ઓખાહરણ/કડવું-૮૦

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← કડવું-૭૯ ઓખાહરણ
કડવું-૮૦
પ્રેમાનંદ
કડવું-૮૧ →


કડવું ૮૦મું
દ્વારિકાથી શ્રી કૃષ્ણના પરિવારને શોણિતપુર તેડાવ્યો
રાગ : સોહિણી

હરિ હર બ્રહ્મા ત્રણે મળ્યા, દુઃખ ભાગીઆ રે;
ત્યારે દાનવનું શું જોર, મળ્યા મન માનીઆ રે. (૧)

હર બ્રહ્મા વિષ્ણુ ત્રણ એક રે, દુઃખ ભાગીઆ રે;
તેમાં શી વઢવાઢ, મળ્યા૦ (૨)

શિવે બાણ કૃષ્ણને નમાવીઓ, દુઃખ૦
શરીરે કૃષ્ણે ફેરવ્યો હાથ, મળ્યા૦ (૩)

કાપ્યા હાથની પીડા મટી, દુઃખ૦
જ્યારે પ્રસન્ન થયા જદુનાથ, મળ્યા૦ (૪)

હવે ગરુડને દ્વારિકા મોકલો. દુઃખ૦
તેડાવો સઘળો પરિવાર, મળ્યા૦ (૫)

સોળ સહસ્ત્ર એકસો આઠ પટરાણીઓ, દુઃખ૦
તેડવા જાદવની નાર, મળ્યા૦ (૬)

તેડો છપ્પન કોટિને, દુઃખ૦
તમે તેડો સહુ પરિવાર, મળ્યા૦ (૭)

તે ગરુડ ઉપર સહુએ ચઢીઆ, દુઃખ૦
ત્યારે ગરુડની પાંખ ભરાય, મળ્યા૦ (૮)

તેડી શોણિતપુરમાં આવીઆ, દુઃખ૦
આવી જાદવની સર્વે નાર, મળ્યા૦ (૯)

જાનીવાસ આપ્યા મન માનતા. દુઃખ૦
તેમાં ઉતર્યા છપ્પન કરોડ, મળ્યા મન માનીઆ રે. (૧૦)