ઓખાહરણ/કડવું-૮૫

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← કડવું-૮૪ ઓખાહરણ
કડવું-૮૫
પ્રેમાનંદ
કડવું-૮૬ →


કડવું ૮૫મું
વડીલોની હાજરીમાં ઓખા-અનિરુદ્ધનાં થતાં લગ્ન


બાણાસુર પખાળે ચરણ, શોભા ઘણેરી રે;
ત્યાં તો બાણમતી ગાય મંગળ ગીત, શોભા ઘણેરી રે. ૧.

ત્યાં તો પહેલું મંગળ વરતાય, શોભા ઘણેરી રે;
પહેલે મંગળ સોનાના દાન અપાય. શોભા૦ ૨.

દાન લેશે કૃષ્ણનો સંતાન, શોભા૦
ત્યાં તો બીજું મંગળ વરતાય, શોભા૦ ૩.

બીજે મંગળ ઘેનુનાં દાન અપાય, શોભા૦
ત્યાં તો ત્રીજું મંગળ વરતાય, શોભા૦ ૪.

ત્રીજે મંગળ હસ્તીનાં દાન અપાય. શોભા૦
દાન લે છે કૃષ્ણ તણો સંતાન, શોભા૦ ૫.

ત્યાં તો ચોથું મંગળ વરતાય, શોભા૦
ચોથે મંગળ કન્યા દાન અપાય, શોભા૦ ૬.

ત્યાં તો વરત્યાં છે મંગળ ચાર, શોભા૦
આપે ગરથ સહિત ભંડાર, શોભા૦ ૭.

લાવે બાણમતી કંસાર, શોભા૦
ત્યાં પીરસે છે ચાર વાર, શોભા૦ ૮.

ત્યાં તો આરોગે નરનાર, શોભા૦
ત્યાં તો દૂધડે સ્નાન કરાય. શોભા૦ ૯.

સૌભાગ્યવતી બોલાવે, શોભા૦
ઓખા સૌભાગ્યવંતી કહેવરાવે, શોભા૦ ૧૦.

ઓખા અનિરુદ્ધ પરણીને ઊઠ્યા, શોભા૦
ત્યાં તો જાનૈયે મેરુ ત્રુઠયા, શોભા ઘણેરી રે. ૧૧.