લખાણ પર જાઓ

સૂચિ:Puratan Jyot.pdf

Transclusion_Status_Detection_Tool
વિકિસ્રોતમાંથી

પાનાં   (key to પૃષ્ઠ સ્થિતિની સમજૂતિ)   

અનુક્રમણિકા ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩ ૧૦૪ ૧૦૫ ૧૦૬ ૧૦૭ ૧૦૮ ૧૦૯ ૧૧૦ ૧૧૧ ૧૧૨ ૧૧૩ ૧૧૪ ૧૧૫ ૧૧૬ ૧૧૭ ૧૧૮ ૧૧૯ ૧૨૦ ૧૨૧ ૧૨૨ ૧૨૩ ૧૨૪ ૧૨૫ ૧૨૬ ૧૨૭ ૧૨૮ ૧૨૯ ૧૩૦ ૧૩૧ ૧૩૨ ૧૩૩ ૧૩૪ ૧૩૫ ૧૩૬ ૧૩૭ ૧૩૮ ૧૩૯ ૧૪૦ ૧૪૧ ૧૪૨ ૧૪૩ ૧૪૪ ૧૪૫ ૧૪૬ ૧૪૭ ૧૪૮ ૧૪૯ ૧૫૦ ૧૫૧ ૧૫૨ ૧૫૩ ૧૫૪ ૧૫૫ ૧૫૬ ૧૫૭ ૧૫૮ ૧૫૯ ૧૬૦ ૧૬૧ ૧૬૨ ૧૬૩ ૧૬૪ ૧૬૫ ૧૬૬ ૧૬૭ ૧૬૮ ૧૬૯ ૧૭૦ ૧૭૧ ૧૭૨ ૧૭૩ ૧૭૪ ૧૭૫ ૧૭૬ ૧૭૭ ૧૭૮ ૧૭૯ ૧૮૦ ૧૮૧ ૧૮૨ ૧૮૩ ૧૮૪ ૧૮૫ ૧૮૬ ૧૮૭ ૧૮૮ ૧૮૯
ક્રમ

૧. સંત દેવીદાસ
૧.૧ પ્રકરણ ૧
૧.૨ પ્રકરણ ૨
૧.૩ પ્રકરણ ૩
 ૧.૪ પ્રકરણ ૪ ૧૮
૧.૫ પ્રકરણ ૫ ૨૫
૧.૬ પ્રકરણ ૬ ૩૧
૧.૭ પ્રકરણ ૭ ૩૯
૧.૮ પ્રકરણ ૮ ૪૩
૧.૯ પ્રકરણ ૯ ૪૯
૧.૧૦ પ્રકરણ ૧૦ ૫૨
૧.૧૧ પ્રકરણ ૧૧ ૫૫
૧.૧૨ પ્રકરણ ૧૨ ૬૦
૧.૧૩ પ્રકરણ ૧૩ ૬૬
૧.૧૪ પ્રકરણ ૧૪ ૭૦
૧.૧૫ પ્રકરણ ૧૫ ૭૪
૧.૧૬ પ્રકરણ ૧૬ ૭૯
૧.૧૭ પ્રકરણ ૧૭ ૮૩
૧.૧૮ પ્રકરણ ૧૮ ૮૭
૧.૯ પ્રકરણ ૧૯ ૯૦
૧.૨૦ પ્રકરણ ૨૦ ૯૭
૧.૨૧ પ્રકરણ ૨૧ ૧૦૦
૧.૨૨ ભજન: ૧. શરણાગતિ ૧૧૧
૧.૨૩ ભજન: ૨. હાલ ફકીરી ૧૧૧
૧.૨૪ ભજન: ૩. મુને દેખતી કીધી ૧૧૩
૧.૨૫ ભજન: ૪. જીવન ભલે જાગિયાં ૧૧૩
૧.૨૬ ભજન: ૫. અમર ઝૂઝે રે તરવાર ૧૧૪
૧.૨૭ ભજન: ૬. સખીભાવ ૧૧૪
સંત મેક(ર)ણ ૧૧
૨.૧ ૧. હું સૌ માંયલો નથી ૧૧૭
૨.૨ ૨. દત્તાત્રેયનો મેળાપ ૧૨૨
૨.૩ ૩. બે પશુઓ ૧૨૫
૨.૪ ૪. રા’ દેશળનો મેળાપ ૧૨૮
૨.૫ પ. મેકરણ-વાણી ૧૩૫
૨.૬ ૬. સમાધ ૧૪૧
૩. 'જેસલ જગનો ચોરટો' ૧૪૪
૩.૧ ૧. જેસલ જગનો ચોરટો ૧૪૪
૩.૨ ૨. કાળથી ડર્યો ૧૫૫
૩.૩ ૩. નિદાનાં નીર ૧૬૪
૩.૪ ૪. પ્રકૃતિનો દ્રોહ ૧૬૭
૩.૫ ૫. સજીવન કર્યાં ૧૭૧
૩.૬ ૬. મુનિવર મળ્યા મુનિવરા ૧૭૪
૩.૭ ૭. રુદિયો રુવે ૧૭૭
૩.૮ ૮. સમાધ ૧૭૯