વેરાનમાં

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વેરાનમાં
ઝવેરચંદ મેઘાણી


અનુક્રમણિકા


થોડુંક અંગત
હું કોણ છું? ૧૭
જીવનવાટ ૨૫
દીકરાની મા ૩૨
જાતભાઈઓ ૪૧
રોજ સાંજે ૪૪
મારા પુત્રની ઇજ્જત ૪૭
રંગમાં ભંગ ૪૮
ચોપડીઓનો ચોર ૫૨
એના પગની પાની ૫૫
"જાનત હૈ દરદી દરકીકી" ૫૮
"મૃત્યુ મરી ગયું રે લોલ" ૬૦
નીતિને નામે ૬૨
હીનતાની તલવાર નીચે ૬૫
એ સલ્તનને ઉખેડનાર ૬૮
વીણાને નહિ વેચું ૭૩

વતનનો વિરાટ ૭૯
સાહિત્યકારની સ્ત્રી ૮૫
માનવપ્રેમી સાહિત્યકાર ૮૯
નવને વળાવ્યા ૯૭
મોતની અંધાર-ગલીમાંથી ૧૦૨
જીવતો દફનાયલો ૧૧૪
કલાકારનું વેર ૧૨૪
પત્નીના પ્રણયસુખને ખાતર ૧૩૦
તમારી પત્નીઓ લખે તો ૧૩૫
ખંડેરો બોલે છે ૧૪૦
ત્રણ જીવતા ગડૂદિયા ૧૫૧
વડવાંગડું ૧૫૬
વિદુષક : કમ્પોઝીટર સાહિત્ય સ્વામી ૧૬૩
તણખો ક્યાં હતો ? ૧૬૭
આત્માની એરણ પર ૧૭૦
મોતની રાત ૧૭૩
Public domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૧૮ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1958 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.
Flag of India.svg