એકતારો/મા સર્વથી વહાલું તને હેક ઉચ્ચ મસ્તક !

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← સંપાદકજી બ્હાર થકી તાકીદ કરે છે, એકતારો
મા સર્વથી વહાલું તને હેક ઉચ્ચ મસ્તક !
ઝવેરચંદ મેઘાણી
બાઈ ! એક ત્રાજવડાં ત્રોફણહારી આવી રે, →
ઉચ્ચ મસ્તક
Ο

મા સર્વથી વહાલું તને હો ઉચ્ચ મસ્તક !

બેડી, રસી ફાંસી ભલે હો, ઉચ્ચ મસ્તક !
ભૂખી અને પ્યાસી ભલે હો, ઉચ્ચ મસ્તક ! ૧.

મે’ણાં જુઠાણાંની ઝડી હો, ઉચ્ચ મસ્તક !
કૂડની કલેજે શારડી હો, ઉચ્ચ મસ્તક ! ૨.

કરવા ખુલાસા થોભતી ના, ઉચ્ચ મસ્તક !
બેબાકળી બિલકુલ થતી ના, ઉચ્ચ મસ્તક ! ૩.