પુરાતન જ્યોત/'જેસલ જગનો ચોરટો'

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← ૬. સમાધ પુરાતન જ્યોત
'જેસલ જગનો ચોરટો'
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૩૮
૧. જેસલ જગનો ચોરટો →


{{{remarks}}}


'જેસલ જગનો ચોરટો'

૩.૧ ૧. જેસલ જગનો ચોરટો ૧૪૪
૩.૨ ૨. કાળથી ડર્યો ૧૫૫
૩.૩ ૩. નિદાનાં નીર ૧૬૪
૩.૪ ૪. પ્રકૃતિનો દ્રોહ ૧૬૭
૩.૫ ૫. સજીવન કર્યાં ૧૭૧
૩.૬ ૬. મુનિવર મળ્યા મુનિવરા ૧૭૪
૩.૭ ૭. રુદિયો રુવે ૧૭૭
૩.૮ ૮. સમાધ ૧૭૯