બીરબલ અને બાદશાહ/સ્વર્ગ અને નરક કોણ પ્રાપ્ત કરે છે ?

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← વિસામો કોને નથી ? બીરબલ અને બાદશાહ
સ્વર્ગ અને નરક કોણ પ્રાપ્ત કરે છે ?
પી. પી. કુન્તનપુરી
દીવા નીચે અંધારૂં →વારતા ચુમાલીસમી
-૦:૦-
સ્વર્ગ અને નરક કોણ પ્રાપ્ત કરે છે ?
-૦:૦-


સમય વિચારી સુજ્ઞ નર બોલે બોલ અમોલ.

એક દિવસે શાહે બીરબલને પુછ્યું કે. 'સ્વરગ અને નરકને કયા લોકો પ્રાપ્ત કરે છે? તેની ખાત્રી કરી આપો !' બીરબલે તુરતાતુરત કહ્યું કે, 'જે માણસના મુવા પછી તેને લોકો વાહ ! વાહ કહે તો તે સ્વરગમાં ગયો અને જો મુવા પાછળ નીંદા કરી ખરાબ હતો એમ કહી વગોવે તો તે નરકે ગયો એમ સમજવું.' બીરબલની આ વાત કબુલ રાખી શાહ ખુશી થયો.

સાર-અચળ કીરતી એજ સ્વરગ છે. અને અપકીરતી એજ નરક છે. માટે દરેક માણસે કીરતી સંપાદન કરવી.

-૦-