ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૩/ગોરી ગરબે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← ગુજરાતણના બાણ ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૩
ગોરી ગરબે
ન્હાનાલાલ કવિ
ઘમ્મર વ્હલોણા →


[ ૨૨ ]

૩, ગોરી ગરબે

રાજને આંગણિયે ગોરી
ગરબે રમવા આવ્યા જો !
'પાટણના પરધાને અમને
બ્હેન કહી બોલાવ્યા જો !'

ચન્દ્રે જોયું, સૂરજે સાભળ્યું,
સાભળ્યું મા ને બાપ જો !
તે દીના નગરી ને દેશના
ઉઘડિયા કમાડ જો !

ગેારી તો ગરબે ઘૂમે, ને
અંગે તેજના ચીર જો !
તારલિયે વધાવ્યા અમને,
જનતા છે અમ વીર જો !

અનભેના દુદુંભી વાગે, ને
ચેાકમાં ચન્દરવા જો !
વીરને આંગણિયે બ્‍હેનબા
ગરબે રમવા આવ્યા જો !