હાલરડાં/હાલો વા'લો રે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← નીંદરડી તું આવે જો હાલરડાં
હાલો વા'લો રે
ઝવેરચંદ મેઘાણી
હાં આં…આં હાલાં ! →


હાલો વા'લો રે.

હાલો રે વા'લો રે કાન કરસન કાળો
હરિને હીંચકો વા'લો !

શામળી સૂરત શામળો વાલો હાં-હાં-હાં
 રંગમાં રૂપાળો,
માતા જશોદા એમ જ કે' મારો
મોરલી ધજાળો !

ભાઈ ભાઈ, મોરલી ધજાળો!
હાં...હાં મોરલી ધજાળો!
ઓળોળોળો હાલ્ય હાલૂડા હાલ્ય
- હાલો રે વા'લો રે૦

હતું ઈ તો છતું કીધું હાં-હાં-હાં
કાનજી, તારું કામ;

વારિ ને વરમાંડ ડોલ્યાં,
મેવાડો મસ્તાન !

ભાઈ ભાઈ, મેવાડો મસ્તાન!
હાં હાં મેવાડો મસ્તાન!
ઓળોળોળો હાલ્ય હાલ્ડા હાલ્ય!
- હાલો રે વા'લો રે૦

પરથમ તો ધોબીડાં લૂટ્યાં હાં-હાં-હાં
જોયું મથુરા ગામ
મામા કંસને મારતાં કાંઈ
વરત્યો જેજેકાર !
ભાઈ ભાઈ, વરત્યો જેજેકાર !
હાં...હાં વરત્યો જેકાર!

ઓળોળોળો હાલ્ય હાલૂડા હાલ્ય!
- હાલો રે વા'લો રે૦

પાતાળે જઈને કાના હાં-હાં-હાં
નાથ્યો કાળીનાગ,
પોયણ કરે પાંદડે કાંઈ
પોઢ્યા દીનોનાથ!

ભાઈ ભાઈ, પોઢ્યા દીનોનાથ!
હાં...હાં પોઢ્યા દીનોનાથ !
ઓળોળોળો હાલ્ય હાલૂડા હાલ્ય !
- હાલો રે વા'લો રે૦

દોટ મેલીને દડો લીધો હાં-હાં-હાં
વનમાં પાડી વાટ;
માતા જશોદાએ હાલરડું ગાયું
ઊગમતે પરભાત!

ભાઈ ભાઈ ઊગમતે પરભાત!
હાં...હાં ઊગમતે પરભાત!
ઓળોળોળો હાલ્ય હાલૂડા હાલ્ય
- હાલો રે વા'લો રે૦

ચણ્યા કેરો છોડ મગાવું હાં-હાં-હાં
ઓળા પડાવું;
બાળા કાના, છાનો રેને
ગૂંજો ભરાવું!
ભાઈ ભાઈ, ગૂંજ ભરાવું!
હાં...હાં ગૂંજો ભરાવું
ઓળોળોળો હાલ્ય હાલૂડા હાલ્ય
-હાલો રે વા'લો રે૦

શેરડી કેરો સાંઠો મગાવું હાં-હાં-હાં
પાળીએ છોલાવું;
બાળ કાના, છાનો રે ને,
ગૂંજ ભરાવું !
ભાઈ ભાઈ, ગૂંજ ભરાવું!
હં હાં ગૂંજાં ભરાવું!
ઓળોળોળો હાલ્ય હાલૂડા હાલ્ય
- હાલો રે વા'લો રે૦

શામળી સૂરત શામળો વાને હાં-હાં-હાં
રંગમાં રૂપાળો;
માતા જશોદા એમ જ કે'
મારો મોરલી ધજાળો !

ભાઈ ભાઈ, મોરલી ધજાળો !
હાં...હાં મોરલી ધજાળો!
ઓળોળોળો હાલ્ય હાલૂડા હાલ્ય-

 હાલો રે વા'લો રે
 કાન કરસન કાળો
 બાળાને હીંચકો વા'લો