30,455 MASTER VAMPIRE: You returned.

311 00:23:34,204 --> 00:23:36,332 No one has ever returned.

312 00:23:42,838 --> 00:23:46,308 It seems no one has ever had the privilege of leaving, either.

313 00:23:46,425 --> 00:23:48,223 (GROWLING)

314 00:23:48,302 --> 00:23:50,430 Neither will you.

315 00:23:52,473 --> 00:23:53,474 (SHRIEKING)

316 00:23:55,267 --> 00:23:56,393 (WINGS FLAPPING)

317 00:23:59,730 --> 00:24:01,107 (PANTING)

318 00:24:03,192 --> 00:24:04,239 (GASPS)

319 00:24:23,921 --> 00:24:25,047 (SNIFFING)

320 00:24:29,969 --> 00:24:32,347 Those whom enter reek of fear.

321 00:24:33,514 --> 00:24:35,312 In you.

322 00:24:35,474 --> 00:24:37,226 I sense hope.

323 00:24:44,733 --> 00:24:47,577 Your silver offends me. Cloak it from my sight.

324 00:24:51,907 --> 00:24:54,501 What kind of man crawls into his own grave

325 00:24:54,576 --> 00:24:56,499 in search of hope? Hmm?

326 00:24:57,579 --> 00:24:59,547 A desperate one.

327 00:24:59,623 --> 00:25:02,422 The Turks threaten to destroy my kingdom.

328 00:25:03,252 --> 00:25:06,597 With power like yours, I could stop them,

329 00:25:08,090 --> 00:25:11,185 save my people, save my family.

330 00:25:11,510 --> 00:25:14,764 How supremely noble, Lord Impaler.

331 00:25:15,347 --> 00:25:18,851 House Dracul, Son of the Devil.

332 00:25:19,601 --> 00:25:21,194 You're mistaken.

333 00:25:21,937 --> 00:25:24,690 It means "son of the dragon."

334 00:25:24,773 --> 00:25:26,116 "Protector of the innocent."

335 00:25:26,859 --> 00:25:28,361 Do your people know

336 00:25:28,444 --> 00:25:32,165 how many innocents you have killed?

337 00:25:33,615 --> 00:25:35,367 Was it hundreds?

338 00:25:36,410 --> 00:25:37,411 Yes.

339 00:25:37,995 --> 00:25:38,996 (GASPS)

340 00:25:42,124 --> 00:25:43,421 Lie to me again

341 00:25:43,500 --> 00:25:45,844 and I'll open you from your belly to your brain

342 00:25:45,919 --> 00:25:48,138 and feed you your intestines.

343 00:25:48,464 --> 00:25:49,465 Thousands.

344 00:25:49,631 --> 00:25:52,555 And when you put them to the stake, what did you feel?

345 00:25:52,718 --> 00:25:54,641 Shame? Horror?

346 00:25:55,095 --> 00:25:56,472 Power?

347 00:25:57,806 --> 00:25:58,978 Answer me!

348 00:25:59,058 --> 00:26:00,605 Nothing!

349 00:26:00,768 --> 00:26:02,361 I felt nothing.

350 00:26:02,436 --> 00:26:04,438 A greater crime than the act itself.

351 00:26:04,521 --> 00:26:06,114 Then why spill blood

352 00:26:06,190 --> 00:26:08,067 if not for the pleasure of it?

353 00:26:08,776 --> 00:26:11,404 Because men do not fear swords.

354 00:26:12,071 --> 00:26:13,664 They fear monsters.

355 00:26:14,782 --> 00:26:16,580 They run from them.

356 00:26:16,742 --> 00:26:18,335 By putting one village to the stake,

357 00:26:18,410 --> 00:26:20,333 I spared 10 more.

358 00:26:21,163 --> 00:26:24,292 Sometimes the world no longer needs a hero.

359 00:26:24,917 --> 00:26:27,090 Sometimes what it needs

360 00:26:27,169 --> 00:26:28,341 is a monster.

361 00:26:28,837 --> 00:26:30,384 And you believe you know

362 00:26:30,464 --> 00:26:33,092 what it is to be a monster? Hmm?

363 00:26:33,634 --> 00:26:34,635 (GROANS)

364 00:26:40,557 --> 00:26:41,649 (GROWLING)

365 00:27:00,994 --> 00:27:03,213 You have no idea.

366 00:27:06,375 --> 00:27:08,218 But I'm going to show you.

367 00:27:10,129 --> 00:27:14,384 For centuries, these moldering walls have been my gallows.

368 00:27:14,716 --> 00:27:16,059 For I'm bound to this cave,

369 00:27:16,135 --> 00:27:18,354 condemned by one who turned me.

370 00:27:19,054 --> 00:27:21,432 Oh, and I have waited an eternity

371 00:27:21,515 --> 00:27:22,892 for a man of your strength,

372 00:27:23,183 --> 00:27:25,527 your gifts, your will.

373 00:27:25,686 --> 00:27:29,407 A man worthy of the dark and all its powers.

374 00:27:31,150 --> 00:27:33,903 For if I am your salvation,

375 00:27:34,069 --> 00:27:35,366 you are mine.

376 00:27:44,746 --> 00:27:45,998 Drink.

377 00:27:46,081 --> 00:27:48,083 You will have a taste of my power.

378 00:27:48,584 --> 00:27:50,837 The strength of 100 men.

379 00:27:50,919 --> 00:27:52,796 The speed of a falling star.

380 00:27:52,880 --> 00:27:55,929 Dominion over the night and all its creatures.

381 00:27:56,008 --> 00:27:59,433 To see and hear through their senses.

382 00:28:02,931 --> 00:28:04,933 Even heal grievous wounds.

383 00:28:05,017 --> 00:28:06,269 At what price?

384 00:28:06,351 --> 00:28:08,024 Once you drink,

385 00:28:08,103 --> 00:28:09,855 your thirst for human blood

386 00:28:09,938 --> 00:28:11,690 will be insatiable.

387 00:28:13,734 --> 00:28:17,034 But if you can resist for three days,

388 00:28:17,196 --> 00:28:19,369 you will return to your mortal state

389 00:28:19,448 --> 00:28:21,121 having sampled my power,

390 00:28:21,200 --> 00:28:23,123 and perhaps, saved your people.

391 00:28:23,619 --> 00:28:24,962 And if I feed?

392 00:28:25,037 --> 00:28:26,380 The price would be worse than

393 00:28:26,455 --> 00:28:28,378 if you'd never stepped in here.

394 00:28:29,625 --> 00:28:31,423 For I will be set free

395 00:28:31,793 --> 00:28:34,637 Having granted the darkness a worthy offering.

396 00:28:34,963 --> 00:28:37,762 You will become its vessel as I am.

397 00:28:37,925 --> 00:28:39,677 A scourge on this earth

398 00:28:39,760 --> 00:28:42,889 destined to destroy everything you hold dear.

399 00:28:42,971 --> 00:28:44,769 Your lands, your people,

400 00:28:44,973 --> 00:28:47,146 even your precious wife and son.

401 00:28:47,267 --> 00:28:49,110 I would die before I harmed them.

402 00:28:49,186 --> 00:28:51,314 Indeed you will, I'm afraid.

403 00:28:51,438 --> 00:28:53,657 I, however, will at last be free

404 00:28:53,732 --> 00:28:57,111 to unleash my wrath against the one who betrayed me.

405 00:28:57,194 --> 00:29:01,165 And one day, I will call on you to serve me, my pawn,

406 00:29:01,657 --> 00:29:04,376 in an immortal game of revenge.

407 00:29:04,451 --> 00:29:05,623 This is not a game!

408 00:29:05,702 --> 00:29:08,831 Ah, but what better way to endure eternity?

409 00:29:08,997 --> 00:29:13,002 For this, little prince, is the ultimate game.

410 00:29:14,169 --> 00:29:16,297 Light versus dark,

411 00:29:16,380 --> 00:29:18,633 hope versus despair.

412 00:29:18,715 --> 00:29:23,266 And all the world's fate hangs in the balance.

413 00:29:24,429 --> 00:29:26,056 Then it will be my great pleasure

414 00:29:26,139 --> 00:29:27,186 to disappoint you.

415 00:29:28,350 --> 00:29:29,351 Drink.

416 00:29:34,189 --> 00:29:36,442 Let the games begin.

417 00:29:47,494 --> 00:29:48,711 (INHALING)

418 00:29:49,538 --> 00:29:50,710 (EXHALES DEEPLY)

419 00:29:55,711 --> 00:29:56,712 (GRUNTS)

420 00:30:01,383 --> 00:30:02,635 What now?

421 00:30:03,885 --> 00:30:05,137 Now,

422 00:30:06,888 --> 00:30:08,390 you die.

423 00:30:10,726 --> 00:30:12,148 (BREATHING HEAVILY)

424 00:30:13,770 --> 00:30:14,817 (GASPING)

425 00:30:29,036 --> 00:30:30,037 (GROWLING SOFTLY)

426 00:30:30,746 --> 00:30:31,747 INGERAS: Papa!

427 00:30:38,295 --> 00:30:39,592 (GASPING)

428 00:30:39,963 --> 00:30:41,636 (PANTING)

429 00:30:58,732 --> 00:30:59,858 (CRUSHING)

430 00:31:00,650 --> 00:31:01,776 (GRUNTS)

431 00:31:11,286 --> 00:31:12,788 That's useful.

432 00:31:24,633 --> 00:31:25,805 (SCRAPING)

433 00:31:41,108 --> 00:31:42,735 (BIRD CALLING)

434 00:31:47,614 --> 00:31:49,161 (BARKING)

435 00:32:20,355 --> 00:32:21,527 (METAL RESONATING)

436 00:32:24,359 --> 00:32:25,360 (GROANS)

437 00:32:32,534 --> 00:32:33,535 (THUNDER RUMBLING)

438 00:32:58,185 --> 00:32:59,903 Prepare to fire!

439 00:33:02,731 --> 00:33:03,732 Light!

440 00:33:12,282 --> 00:33:13,750 (SCREAMING)

441 00:33:18,038 --> 00:33:19,290 (CLAMORING)

442 00:33:28,757 --> 00:33:29,883 You came back.

443 00:33:30,050 --> 00:33:31,597 I always will.

444 00:33:32,761 --> 00:33:34,354 Where were you?

445 00:33:34,513 --> 00:33:36,732 Searching for the strength I needed.

446 00:33:36,890 --> 00:33:38,267 You're back!

447 00:33:44,898 --> 00:33:46,366 (EXPLOSIONS)

448 00:33:47,734 --> 00:33:48,986 (CLAMORING)

449 00:33:52,113 --> 00:33:53,911 VLAD: They wanted our sons!

450 00:33:53,990 --> 00:33:54,991 We can't fight.

451 00:33:55,075 --> 00:33:57,624 A good prince would have given them up.

452 00:33:58,745 --> 00:34:01,498 A good prince would have paid that price for peace.

453 00:34:01,623 --> 00:34:02,875 (RUMBLING) (WOMAN WHIMPERING)

454 00:34:02,958 --> 00:34:05,052 But I give you my word,

455 00:34:05,877 --> 00:34:08,221 we will not be defeated!

456 00:34:08,922 --> 00:34:10,469 They've brought war to our land.

457 00:34:12,300 --> 00:34:14,644 And they will pay dearly for it.

458 00:34:14,803 --> 00:34:16,646 Fire!

459 00:34:33,738 --> 00:34:35,786 Charge!

460 00:34:35,865 --> 00:34:37,162 (ALL SHOUTING)

461 00:34:45,500 --> 00:34:46,672 (KNUCKLES CRACKING)

462 00:34:48,461 --> 00:34:49,804 (SOLDIERS SHOUTING)

463 00:35:12,485 --> 00:35:13,828 (GROWLING)

464 00:35:17,365 --> 00:35:18,582 (GRUNTING)

465 00:36:30,438 --> 00:36:31,439 (GRUNTING)

466 00:36:31,523 --> 00:36:32,615 (GROANING)

467 00:36:52,210 --> 00:36:53,507 (GROWLING)

468 00:36:55,630 --> 00:36:57,052 (SOLDIERS SCREAMING)

469 00:37:27,996 --> 00:37:29,168 (PANTING)

470 00:37:34,002 --> 00:37:36,004 SOLDIER: (WHISPERING) What? Wait.

471 00:37:43,261 --> 00:37:45,309 Negotiations failed.

472 00:37:48,850 --> 00:37:51,524 Do not ask me what happened on this field tonight.

473 00:37:51,686 --> 00:37:54,940 Trust only that I will use all I have to keep us safe.

474 00:37:55,648 --> 00:37:58,401 But we will not be safe if we stay here.

475 00:37:59,402 --> 00:38:01,655 VLAD: We must leave directly for Cozia Monastery.

476 00:38:01,821 --> 00:38:05,576 It's high in the mountains, too remote for cannon fire.

477 00:38:06,201 --> 00:38:07,953 It's our best chance of survival.

478 00:38:09,078 --> 00:38:10,278 We'll take enough of our people

479 00:38:10,288 --> 00:38:11,915 so that our absence is noticed.

480 00:38:13,333 --> 00:38:16,553 That way, when Mehmed learns what has happened here,

481 00:38:17,170 --> 00:38:19,264 he will come hunting for us.

482 00:38:19,422 --> 00:38:21,220 OMER: Word from Castle Dracula.

483 00:38:21,382 --> 00:38:24,386 Vlad has defeated 1,000 of our men.

484 00:38:26,137 --> 00:38:29,266 MEHMED: Then send 100,000. I will lead them.

485 00:38:29,808 --> 00:38:31,902 When I march into Europe,

486 00:38:32,060 --> 00:38:34,859 I will have his head upon my spear

487 00:38:35,021 --> 00:38:37,865 and his child at my side.

488 00:38:39,275 --> 00:38:42,028 DIMITRU: We can fight the way our great-grandfathers fought.

489 00:38:42,862 --> 00:38:46,332 Use the forests, the mountains around the Borgo Pass.

490 00:38:46,491 --> 00:38:47,571 Four or five months of that.

491 00:38:47,575 --> 00:38:48,747 Not months.

492 00:38:50,036 --> 00:38:52,289 I'm gonna win this war in three days.

493 00:38:53,581 --> 00:38:56,881 Why not two? That'd really impress us.

494 00:38:56,960 --> 00:38:58,462 (SOLDIERS CHATTERING)

495 00:39:02,590 --> 00:39:04,092 (BREATHING HEAVILY)

496 00:39:14,811 --> 00:39:16,028 (BREATHING HEAVILY)

497 00:39:54,934 --> 00:39:56,527 (BREATHING HEAVILY)

498 00:40:12,994 --> 00:40:14,746 (HEART BEATING)

499 00:40:19,667 --> 00:40:21,169 MASTER VAMPIRE: Feed.

500 00:40:26,966 --> 00:40:28,092 (GASPS)

501 00:40:28,176 --> 00:40:29,223 MIRENA: What is it?

502 00:40:32,388 --> 00:40:34,015 (PANTING) I need some air.

503 00:40:35,016 --> 00:40:36,233 I'm sorry.

504 00:40:43,691 --> 00:40:45,364 (BREATHING HEAVILY)

505 00:40:55,244 --> 00:40:58,168 Don't think I haven't noticed you following me.

506 00:40:58,706 --> 00:41:00,424 You're mistaken.

507 00:41:01,376 --> 00:41:02,377 I follow them.

508 00:41:03,503 --> 00:41:05,881 They recognize one of their own.

509 00:41:07,173 --> 00:41:09,392 The night is their kingdom.

510 00:41:09,884 --> 00:41:12,933 Blood, their sustenance.

511 00:41:13,137 --> 00:41:14,730 And some, they say,

512 00:41:14,889 --> 00:41:18,894 have lived for as long as there have been prey to devour.

513 00:41:19,185 --> 00:41:21,062 Spare me your ravings.

514 00:41:22,897 --> 00:41:26,117 They say the one who escaped the mountain

515 00:41:26,192 --> 00:41:29,412 hides behind the face of a man.

516 00:41:29,904 --> 00:41:32,874 Well, if that man is me,

517 00:41:33,616 --> 00:41:36,210 you'll know a knife will not do you any good.

518 00:41:36,369 --> 00:41:38,042 Of course not.

519 00:41:41,207 --> 00:41:43,255 Why do you think I stayed?

520 00:41:47,922 --> 00:41:53,304 I know there is only so far on this earth we can run,

521 00:41:55,138 --> 00:41:58,688 and it is not far enough.

522 00:42:01,936 --> 00:42:04,234 Let me serve you.

523 00:42:10,820 --> 00:42:11,821 (GRUNTS)

524 00:42:12,613 --> 00:42:13,739 (YELLS)

525 00:42:16,909 --> 00:42:19,128 Stay away from me.

526 00:42:24,250 --> 00:42:26,799 Yes, master.

527 00:42:33,301 --> 00:42:34,803 (VOICES WHISPERING)

528 00:42:40,183 --> 00:42:42,982 MASTER VAMPIRE: Fulfill your destiny.

529 00:42:44,353 --> 00:42:46,651 Set me free.

530 00:42:48,816 --> 00:42:49,908 (WHIMPERING)

531 00:42:49,984 --> 00:42:51,657 (WOMAN WHIMPERING)

532 00:42:56,407 --> 00:42:58,125 (VOICES LAUGHING)

533 00:42:58,201 --> 00:42:59,327 (GRUNTS)

534 00:43:04,332 --> 00:43:07,336 OMER: We found him in the field. He asked for you.

535 00:43:08,044 --> 00:43:09,512 (ISMAIL WHIMPERING)

536 00:43:12,006 --> 00:43:14,850 A message from Prince Vlad.

537 00:43:15,635 --> 00:43:18,855 He hopes you enjoy the view.

538 00:43:31,818 --> 00:43:33,161 (QUIVERING BREATH)

539 00:43:37,031 --> 00:43:38,203 (SHIVERING)

540 00:43:58,052 --> 00:43:59,269 (SIZZLING)

541 00:44:08,062 --> 00:44:09,063 Mirena! (GASPS)

542 00:44:09,147 --> 00:44:10,740 Your scars are gone.

543 00:44:14,235 --> 00:44:15,862 What's happening to you?

544 00:44:23,911 --> 00:44:26,630 I'm the thing men fear on Broken Tooth.

545 00:44:27,623 --> 00:44:28,875 Not a ghost.

546 00:44:30,418 --> 00:44:32,386 Something else.

547 00:44:34,088 --> 00:44:35,260 (UNSHEATHING KNIFE)

548 00:44:37,758 --> 00:44:39,010 (CRACKLING)

549 00:44:42,388 --> 00:44:43,514 No! Stop it!

550 00:44:44,724 --> 00:44:47,477 May God strike down whoever did this to you.

551 00:44:47,560 --> 00:44:49,107 I chose this.

552 00:44:50,980 --> 00:44:53,574 This is the strength you sought?

553 00:44:56,611 --> 00:44:57,737 But why?

554 00:45:00,323 --> 00:45:01,700 Because I sent corpses

555 00:45:01,782 --> 00:45:03,125 back to Mehmed

556 00:45:03,951 --> 00:45:05,794 instead of our son.

557 00:45:07,288 --> 00:45:08,961 You did this for us?

558 00:45:09,123 --> 00:45:11,000 In two days, I'll be restored.

559 00:45:12,668 --> 00:45:14,966 I just have to resist.

560 00:45:16,797 --> 00:45:18,470 Resist what?

561 00:45:21,802 --> 00:45:24,305 Resist what, Vlad? Tell me!

562 00:45:25,806 --> 00:45:27,479 A thirst

563 00:45:28,976 --> 00:45:30,273 for blood.

564 00:45:35,483 --> 00:45:37,451 And if you were to give in?

565 00:45:38,945 --> 00:45:41,118 Then I become this for eternity.

566 00:45:46,327 --> 00:45:48,671 You will undo this, won't you'?

567 00:45:49,372 --> 00:45:50,498 Yes.

568 00:45:51,040 --> 00:45:52,417 I swear it.

569 00:45:52,500 --> 00:45:54,218 I will not give in.

570 00:45:55,294 --> 00:45:57,672 Then God will forgive you.

571 00:45:59,006 --> 00:46:00,223 DIMITRU: Vlad.

572 00:46:00,633 --> 00:46:01,759 Mehmed is getting closer.

573 00:46:01,842 --> 00:46:03,515 We might want to move out soon.

574 00:46:04,845 --> 00:46:06,165 I need you to get to the monastery

575 00:46:06,180 --> 00:46:07,181 as quickly as you can.

576 00:46:07,390 --> 00:46:09,313 Mehmed's men will be close by. No.

577 00:46:09,392 --> 00:46:10,564 Listen to me.

578 00:46:10,643 --> 00:46:12,737 I will reach you after sundown.

579 00:46:12,812 --> 00:46:14,485 I promise you.

580 00:46:18,526 --> 00:46:19,527 (SIZZLING)

581 00:46:22,321 --> 00:46:24,198 I love you.

582 00:46:38,254 --> 00:46:40,427 My husband agrees with your counsel.

583 00:46:41,048 --> 00:46:43,767 We will depart now under your temporary command.

584 00:46:43,926 --> 00:46:46,349 What? And where's Vlad going to be?

585 00:46:46,429 --> 00:46:48,397 Spying on the Turks.

586 00:46:49,181 --> 00:46:50,899 He insists on doing his own reconnaissance.

587 00:46:51,225 --> 00:46:52,818 No. I won't have it.

588 00:46:52,893 --> 00:46:54,395 It's too late.

589 00:46:54,562 --> 00:46:56,405 He's already gone.

590 00:46:59,692 --> 00:47:00,739 All right, everyone.

591 00:47:01,569 --> 00:47:03,571 Prepare to move out. SOLDIER: Prepare the horses.

592 00:47:20,880 --> 00:47:23,474 Tell the sultan where his enemies will be buried.

593 00:47:44,403 --> 00:47:46,952 (GROWLING)

594 00:47:52,161 --> 00:47:53,333 Listen.

595 00:47:54,997 --> 00:47:56,294 We're nearly there.

596 00:48:08,177 --> 00:48:09,599 (SOLDIERS YELLING) (WOMAN SCREAMING)

597 00:48:14,767 --> 00:48:15,984 Cover the rear!

598 00:48:17,019 --> 00:48:18,692 Mirena!

599 00:48:18,813 --> 00:48:20,315 (GRUNTING)

600 00:48:24,735 --> 00:48:25,736 (SCREAMS)

601 00:48:27,071 --> 00:48:28,243 Mirena! lngeras!

602 00:48:50,678 --> 00:48:51,895 Couldn't these monks have built

603 00:48:51,971 --> 00:48:53,848 their gates a little bit closer?

604 00:49:04,442 --> 00:49:05,864 Stay behind me.

605 00:49:13,200 --> 00:49:14,201 (SCREAMING)

606 00:49:23,377 --> 00:49:24,674 (BREATHING HEAVILY)

607 00:49:24,920 --> 00:49:27,093 Don't the Turks teach you anything new?

608 00:49:27,256 --> 00:49:29,099 I saw your blade coming from...

609 00:49:33,554 --> 00:49:35,022 lngeras, run.

610 00:49:35,181 --> 00:49:36,854 BRIGHT EYES: Where is your prince now,

611 00:49:38,684 --> 00:49:39,731 My Lady?

612 00:49:44,482 --> 00:49:45,608 (EXHALES SHARPLY)

613 00:50:01,415 --> 00:50:02,416 (GROWLS)

614 00:50:04,502 --> 00:50:06,175 (BREATHING HEAVILY)

615 00:50:11,759 --> 00:50:13,261 (PANTING)

616 00:50:13,385 --> 00:50:14,978 VLAD: Dimitru.

617 00:50:15,054 --> 00:50:16,431 It's okay.

618 00:50:18,432 --> 00:50:19,979 It's okay.

619 00:50:20,976 --> 00:50:22,148 Vlad.

620 00:50:24,438 --> 00:50:26,691 Dimitru, listen. Listen!

621 00:50:34,615 --> 00:50:35,616 No!

622 00:50:48,462 --> 00:50:49,714 (INGERAS WHIMPERING)

623 00:50:52,800 --> 00:50:54,973 Come here. Come here.

624 00:50:57,096 --> 00:50:58,939 Never leave us again, Papa.

625 00:51:00,474 --> 00:51:01,646 Never.

626 00:51:02,685 --> 00:51:04,813 I will always watch over you.

627 00:51:10,109 --> 00:51:12,157 (BELL TOLLING) PETRU: Through the gates!

628 00:51:15,197 --> 00:51:18,451 Keep moving along! This way!

629 00:51:20,995 --> 00:51:22,042 (STRAINING)

630 00:51:32,631 --> 00:51:34,111 You should never have strayed from us,

631 00:51:34,174 --> 00:51:35,642 whatever your reasons for leaving were...

632 00:51:35,718 --> 00:51:36,970 Quiet.

633 00:51:39,847 --> 00:51:41,815 Get these men off their knees.

634 00:51:41,890 --> 00:51:44,609 Stand up, do you hear me? Stand up!

635 00:51:46,061 --> 00:51:47,358 The Turks are coming!

636 00:51:47,813 --> 00:51:50,692 Prayers will not defend these walls!

637 00:51:51,692 --> 00:51:52,989 (DOOR OPENS)

638 00:51:53,986 --> 00:51:55,203 (UNSHEATHING SWORDS)

639 00:51:56,989 --> 00:51:59,208 PETRU: Do you believe we can do this?

640 00:52:00,159 --> 00:52:02,253 VLAD: Mehmed's men will be coming from the north.

641 00:52:02,411 --> 00:52:04,880 Double our sentries on the perimeter walls.

642 00:52:05,039 --> 00:52:07,212 Go. Do it now.

643 00:52:07,791 --> 00:52:09,293 What's in there?

644 00:52:11,879 --> 00:52:14,598 Something I hope to never use again.

645 00:52:16,842 --> 00:52:18,185 Come now.

646 00:52:23,307 --> 00:52:24,729 (MEN SHOUTING)

647 00:52:27,394 --> 00:52:30,364 OMER: The men say that Vlad has become a monster.

648 00:52:30,689 --> 00:52:34,819 I fear this will only inflame the rumors of the Prince's dark magic.

649 00:52:34,902 --> 00:52:36,745 Only if we allow it.

650 00:52:37,863 --> 00:52:40,958 Men cannot fear what they cannot see.

651 00:52:47,247 --> 00:52:50,797 MEHMED: Remember when you first joined my army.

652 00:52:50,959 --> 00:52:53,883 You wanted to pick up your sword and fight!

653 00:52:55,464 --> 00:52:58,809 When my generals blindfolded you,

654 00:52:59,426 --> 00:53:01,349 you did not believe

655 00:53:01,428 --> 00:53:03,806 that you could march without seeing.

656 00:53:05,391 --> 00:53:07,143 But you could.

657 00:53:08,977 --> 00:53:11,071 Now march with me!

658 00:53:11,230 --> 00:53:14,450 Your sultan will guide you!

659 00:54:13,500 --> 00:54:15,377 Prince Vlad,

660 00:54:15,461 --> 00:54:18,305 the vampire is vulnerable to daylight.

661 00:54:21,675 --> 00:54:24,303 And to pure silver.

662 00:54:30,809 --> 00:54:33,688 Yet the holy cross exerts no power over you.

663 00:54:33,979 --> 00:54:35,447 That can only mean you have yet

664 00:54:35,522 --> 00:54:37,616 to seal your fate with human blood.

665 00:54:38,859 --> 00:54:41,408 Let me kill you now, My Prince.

666 00:54:42,237 --> 00:54:43,329 Please.

667 00:54:43,572 --> 00:54:45,370 Before your people do.

668 00:54:45,532 --> 00:54:48,206 Rumor has spread of what you have become.

669 00:54:48,494 --> 00:54:50,713 You can still repent.

670 00:54:51,872 --> 00:54:54,375 You'd do well to run, Lucian.

671 00:55:01,882 --> 00:55:03,134 (SCREAMING)

672 00:55:04,927 --> 00:55:06,019 (WOMEN SCREAMING)

673 00:55:06,929 --> 00:55:09,057 MAN: It's true! He's a monster!

674 00:55:13,852 --> 00:55:14,853 MIRENA: No!

675 00:55:16,814 --> 00:55:19,158 Please! Listen! He is your prince!

676 00:55:19,233 --> 00:55:21,110 He has earned the chance to explain.

677 00:55:22,194 --> 00:55:23,195 Stop!

678 00:55:23,946 --> 00:55:25,744 MAN: Kill the monster! He's your prince!

679 00:55:27,157 --> 00:55:28,909 Satan lives in his heart!

680 00:55:32,788 --> 00:55:33,960 Vlad!

681 00:55:37,209 --> 00:55:38,381 (VLAD SCREAMING)

682 00:55:40,712 --> 00:55:41,884 (SCREAMING)

683 00:55:51,890 --> 00:55:53,187 Mirena!

684 00:55:53,684 --> 00:55:56,062 He was trying to save us all!

685 00:55:56,144 --> 00:55:57,361 (VLAD GROWLING)

686 00:56:08,615 --> 00:56:10,095 Take him to my room and shut the door.

687 00:56:10,450 --> 00:56:12,043 Do not let him look outside!

688 00:56:12,119 --> 00:56:13,712 Okay. Mama!

689 00:56:42,482 --> 00:56:44,530 VLAD: This is your loyalty?

690 00:56:44,693 --> 00:56:47,162 Your gratitude?

691 00:56:47,654 --> 00:56:49,622 Fools.

692 00:56:50,616 --> 00:56:53,665 Do you think you are alive because you can fight?

693 00:56:53,869 --> 00:56:54,961 Come on.

694 00:56:56,997 --> 00:57:00,001 You are alive because of me!

695 00:57:04,212 --> 00:57:06,840 Because of what I did to save you!

696 00:57:14,014 --> 00:57:16,938 This is not who you are.

697 00:57:32,699 --> 00:57:34,497 Return to your stations.

698 00:57:35,869 --> 00:57:37,086 Believe me,

699 00:57:37,329 --> 00:57:39,707 there is still more to fear!

700 00:57:44,169 --> 00:57:48,549 Lord, if you've not yet forsaken me,

701 00:57:48,715 --> 00:57:52,345 grant me your strength that I may resist the darkness.

702 00:57:53,387 --> 00:57:57,563 Allow me to endure this test one more day.

703 00:57:59,893 --> 00:58:01,440 I beg you.

704 00:58:03,355 --> 00:58:04,572 Please.

705 00:58:22,416 --> 00:58:23,759 Are you sick?

706 00:58:28,213 --> 00:58:29,214 If you were sick,

707 00:58:29,756 --> 00:58:32,430 I thought it might make you feel better.

708 00:58:37,556 --> 00:58:38,899 Thank you.

709 00:58:39,099 --> 00:58:40,271 Come.

710 00:58:49,276 --> 00:58:51,574 You'll make a great leader someday.

711 00:58:53,238 --> 00:58:55,286 You think of others before yourself.

712 00:58:56,950 --> 00:58:58,998 When the Turks came to take me,

713 00:59:00,120 --> 00:59:01,417 you stopped them.

714 00:59:03,957 --> 00:59:06,085 It's why you got sick, isn't it?

715 00:59:06,460 --> 00:59:07,962 To save me.

716 00:59:09,296 --> 00:59:10,513 Yes.

717 00:59:12,674 --> 00:59:14,927 And I would do it all again.

718 00:59:18,597 --> 00:59:19,689 (SOBBING)

719 00:59:48,835 --> 00:59:50,508 VLAD: They're almost here.

720 00:59:53,840 --> 00:59:55,467 Dawn will be breaking soon.

721 00:59:55,634 --> 00:59:57,887 And with it, the loss of my powers.

722 00:59:59,387 --> 01:00:01,014 If we've not won this war by then...

723 01:00:01,098 --> 01:00:03,396 I will fight beside you until death.

724 01:00:03,975 --> 01:00:06,023 Your death would end my fight.

725 01:00:06,186 --> 01:00:08,985 We have done the duty of any good parent.

726 01:00:10,023 --> 01:00:11,491 Protected our child.

727 01:00:11,566 --> 01:00:14,115 Protected all the children in the kingdom.

728 01:00:14,861 --> 01:00:17,910 Perhaps our destiny was not to rule in this life.

729 01:00:20,033 --> 01:00:22,206 Do you remember our wedding vow?

730 01:00:24,538 --> 01:00:27,633 "Why think separately of this life and the next..."

731 01:00:27,707 --> 01:00:29,709 "When one is born from the last?"

732 01:00:30,252 --> 01:00:31,799 Time is always too short

733 01:00:31,878 --> 01:00:33,721 for those who need it.

734 01:00:34,548 --> 01:00:36,892 But for those who love,

735 01:00:37,509 --> 01:00:39,227 it lasts forever.

736 01:01:17,424 --> 01:01:18,676 (BAT SCREECHING)

737 01:01:29,561 --> 01:01:30,904 (SCREECHING)

738 01:01:46,411 --> 01:01:47,458 (SCREECHING LOUDLY)

739 01:03:04,364 --> 01:03:05,581 (SOLDIERS SCREAMING)

740 01:03:28,388 --> 01:03:29,389 (YELLING)

741 01:03:31,933 --> 01:03:33,059 (SCREAMING)

742 01:03:34,144 --> 01:03:35,145 SOLDIER: No!

743 01:03:35,437 --> 01:03:37,030 MEHMED: Hold your ground!

744 01:03:37,981 --> 01:03:39,483 Stand your ground!

745 01:03:40,150 --> 01:03:41,151 Hold fast!

746 01:03:41,776 --> 01:03:43,244 Hold your ground!

747 01:03:48,950 --> 01:03:50,452 CAZAN: Fire!

748 01:03:58,960 --> 01:03:59,961 (GROWLING)

749 01:04:20,815 --> 01:04:22,362 Mehmed!

750 01:04:24,069 --> 01:04:25,070 No.

751 01:04:26,780 --> 01:04:27,952 Where is he?

752 01:04:28,323 --> 01:04:29,950 Where is he?

753 01:04:30,116 --> 01:04:31,208 CAZAN: Fire!

754 01:04:32,035 --> 01:04:33,207 Draw!

755 01:04:36,039 --> 01:04:37,291 CAZAN: Fire! (MIRENA GASPS)

756 01:04:38,291 --> 01:04:39,292 (GRUNTING)

757 01:04:43,129 --> 01:04:44,301 Find your father! Go!

758 01:04:57,685 --> 01:04:58,732 Where is he?

759 01:05:07,987 --> 01:05:10,490 You can keep running if you like.

760 01:05:18,456 --> 01:05:19,457 (GROANS)

761 01:05:22,335 --> 01:05:23,803 INGERAS: Let me go! No!

762 01:05:25,672 --> 01:05:26,844 Mirena.

763 01:05:31,845 --> 01:05:33,222 No! Please!

764 01:05:33,513 --> 01:05:34,935 Ingeras!

765 01:05:41,980 --> 01:05:43,357 (STRAINING)

766 01:05:45,859 --> 01:05:46,860 No!

767 01:06:02,375 --> 01:06:03,877 Vlad!

768 01:06:05,795 --> 01:06:07,047 No!

769 01:06:40,121 --> 01:06:41,338 (INAUDIBLE)

770 01:06:53,259 --> 01:06:54,886 No, Mirena.

771 01:06:54,969 --> 01:06:57,848 Please, stay with me.

772 01:06:57,931 --> 01:07:00,150 I cannot do this without you.

773 01:07:13,905 --> 01:07:15,248 Mirena.

774 01:07:24,457 --> 01:07:26,255 There's still time for you to stop them.

775 01:07:29,337 --> 01:07:31,180 Drink my blood.

776 01:07:31,839 --> 01:07:33,011 No.

777 01:07:33,716 --> 01:07:35,093 I cannot take your life.

778 01:07:37,470 --> 01:07:39,518 My life is lost already.

779 01:07:41,307 --> 01:07:42,900 But our son's is not.

780 01:07:42,976 --> 01:07:44,148 (SOBBING) No.

781 01:07:47,564 --> 01:07:49,407 I love you.

782 01:07:53,486 --> 01:07:55,079 Do it now!

783 01:08:01,327 --> 01:08:02,328 Please.

784 01:08:02,537 --> 01:08:03,663 (HEART BEATING)

785 01:08:09,002 --> 01:08:10,254 Do it now.

786 01:08:11,921 --> 01:08:13,218 (VOICES WHISPERING)

787 01:08:19,554 --> 01:08:20,555 (MIRENA GROANS)

788 01:08:23,683 --> 01:08:24,684 Vlad!

789 01:08:33,818 --> 01:08:34,819 (GROWLING)

790 01:08:50,251 --> 01:08:51,548 (BREATHING HEAVILY)

791 01:08:57,675 --> 01:08:59,052 (VLAD WAILING)

792 01:09:01,554 --> 01:09:02,680 (SOBBING)

793 01:09:04,390 --> 01:09:06,734 (SCREAMING) No!

794 01:09:29,707 --> 01:09:31,425 Do you want vengeance?

795 01:09:41,636 --> 01:09:42,979 Drink.

796 01:09:49,936 --> 01:09:51,028 (MOANS)

797 01:09:59,779 --> 01:10:00,951 (WOMAN WHIMPERING)

798 01:10:10,540 --> 01:10:11,792 (LABORED BREATHING)

799 01:10:24,011 --> 01:10:26,309 VLAD: I now know hell is real.

800 01:10:26,848 --> 01:10:28,976 So I know there's a heaven.

801 01:10:30,601 --> 01:10:33,320 Neither this world or the next shall keep us apart.

802 01:10:35,648 --> 01:10:36,900 I will honor your sacrifice

803 01:10:36,983 --> 01:10:39,782 and I vow that our son shall be safe.

804 01:10:46,993 --> 01:10:48,210 MEHMED: Of all of my lands,

805 01:10:49,495 --> 01:10:51,418 this is the one I love the least.

806 01:10:55,460 --> 01:10:56,837 Look to the east.

807 01:10:57,962 --> 01:11:00,932 The sun should be risen by now, should it not?

808 01:11:01,007 --> 01:11:02,008 (HORSES WHINNYING)

809 01:11:02,341 --> 01:11:03,388 (THUNDER RUMBLING)

810 01:11:03,468 --> 01:11:05,061 (ALL MURMURING)

811 01:11:11,350 --> 01:11:12,897 What is that?

812 01:11:17,523 --> 01:11:19,366 It is the Prince.

813 01:11:19,442 --> 01:11:20,694 He is coming.

814 01:11:25,031 --> 01:11:26,203 (GROWLS)

815 01:11:32,205 --> 01:11:33,297 (GRUNTING)

816 01:11:42,507 --> 01:11:43,508 (SCREAMING)

817 01:12:05,905 --> 01:12:07,122 (PANTING)

818 01:12:08,741 --> 01:12:11,290 I used to think there were too many of you.

819 01:12:11,786 --> 01:12:13,208 Now there's not enough.

820 01:12:13,287 --> 01:12:14,413 (GROWLS) (SCREAMS)

821 01:12:25,091 --> 01:12:26,468 (GRUNTING)

822 01:12:26,759 --> 01:12:27,760 (YELLS)

823 01:12:27,844 --> 01:12:28,845 (GASPS)

824 01:12:32,098 --> 01:12:33,475 (LABORED BREATHING)

825 01:12:41,232 --> 01:12:42,484 (SCREAMING)

826 01:12:54,078 --> 01:12:55,250 (SWORD UNSHEATHING)

827 01:13:07,466 --> 01:13:09,013 (BREATHING HEAVILY)

828 01:13:11,721 --> 01:13:14,099 I understand you have a weakness

829 01:13:14,765 --> 01:13:16,142 for silver.

830 01:13:20,146 --> 01:13:21,147 (SIZZLING)

831 01:13:26,485 --> 01:13:27,907 INGERAS: Papa!

832 01:13:30,531 --> 01:13:32,204 He's waiting for you.

833 01:13:53,554 --> 01:13:54,806 (GRUNTING)

834 01:13:55,723 --> 01:13:56,815 (BOTH GRUNTING)

835 01:14:02,980 --> 01:14:04,220 MEHMED: You are slower, brother.

836 01:14:04,815 --> 01:14:06,032 And weaker.

837 01:14:06,609 --> 01:14:07,610 (GRUNTS)

838 01:14:17,286 --> 01:14:18,538 (SIZZLING)

839 01:14:21,165 --> 01:14:22,166 Aww...

840 01:14:23,626 --> 01:14:25,799 MEHMED: Go on, take it.

841 01:14:27,296 --> 01:14:29,924 Is this the monster that terrified my men?

842 01:14:30,341 --> 01:14:31,342 Hmm?

843 01:14:34,011 --> 01:14:35,854 You grow more weary by the moment.

844 01:14:38,349 --> 01:14:39,601 Tell me,

845 01:14:40,226 --> 01:14:42,820 how long can you bear it in here? Huh?

846 01:14:45,272 --> 01:14:46,774 Long enough to strike your name

847 01:14:46,857 --> 01:14:48,700 from the history books.

848 01:14:49,026 --> 01:14:50,027 (GRUNTING)

849 01:14:54,198 --> 01:14:55,450 (BOTH GRUNTING)

850 01:15:05,251 --> 01:15:06,423 (SCREAMING)

851 01:15:22,601 --> 01:15:23,648 INGERAS: Papa!

852 01:15:29,442 --> 01:15:31,536 MEHMED: Take a last look at your father, lngeras.

853 01:15:31,610 --> 01:15:32,610 No!

854 01:15:32,653 --> 01:15:33,870 Look how pathetic he is.

855 01:15:33,946 --> 01:15:35,368 No, stop!

856 01:15:35,448 --> 01:15:36,950 Please!

857 01:15:37,158 --> 01:15:38,626 (GROANS)

858 01:15:41,954 --> 01:15:43,297 (GRUNTS) (WOOD SNAPS)

859 01:15:44,373 --> 01:15:47,673 if I put a stake through your heart,

860 01:15:47,752 --> 01:15:49,129 (GRUNTING)

861 01:15:50,087 --> 01:15:51,839 it will kill you

862 01:15:52,673 --> 01:15:54,050 like any other man.

863 01:15:57,178 --> 01:15:58,555 A fitting death

864 01:15:59,138 --> 01:16:02,233 for Lord Impaler. INGERAS: No! No!

865 01:16:16,155 --> 01:16:17,452 INGERAS: Papa!

866 01:16:24,371 --> 01:16:25,588 (YELLS)

867 01:16:26,332 --> 01:16:28,334 That is no longer my name.

868 01:16:29,335 --> 01:16:30,678 My name is Dracula.

869 01:16:32,671 --> 01:16:34,639 Son of the Devil.

870 01:16:40,971 --> 01:16:42,223 (MEHMED GROANING)

871 01:16:52,525 --> 01:16:54,493 (ROARING)

872 01:17:13,003 --> 01:17:14,380 (INGERAS SOBBING)

873 01:17:14,463 --> 01:17:15,806 VLAD: It's all right.

874 01:17:16,090 --> 01:17:17,592 I'm here.

875 01:17:39,989 --> 01:17:41,286 (DISTANT SCREAMING)

876 01:17:47,204 --> 01:17:48,672 You old goat.

877 01:17:48,747 --> 01:17:50,795 I don't feel old.

878 01:17:53,294 --> 01:17:54,341 How many are left?

879 01:17:54,461 --> 01:17:58,136 None, except for your son, of course.

880 01:17:58,591 --> 01:18:00,639 A distraction we can now

881 01:18:00,926 --> 01:18:02,599 dispense with.

882 01:18:08,142 --> 01:18:09,894 What have I taught you?

883 01:18:10,603 --> 01:18:14,858 Repeated over and over since you were a boy?

884 01:18:16,442 --> 01:18:19,821 All that matters is a prince's duty to his people.

885 01:18:20,112 --> 01:18:21,455 GOVERNESS: (WHISPERING) lngeras.

886 01:18:21,530 --> 01:18:22,907 CAZAN: Don't you realize?

887 01:18:23,824 --> 01:18:26,077 They're all our enemies now.

888 01:18:26,911 --> 01:18:28,413 When he's gone,

889 01:18:28,871 --> 01:18:30,214 you'll be free.

890 01:18:30,289 --> 01:18:31,290 (GROWLING)

891 01:18:38,005 --> 01:18:41,600 You forget who I am.

892 01:18:42,843 --> 01:18:44,060 (GROWLING)

893 01:18:45,012 --> 01:18:46,514 (GRUNTING)

894 01:18:49,767 --> 01:18:51,019 (SCREAMING)

895 01:19:06,450 --> 01:19:08,168 (ALL GROWLING)

896 01:19:19,713 --> 01:19:20,839 Leave him.

897 01:19:23,300 --> 01:19:24,847 (ALL GROANING)

898 01:19:27,304 --> 01:19:28,772 Come with me, child.

899 01:19:29,390 --> 01:19:30,391 Come.

900 01:19:33,227 --> 01:19:34,570 Please.

901 01:19:34,728 --> 01:19:36,025 Be gone!

902 01:19:38,691 --> 01:19:39,692 The time has come.

903 01:19:39,984 --> 01:19:41,110 Please.

904 01:19:41,193 --> 01:19:42,740 Please, you must come.

905 01:19:45,155 --> 01:19:46,873 I don't want to leave you!

906 01:19:47,574 --> 01:19:48,666 You have to go with him.

907 01:19:48,742 --> 01:19:49,743 No!

908 01:19:50,577 --> 01:19:52,545 Do not leave his side.

909 01:19:52,621 --> 01:19:54,373 (SOBBING)

910 01:19:55,624 --> 01:19:58,343 Please. Know I will always love you.

911 01:19:58,502 --> 01:19:59,924 Always.

912 01:20:04,216 --> 01:20:05,889 Go! No!

913 01:20:07,303 --> 01:20:08,475 Go!

914 01:20:09,054 --> 01:20:10,397 No!

915 01:20:10,514 --> 01:20:12,312 You take care of him.

916 01:20:14,018 --> 01:20:15,816 No!

917 01:20:16,270 --> 01:20:17,271 Papa!

918 01:20:18,731 --> 01:20:20,699 No!

919 01:20:31,952 --> 01:20:34,080 He's safe now, Mirena.

920 01:20:48,093 --> 01:20:49,436 (ALL SCREAMING)

921 01:21:08,030 --> 01:21:09,532 (PANTING)

922 01:21:15,621 --> 01:21:16,918 (INAUDIBLE)

923 01:21:30,302 --> 01:21:31,554 (GROANING)

924 01:21:35,599 --> 01:21:37,272 (SCREAMING)

925 01:21:57,663 --> 01:22:01,338 INGERAS: The Turks never conquered the capitals of Europe.

926 01:22:07,381 --> 01:22:10,305 Prince Vlad Dracula was a hero.

927 01:22:12,636 --> 01:22:17,642 But there are no pictures or statues of him.

928 01:22:23,105 --> 01:22:25,073 I am his legacy.

929 01:22:26,942 --> 01:22:30,742 His sacrifice taught me that even after the darkest night,

930 01:22:31,488 --> 01:22:33,741 the sun will rise again.

931 01:22:34,533 --> 01:22:36,501 Drink, master.

932 01:22:38,287 --> 01:22:40,790 INGERAS: For if the heart is strong enough,

933 01:22:41,874 --> 01:22:44,047 the soul is reborn

934 01:22:44,543 --> 01:22:45,590 (GASPS)

935 01:22:45,669 --> 01:22:48,297 with each new day.

936 01:22:50,632 --> 01:22:52,726 In life after life.

937 01:22:55,762 --> 01:22:58,060 Age after age.

938 01:23:01,977 --> 01:23:03,479 Forever.

939 01:23:12,821 --> 01:23:14,038 MINA: Lovely.

940 01:23:15,073 --> 01:23:16,950 Which markets are you at this week?

941 01:23:17,117 --> 01:23:18,494 WOMAN: Portobello Road next.

942 01:23:18,660 --> 01:23:20,207 See you there?

943 01:23:29,213 --> 01:23:30,214 Beautiful.

944 01:23:34,176 --> 01:23:35,928 The flowers, my lady.

945 01:23:36,929 --> 01:23:38,306 My lady?

946 01:23:40,015 --> 01:23:41,141 Where are you from?

947 01:23:41,892 --> 01:23:43,690 A long way from here.

948 01:23:49,900 --> 01:23:51,026 Well, good night.

949 01:23:52,736 --> 01:23:55,865 "Why think separately of this life and the next

950 01:23:56,031 --> 01:23:58,625 "when one is born from the last?"

951 01:24:04,665 --> 01:24:06,133 That's my favorite poem.

952 01:24:06,959 --> 01:24:09,337 It speaks to you of yearning,

953 01:24:09,419 --> 01:24:11,968 of one soul pleading for another.

954 01:24:16,635 --> 01:24:18,137 I'm Mina.

955 01:24:20,138 --> 01:24:21,355 Vlad.

956 01:24:56,508 --> 01:24:58,556 Let the games begin.


વિકિસોર્સ સબટાઈટલ[ફેરફાર કરો]

1 00:00:02,120 --> 00:00:04,840 સુભાષ ચંદ્ર બોઝે

2 00:00:04,840 --> 00:00:06,160 તેમના પિતાને પત્રમાં લખ્યું હતું કે,

3 00:00:06,545 --> 00:00:09,765 આપણા પોતાના જ આદર્શો પ્રત્યે લગાવ, સારો કે ખરાબ,

4 00:00:10,175 --> 00:00:13,365 એ જ આપણા બધા મતભેદોનું કારણ છે.

5 00:00:13,815 --> 00:00:14,815 સમજ્યો?

6 00:00:15,320 --> 00:00:18,920 તેમણે સ્વામી વિવેકાનંદની વિચારસરણી સાથે તેને સરખાવી હતી.

7 00:00:18,920 --> 00:00:20,780 ફરીથી તે તારી નકામી વ્યાખ્યાન ચાલુ કર્યું.

8 00:00:20,940 --> 00:00:22,680 તેમણે પોતાના પિતાને ક્યારેક પત્ર લખ્યો ન હતો.

9 00:00:22,860 --> 00:00:26,380 તને શું ખબર પડે છે? વૉટ્સ એપના જુઠ્ઠા સમાચારની પેઢીવાળા!

10 00:00:27,125 --> 00:00:28,175 તમે પુસ્તકો વાંચો છો?

11 00:00:29,075 --> 00:00:30,355 તમે કદી જોઈ પણ છે કે?

12 00:00:32,055 --> 00:00:32,975


13 00:00:32,975 --> 00:00:33,975 એઈ

14 00:00:34,105 --> 00:00:35,105 શું છે?

15 00:00:36,000 --> 00:00:37,000 શું છે યાર!

16 00:00:37,000 --> 00:00:40,160 તું શું બડબડ કરીરહ્યો છે? મહે કહે, હું નિવેડો લાવી આપું.

17 00:00:40,165 --> 00:00:41,165 એય, હેલો!

18 00:00:41,260 --> 00:00:44,800 નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝે ક્યારે પણ પોતાના પિતાને આવો કોઈ પત્ર લક્યો નો'તો.

19 00:00:44,800 --> 00:00:46,195 નેતાજીએ પત્ર લખ્યો હતો

20 00:00:46,200 --> 00:00:48,100 પોતાના મોટા ભાઈને - સરત ચંદ્ર બોઝને.

21 00:00:48,200 --> 00:00:51,215 અને હા, તે એમ પણ કહ્યુમ્ ને કે તે સ્વામી વિવેકાનંદનો વિચાર હતો?

22 00:00:51,220 --> 00:00:53,740 તે સ્વામી વિવેકાનંદનો વિચાર નો'તો.

23 00:00:53,820 --> 00:00:57,275 તે પૂર્ણ અણે હેગેલનો વિચાર હતો. 24 00:00:57,275 --> 00:01:00,345 બ્લાઈન્ડ વીલની "હોફમેન" અને "શોપેનહોર."

25 00:01:00,345 --> 00:01:02,380 અને હેન્રી બર્ગસનની "એલન વાઈટલ."

26 00:01:02,540 --> 00:01:04,920 તેમને આ બધા વિચારો આ પુસ્તકો વાંચીને આવ્યા.

27 00:01:05,080 --> 00:01:06,220 સમજાયું કાંઈ?

28 00:01:06,840 --> 00:01:07,840 સમજાયું?

29 00:01:27,440 --> 00:01:28,160


30 00:01:28,360 --> 00:01:29,360 ગુજરાતી વિકિસ્રોત પર કિલક કરો.

31 00:01:30,100 --> 00:01:31,100 હવે આખું ગુજરાત વાંચશે.

32 00:01:34,000 --> 00:01:35,240 Ready for the party? Come soon

33 00:01:39,200 --> 00:01:39,960 શુતનુ

34 00:01:40,340 --> 00:01:42,280 આટલો મોડો ક્યાં ચાલ્યો?

35 00:01:44,200 --> 00:01:46,100 એ તો જરા લાયબ્રેરી, મારી અમુક પુસ્તકો વાંચવા હતા.

36 00:01:46,100 --> 00:01:48,160 લાયબ્રેરી? હમણાં?

37 00:01:48,160 --> 00:01:53,020 હા, ઘ્રના પુસ્તકો તો વંચાઈ ગયા છે, મારે નવા પુસ્તકો જોઈએ છે.

38 00:01:55,060 --> 00:01:55,720 ટેક્સી માટે...

39 00:01:56,540 --> 00:01:57,300 શુતનુ

40 00:01:58,360 --> 00:01:59,240 અહીં આવ,

41 00:02:00,600 --> 00:02:01,760 આવ અહીં, બેસ.

42 00:02:04,340 --> 00:02:05,000 આ જો.

43 00:02:05,760 --> 00:02:07,020 આ શું છે?

44 00:02:07,020 --> 00:02:11,480 જ્યારે લાયબ્રેરી તારી પાસે આવી જશે તો તારે શા માટે લાયબ્રેરી સુધી જવાની જરૂર છે?

45 00:02:27,980 --> 00:02:31,520 ગુજરાતી વિકિસ્રોત

46 00:02:31,520 --> 00:02:35,640 gu.wikisource.org