સાર-શાકુંતલ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
श्री

सार-शाकुंतल.


શ્રી મહાકવિ કાળિદાસનાં અભિજ્ઞાન-
શકુંતલા નાટકનું દોહન.

ગુજરાતી પ્રયેાગ પુસ્તક.

કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકરનું રચેલું


સાર શાકુંતલ

અનુક્રમણિકા

પ્રસંગો પૃષ્ઠ
પ્રવેશ
૧. અંક પેલો
૨. અંક બીજો ૧૧
૩. અંક ત્રીજો ૧૭
૪. અંક ચોથો ૨૬
૫. અંક પાંચમો ૩૫
૬. અંક છઠ્ઠો ૪૫
૭. અંક સાતમો ૫૨