બાલ મેં વૈરાગણ હૂંગી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

બાલ મેં વૈરાગણ હૂંગી.
જિન ભેષા મ્હારો સાહિબ રીઝે, સો હી ભેષ ધરુંગી.

શીલ સંતોષ ધરું ઘટ ભીતર, સમતાં પકડ રહૂંગી,
જાકો નામ નિરંજન કહિયે, તાકો ધ્યાન ધરુંગી.

ગુરુ કે ગ્યાન રંગૂં તન કપડાં, મન મુદ્રા પહેરુંગી,
પ્રેમ-પ્રીતસૂ હરિગુણ ગાઉં, ચરણન લિપટ રહૂંગી.

યા તનકી મૈં કરું કીગરી, રસના નામ કહૂંગી,
મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, સાધૂ સંગ રહૂંગી.