ઓખાહરણ/કડવું-૮૨

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← કડવું-૮૧ ઓખાહરણ
કડવું-૮૨
પ્રેમાનંદ
કડવું-૮૩ →


કડવું ૮૨મું
ઓખાબાઈને લઈ સંચરો
રાગ : ગુર્જરી

કૃષ્ણ કેરી તરુણી, નિદ્રા નવ પોઢશો રે,
અનિરુદ્ધને તે લઈ સંચરો, રુક્ષ્મણી જાગવું રે.

બળીભદ્ર કેરી તરુણી, નિદ્રા નવ પોઢશો રે,
અનિરુદ્ધને તે લઈ સંચરો, રેવંતી જાગવું રે.

વાસુદેવ કેરી તરુણી, નિદ્રા નવ પોઢશો રે,
અનિરુદ્ધને તે લઈ સંચરો, રુક્ષ્મણી જાગવું રે.

મહાદેવ કેરી તરુણી, નિદ્રા નવ પોઢશો રે,
ઓખાબાઈને તે લઈ સંચરો, શુધબુધ જાગવું રે.

ગણપતિ કેરી તરુણી, નિદ્રા નવ પોઢશો રે,
ઓખાબાઈને તે લઈ સંચરો, શુધબુધ જાગવું રે.

બાણાસુર કેરી તરુણી, નિદ્રા નવ પોઢશો રે,
ઓખાબાઈને તે લઈ સંચરો, બાણમતી જાગવું રે.

કૌભાંડ કેરી તરુણી, નિદ્રા નવ પોઢશો રે;
ઓખાબાઈને તે લઈ સંચરો, રૂપવતી જાગવું રે.