લખાણ પર જાઓ

ન્હાના ન્હાના રાસ/બ્હેનાં! આવો

વિકિસ્રોતમાંથી
← આમંત્રણ ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૧
બ્હેનાં! આવો
ન્હાનાલાલ કવિ
ભેદના પ્રશ્ન →
બ્હેનાં! આવો


એક આંબો મ્હોરે મ્હોરે આંગણે રે લોલ :
ઘેરગમ્ભીર ત્હેની ઘટા ઢળી રે લોલ :
બ્હેનાં! આવો રસાળ એની છાંયડી રે લોલ.

એક આસોપાલવ મ્હારી વાડીમાં રે લોલ :
ઘેરગમ્ભીર ત્હેની છટા ઢળી રે લોલ :
બ્હેનાં! આવો, હેતાળ ત્હેની છાંયડી રે લોલ.

એક વડલો ઊભો વનચોકમાં રે લોલ :
ઘેરગમ્ભીર ત્હેની જટા ઢળી રે લોલ :
બ્હેનાં! આવો, વિશાલ ત્હેની છાંયડી રે લોલ.