ઓખાહરણ/કડવું-૮૭

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← કડવું-૮૬ ઓખાહરણ
કડવું-૮૭
પ્રેમાનંદ
કડવું-૮૮ →


કડવું ૮૭મું
શ્રી કૃષ્ણ પરિવારને પહેરામણી થઈ
રાગ : પહેરામણીનો

આપ્યું મૂક્યું સર્વે પહોંચ્યું, કન્યાને વળાવો. મારા નવલા વેવાઈઓ.
રથ ઘોડા ને પામરીઓ, સૌ જાદવને બંધાવો. મારા૦
જરકશી જામા, તમે કૃષ્ણને પહેરાવો. મારા૦
પંચ વસ્ત્ર ને શણગાર, તમે જમાત્રને આપો. મારા૦
દક્ષિણના ચીર, રાણી રુક્ષ્મણીને આપો. મારા૦
સાળુ ને ઘરચોળા, સતી સત્યભામાને આપો. મારા૦
પાટણનાં પટોળાં, રાણી જાંબુવતીને આપો. મારા૦

(વલણ)

પહેરામણી પૂરણ થઈ, હૈંડે હરખ ન માય રે;
કન્યા તેડી કોડે કરી, હવે કૃષ્ણ દ્વારિકામાં જાય રે.