લખાણ પર જાઓ

સુભાષિતો:ર

વિકિસ્રોતમાંથી
← સુભાષિતો:મ સુભાષિતો
સુભાષિતો:ર
-
સુભાષિતો:વ →• રાતે જે વહેલા સૂઈ વહેલા ઊઠે તે નર વીર
બળ બુદ્ધિ ને ધન વધે, સુખમાં રહે શરીર

• રાખો નહી મન રમતમાં, સમજો સારી પેરે,
નિશાળમાંથી નીકળી, જવું પાસરું ઘેર

• રોટલા,કઠોળને ભાજી, ખાનારની તબીઅત તાજી
મૂળો, મોગરી,ગાજર, બોર રાતે ખાય તે રહે ન રાજી