સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧/પ્રવેશ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧
ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી


<poem>

સ્વ • ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી. બી. એ., એલએલ. બી.

જન્મ : સંવત્ ૧૯૧૧ વિજયાદશમી.
અવસાન : સંવત્ ૧૯૬૩ પૌષ વદ ૫.
તા. ૨૦ મી અૉક્ટોબર ૧૮૫૫.
તા. ૭ મી જાન્યુઆરી ૧૯૦૭.

સરસ્વતીચંદ્ર.


નવલકથા.

ભાગ ૧.

બુદ્ધિધનનો કારભાર.કર્તા,

સદ્ગત સાક્ષરશ્રી ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી,
બી. એ., એલએલ. બી., વકીલ, મુંબઈ હાઈકોર્ટ


આઠમી આવૃત્તિ

પ્રકાશક,

૨મણીયરામ ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી.


સર્વ અધિકાર સ્વાધીન.

મુંબાઈ.

મુખ્ય એજંટ્સ-એન. એમ. ત્રિપાઠી ઍન્ડ કંપની.

સંવત્ ૧૯૭૮. ] ----- [ ઈ. સ. ૧૯૨૨.


મૂલ્ય રુપીયા અઢી.

પ્રથમ આવૃત્તિ, સં. ૧૯૪૩; ઈ. સ. ૧.૮૮૭. પ્રત. ૨૦૦૦.
બીજી આવૃત્તિ સં. ૧૯૪૭; ઈ. સ. ૧૮૯૧ પ્રત. ૩૦૦૦.
ત્રીજી આવૃત્તિ સં. ૧૯પ૨; ઈ. સ. ૧૮૯૬ પ્રત. ૩૦૦૦.
ચોથી આવૃત્તિ સં. ૧૯૫૮; ઈ. સ. ૧૯૦૨ પ્રત. ૩૦૦૦.
પાંચમી આવૃત્તિ, સં. ૧૯૬૪; ઈ. સ. ૧૯૦૮. પ્રત. ૩૦૦૦.
છઠ્ઠી આવૃત્તિ સં. ૧૯૬૮; ઈ. સ. ૧૯૧૨ પ્રત. પ૦૦૦.
સાતમી આવૃત્તિ સં. ૧૯૭૪; ઈ. સ. ૧૯૧૮ પ્રત. ૩૦૦૦.
આઠમી આવૃત્તિ સં. ૧૯૭૮; ઈ. સ. ૧૯૨૨. પ્રત. ૫૦૦૦.
Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya-Sagar
Press, 23, Kolbhat Lane, Bombay.
and
Published by Ramaniyaram Govardhanram Tripathi, at
Morarji Gokuldas Chawls, Girgam, Bombay No 4.

[ ફેબ્રુઆરી ૧૯૨૨. ]

<poem>

"Man's hour on earth is weakness, error, strife. * * * "Even in his darkest hours "still doth he war with Darkness and the Powers. "Of Darkness; – for the light he cannot see . "still round him feels – and, if he be not free, "Struggles against this strange captivity.”

Goethe's Faust.

"Bends and then fades silently "One frail end fair anemone.”

Shelley's Prometheus Unbount.
"Some Star

* * Climbs and wanders through steep night * * * * * * * * * * * “Ere it is borne away, away, “By the swift Heavens that cannot stay, * * * * * * * * * * * “And the gloom divine is all around.”— Ibid.
સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ પ્હેલો તથા ભાગ બીજો નામદાર
મુંબાઈ ઈલાકાની સરકારે ઈન્ડિયન સીવિલ સર્વીસની હાયર
પરીક્ષા માટે ટેક્સ્ટ બુક તરીકે પસંદ કર્યાનું - તા૦ ૧૮ મી
જુલાઇ ૧૯૧૨ ના સરકારી ગેઝીટમાં પ્રસિદ્ધ કર્યું છે.
તથા
મુંબાઈ યુનિવર્સિટીની એમ્. એ. ની પરીક્ષા માટે
સરસ્વતીચંદ્ર (ભાગ ૧ થી ૪) ટેક્સ્ટ બુક તરીકે પસંદ
કરવામાં આવી છે.