સવિતા-સુંદરી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
સવિતા-સુંદરી
ઇચ્છારામ દેસાઇ
અનુક્રમણિકા
પ્રકરણ
પૃષ્ઠ
૧. આમૂખ
૨. આશાદાન ૧૪
૩. કુળ ૧૮
૪. આશા ને નિરાશા ૨૬
૫. નિશ્ચય ૩૨
૬. કુલીન જમાઈ ૪૧
૭. સોચના ૪૯
૮. સ્વપત્નિ સંભાષણ ૫૮
૯. હઠ ૬૫
૧૦. પ્રતિજ્ઞા ૭૫
૧૧. સંદેહ ૮૧
૧૨. શયન મંદિરમાં ૮૮
૧૩. લગ્ન ૯૪
૧૪. ખુલાસો ૧૦૭
૧૫. ઉપસંહાર ૧૧૪