હાલરડાં/હાલરડું વા'લું

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← બહુ વા'લો હાલરડાં
હાલરડું વા'લું
ઝવેરચંદ મેઘાણી
બાળા પોઢો ને ! →


હાલરડું વા'લું

બાળકને હાલરડું વા'લું !
કાનકુંવરનું હાલરડું વા'લું,
મીઠા મોહનનું હાલરડું વા'લું.

છાનો મારા વીર, ભરી આવું નીર,
પછી તારી દોરી તાણું. - બાળકને૦

સાવ રે સોનાનું તારું પારણિયું ને
સોનાની સળીએ કાન,
હેતે નાખું તુંને હીંચકો
મારો ભૂદરો ભીને વાન. – બાળકને૦

જળ ભરીને આવું નિમેષમાં,
તાતે જળે નવરાવું,
રૂડે રૂમાલ લૂઈ કરીને પછી
ઊંડળ લઈ ધવરાવું. - બાળકને૦

ડાબા તે હાથમાં દોરડી ને
જમણા હાથમાં માળા,
ચપ કર ને તું છોકરા!
હવે મેલ્ય ધાવ્યાના ચાળા - બાળકને૦

કાઠા તે ઘઉંની રોટલી ને
માથે માળવિયો ગોળ,
ચોળી ખવરાવું તુંને ચૂરમું
પછી ઝુલાવું તારા હીંડોળ. - બાળકને૦

અટલસની તારી આંગડી ને
માથે નીલમની ટોપી,
મોટો રોપાવું તારો માંડવો
પરણાવું ગોકુળની ગોપી. - બાળકને૦

માથે મેવાડાં મોળિયાં ને
કુંડળ ઝળકે કાન,
મરકલડે જુગ મોહી રિયા
મારો કાનો ભીનલે વાન. – બાળકને૦

છાનો રે ચપ, છાનો રે ચપ,
પછી તારી દોરી તાણું. બાળકને હાલરડું વા'લું.
કાન કુંવરનું હાલરડું વા'લું!
મીઠા મોહનનું હાલરડું વા'લું!