સોરઠી સંતો, ભાગ પહેલો

વિકિસ્રોતમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો


સોરઠી સંતો, ભાગ પહેલોસાંકળિયું
૧. પ્રવેશક ૧ - ૨૦
૨. પાંચાળનું ભક્તમંડળ

મેપો, રતોજદારો
તથા ગોરખો

} ૧ - ૨૮
૩. દાના ભગત

વીસામણ ભગત
ગીગો ભગત

} ૨૯-૬૯
૪. વેલો બાવો

રામ બાવો

} ૭૦-૧૧૨