સાઠીના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન/દ્વિતીય ખંડ/પૂરવણી ૨

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← પૂરવણી ૧. સાઠીના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન
પૂરવણી ૨.
ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી
૧૯૧૧


ગુજરાતી વર્ત્તમાન પત્રો માસિકો વગેરે.

નંબર. નામ સ્થપા
યાની તા.
સ્થળ.
અખબારે સવદાગર
મુંબાઈ.
અખબારે કબીસા ...
"
અમદાવાદ સમાચાર ૧૮૬૦ અમદાવાદ.
આપે અખ્તીઆર
મુંબાઈ.
આર્ય ધર્મપ્રકાશ ૧૮૮૪
"
એત્બાલે કબીસા ૧૮૬૧
"
કાઠીઆવાડ એજન્સી ગેઝેટ ૧૮૬૩ રાજકોટ.
કાઠીઆવાડ સમાચાર ૧૮૬૪ "
ખેડા નીતિપ્રકાશ ૧૮૫૭ ખેડા.
૧૦ ખેડા ખેતીવાડી ૧૮૭૯
"
૧૧ ખેડા દુનિયાંદાદ ૧૮૬૬
"
૧૨ ખેડા વર્ત્તમાન ૧૮૬૧
"
૧૩ ખોજા દોસ્ત ૧૮૫૨ મુંબાઈ.
૧૪ ખોરશેદ જરાફસાર
"
નંબર. નામ સ્થપા
યાની તા.
સ્થળ.
૧૫ ખોલાસે જાદુ ... .... ...
"
૧૬ ગુજરાત મિત્ર ... ... ...
સુરત
૧૭ ગુજરાત ગેઝેટ ... ... ...
અમદાવાદ.
૧૮ ગુજરાત દર્પણ ... ... ...
સુરત
૧૯ ચાબુક ... ... ...
મુંબાઈ.
૨૦ ચિત્ર જ્ઞાનદર્પણ ... ... ...
"
૨૧ ચંદ્રકાન્ત ... .... ... ... ૧૮૮૫ મુંબાઈ.
૨૨ ચંદ્રોદય ... ... ... ...
અમદાવાદ.
૨૩ જગત્પ્રેમી ... ... ...
મુંબાઈ
૨૪ જગન્મિત્ર ... ... ...
મુંબાઈ
૨૫ જગન્મિત્ર (માસિક) ... ... ...
મુંબાઈ
૨૬ જગત્વર્ણન ... ... ... ૧૮૫૬ મુંબાઈ
૨૭ જામેજમશેદ ... ... ... ૧૮૩૧ "
૨૮ જૈન ધર્મપ્રકાશ ... ... ... ૧૮૮૫ અમદાવાદ.
૨૯ ટીકાકાર ... ... ...
અમદાવાદ.
નંબર. નામ સ્થપા
યાની તા.
સ્થળ.
૩૦ ડાંડીઓ ... ... ... ૧૮૬૪ મુંબાઈ.
૩૧ તંદુરસ્તી ... .... ...
મુંબાઈ.
૩૨ તંદુરસ્તી પ્રકાશ ... ... ... ૧૮૮૪ અમદાવાદ.
૩૩ ત્રિમાસિક ટીકાકાર... ... ... ૧૮૮૪ મુંબાઈ.
૩૪ દેશી મિત્ર ... ... ... ૧૮૬૦-૬૧ સુરત.
૩૫ દોસ્તેહિંદ... ... ... ૧૮૬૧ મુંબાઈ
૩૬ ધર્મપ્રકાશ ... ... ... ૧૮૪૮ મુંબાઈ.
૩૭ ધર્મપ્રકાશ ... ... ... ૧૮૮૫ અમદાવાદ,
૩૮ નવાનગર દરબારી ગેઝેટ ... ... ૧૮૬૭ જામનગર.
૩૯ નીતિબોધક ... ... ... ૧૮૬૫ મુંબાઈ
૪૦ નૂરેએલમ ... ... ... ૧૮૭૦ મુંબાઈ.
૪૧ પારસી પંચ ... ... ... ૧૮૫૮ મુંબાઈ.
૪૨ "
મુંબાઈ
૪૩ પારસીમિત્ર ... ... ...
મુંબાઈ.
૪૪ પ્રજાભલાષ ... ... ... ૧૮૬૩ અમદાવાદ.
નંબર. નામ સ્થપા
યાની તા.
સ્થળ.
૪૫ પ્રજામિત્ર... ... ...
"
૪૬ પ્રિયંવદા .. ... ... ૧૮૮૩ મુંબાઈ.
૪૭ ફરમાને દીવજૂસોસ્તી. ... ...
"
૪૮ ફુરસદ... ... ... ૧૮૮૧ મુંબાઈ
૪૯ બાગે નશયત ... ... ... ૧૮૪૯ મુંબાઈ.
૫૦ બુદ્ધિપ્રકાશ ... ... ... ૧૮૫૪ અમદાવાદ.
૫૧ બુદ્ધિવર્ધક ... ... ... ૧૮પ૬ મુંબાઈ
૫૨ બોંબે બઝાર, ... ... ... ૧૮૬૦ મુંબાઈ
૫૩ ભરૂચ વર્તમાન ... ... .... ૧૮૬૧ ભરૂચ
૫૪ ભાવનગર દરબારી ગેઝેટ ... ... ૧૮૬૬ ભાવનગર.
૫૫ મનોદય ... ... ...
સુરત.
૫૬ મનોરંજક રત્ન ... ... ...
ભાવનગર.
૫૭ મધુર વચન ... ... ... ૧૮૮૬ મુંબાઈ
પ૮ મુંબઈ સમાચાર .. ... ... ... ૧૮૪૦ મુંબાઈ
૫૯ મુંબઈ સવદાગર .... ... ... ૧૮૬૦
"
નંબર. નામ સ્થપા
યાની તા.
સ્થળ.
૬૦ રહાનુમાએ મજદીયસ્ન ... ...
મુંબાઈ
૬૧ રાસ્ત ગોફતાર ... ... ... ૧૮૫૧
"
૬૨ રાસ્ત રહાનુમાએ... ... ૧૮૬૧
"
૬૩ રાહે રાસ્તનુમાએ જરસ્તોસ્તીઆન ...
મુંબાઈ
૬૪ રાહેનુમાય જતોસ્તી ... ... ...
મુંબાઈ
૬૫ વર્તમાન... ... ... ૧૮૬૧ મુંબાઈ.
૬૬ વર્ત્તમાનપત્ર ... ... ... ૧૮૬૪ રાજકેટ.
૬૭ વ્યાપારપત્ર ... ... ... ૧૮૪૬ મુંબાઈ.
૬૮ વ્યાપાર વર્ત્તન ... ... ... ૧૮૬૪ "
૬૯ વિદ્યામિત્ર ... ... ... ૧૮૮૩ "
૭૦ વિદ્યાસાગર ... ... ...

૧૮૬૩
"
સુરત.
૭૧ વિજ્ઞાન વિલાસ ... ... ...
રાજકોટ.
૭૨ વેપાર સમાચાર ... ... ... ૧૭૬૦ મુંબાઇ.
૭૩ શાળાપત્ર..... ... ... ૧૮૬૪ અમદાવાદ,
૭૪ સદ્ધર્મબોધક અને પાખંડ ખંડન ... ૧૮૬૦ મુંબાઈ.
નંબર. નામ સ્થપા
યાની તા.
સ્થળ.
૭૫ શમશેર બહાદૂર
મુંબાઈ.
૭૬ સત્યદિપિકા ૧૮૬૩ "
૭૭ સત્યપ્રકાશ ૧૮૫૫ "
૭૮ સત્યોદય... ૧૮૬૨ સુરત
૭૯ સ્વધર્મ વર્ધક ...
મુંબાઈ
૮૦ શમશેર કેઆની ...
"
૮૧ સ્વદેશ વત્સલ (માસિક) ૧૮૭૫ અમદાવાદ.
૮૨ સ્વદેશ વત્સળ ... ૧૮૭૫ અમદાવાદ.
૮૩ સનડે રીવ્યુ ... ૧૮૬૭ મુંબાઈ
૮૪ સત્ય સુબોધ મુંબઈ ૧૮૬૭ મુંબાઈ
૮૫ સુરત સવદાગર ... ૧૮૬૨ સુરત
૮૬ સુરત વર્તમાન દર્પણ ૧૮૬૪ સુરત
૮૭ સૂર્યપ્રકાશ
"
૮૮ સૂર્યોદય ૧૮૬૪ મુંબાઈ
૮૯ સ્ત્રીબોધ... ૧૮૫૬ મુંબાઈ
૯૦ સેરે દિલ્હી ૧૮૬૨ સુરત
૯૧ સૌરાષ્ટ્ર દર્પણ
જૂનાગઢ
૯૨ હિંદી પંચ
મુંબાઈ
૯૩ જ્ઞાનવર્ધક ૧૮૮૭ મુંબાઈ
૯૪ જ્ઞાનોદય... ૧૮૮૪ ભરૂચ.

સૂચિપત્ર.


અ.

અમદાવાદનો ઇતિહાસ ૩૯–૧૯૮
અમદાવાદ લીધું તેના વર્ણનનો રાસડો ૪૦
અસ્તોદય ૪૨–૧૬૩–૨૨૨
અભ્યાસક્રમ ૫૭
અશ્રુમતિ ૯૮
અમરૂશતક ૯૯–૧૩૧–૧૩૨
અપ્રસિદ્ધ ગુજરાતી કાવ્ય ૧૨૨–૧૨૩
અલખબુલાખીરામ ૧૨૫
અજવિલાપ ૧૨૭
અનુભવિકા ૧૫૦
અમદાવાદની આગ અને રેલોના

આબહવાલ

૧૬૧
અમદાવાદના દરવાજા ૧૬૨
અવસ્તા જમાનાની પારસી

સંસારની બાબત

૧૬૩–૨૨૨
અપ્રસિદ્ધ ગુજરાતી ગ્રંથો ૧૬૭
અઢારમી સદીનું હીંદુસ્થાન ૧૭૮
અરેબિયન નાઈટસ ૧૮૪
અરદેસર કોટવાળ ૧૯૧
અકબર ૧૯૧
અમદાવાદના મુસલમાન

પાદશાહોનો ઇતિહાસ

૧૯૭
આર્વાવિરાફનામું ૨૦૬
અપભ્રષ્ટ શબ્દ પ્રકાશ ૨૧૧
અભંગ ૨૨૦

અર્થશાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વ ૨૨૧
અર્થશાસ્ત્રના મૂળતત્ત્વો ૨૨૧
અર્થશાસ્ત્રની વાતો ૨૨૧
અપકૃવ્ય ૨૨૭
અસ્તિવિદ્યા ૨૩૫
અંજના સતીનો રાસ ૨૪૮–૨૬૫
અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુપ ૨૫૨
અધ્યાત્મ સાર ૨૫૨
અધ્યાત્માપનીશદ ૨૫૨
અધ્યાત્મ થતદલન ૨૫૨
અભિધાન ચિન્તામણી નામમાળા રપર
અભિજ્ઞાન શકુન્તલા ૬૪
અભયકુમારનો રાસ ૨૫૮
અનેકાન્તવાદ પ્રવેશ ૨૫૯
અર્હન્તનીતિ શ્રાવક પ્રજ્ઞપ્તિ સોમસોભાગ્ય કાવ્ય ૨૬૦
અધ્યાત્મ ભજનમાળા ૨૬૩
અષ્ઠાધ્યાયિ સટીક ૨૬૪
અનેકાન્તજય પતાકા ૨૬૪
અયોધ્યાના રાજ્યમાં મુસાફરી ૨૭૫
અમદાવાદ સમાચાર ૨૮૯

આ.

આરોગ્યતા સૂચક ૪૦
આરોગ્યતા સૂખ ૪૦
આશ્ચર્યકારક ભૂલવણી ૧૦૧
આર્યોત્કર્ષ ૧૦૭
આત્મનિમજ્જન ૧૩૮

આનંદુ વિરહ ૧૬૧
આચારપ્રદીપ ૨૦૩
આહ્ર્રિકપ્રકાશ ૨૦૩
આદમાખ્યાન ૨૦૫
આશીર્વાદ ૨૦૬
આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર ૨૪૭
આનંદ મંદિર ૨૫૩
આચાર પ્રદીપ ૨૫૩
આત્મપ્રબોધ સ્યાદ્વાદ્‌ ૨૫૯
આદ્રકુમારનો રાસ ૨૬૫
આનદઘન ચોવીશી ૨૬૬
આર્ષ વ્યાકરણ ૨૬૭–૨૬૮
આત્માનન્દ પ્રકાશ ૨૭૦
આનંદ ૨૭૦
આર્યધર્મ પ્રકાશ ૨૮૬

ઇ–ઈ.

ઇશ્વર પ્રાર્થનામાળા ૪૧–૧૫૦–૨૦૩
ઇસપ નીતિની વાર્તા ૪૭
ઇંગ્લાંડનો ઇતિહાસ (મોહનલાલ

રણછોડદાસ, મહીપતરામ રૂપરામ)

૪૭–૧૯૭–૧૯૭
ઇંગ્લાંડમાં પ્રવાસ ૪૯-૨૦૦
ઇંગ્લાંડની મુસાફરી ૫૦
ઇશ્વર વિવાહ ૯૦
ઇંદ્રજીત વધકાવ્ય ૧૫૧
ઇલીજાબેથ અને સૈબિરીયાનું

દેશપાર થયેલું કુટુંબ.

૧૭૬
ઇસુ ખ્રિસ્તના ચમત્કાર ૨૦૫
ઇસા મસીહા અને મહમદની

બાબતની વાત

૨૦૫


ઇમામનાં મોતી ૨૦૬
ઇલાયચી કુમારનો રાસ ૨૬૫
ઈલાયચી કુમારનાં ઢાળીયાં ૨૬૫

ઉ–ઊ.

ઉત્તર જયકુમારિ ૪૨
ઉત્સર્ગમાળા ૪૪–૫૫
ઉત્તર રામચરિત, ૯૦
ઉત્તર રામચરિત (ચિત્રદર્શન–વનમાળી) ૯૨
ઉદિચ્ચ જમણવાર અનીતિશતક ૧૪૭
ઉદિચ્ચ પ્રકાશ ૧૯૯
ઉપમિતિ ભવપ્રપંચ સંક્ષેપ ૨૫૧
ઉપદેશપ્રાસાદ ગ્રંથ ૨પર
ઉપદેશ માળા ૨પર
ઉત્તમકુમાર ૨૫૩
ઉત્તરાધ્યયન ૨૫૫
ઉમેદચંદ્ર બાવની ૨૫૬
ઉપદેશ તરંગીણી ૨૫૮
ઉપદેશ રહસ્ય ૨૬૪
ઉત્તમચરિત્ર કુમારનો રાસ ૨૬૧
ઉવા સગદસાઓ ૨૬૬–૬૭
ઉપમીતિભવપ્રપંચ કથા ૨૬૧–૨૬૭
ઋતુ સંહાર ૧૨૭

એ ઐ.

એન્સ્ટીનું મૃત્યુ ૧૬૧
એગ્નીસ ૧૭૮
એનીબેન ૧૭૮
એદલજી ડોસાભાઇનો ગુજરાતનો ઇતિહાસ ૧૯૭
એક પાઇની શી ચિંતા છે ૨૦૬

એક ડોશીને બ્રાહ્મણની વાત ૨૦૬
એલચીદાનાનો મીકેનીકલ

એંજીનીયર

૨૩૮
એકવીશ બત્રીશી ૨૫૨
એચીન્સનનાં તહનામાં ૨૨૭

ઓ ઔ અં.

ઓખાહરણ ૬૧
ઓથેલો ૧૦૧
ઓલ્ વેલ્ ધેટ એન્ડસ્ વેલ્ ૧૦૧
ઔદિચ્ચ બ્રાહ્મણોમાં ગવાતાં ગીતો ૧૬૨
ઔરંગજેબ ૧૯૧
ઓત્રાંતોનો ગઢ ૧૭૬
અંગ્રેજ લોકનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ ૧૯૭
અંકગણિતનાં મૂળતત્ત્વો પ૬
અંગ્રેજી રાજપ્રકરણ ૧૪૪
અંધેરી નગરી અને ગર્ધવસેન ૧૬૬–૧૭૧
અંતઃપુરની રમણીઓ ૧૭૮

ક.

.
કપાસના ઝાડની હકીકત ૩૯–૨૩૨
કથનાવળી ૪૦
કરસનદાસ અને તત્સંબંધી વિચાર ૪૨
કન્યાની અછત વિશે નિબંધ ૪૮
કરસનદાસ ચરિત્ર ૫૦
કર્તવ્ય ભૂમિતિ ૫૭
કર્પૂર મંજરી ૧૦૧
કજોડા દુઃખદર્શક ૧૦૯
કચ્છ ભૂપતિ પ્રવાસ વર્ણન ૧૨૬

કરીમા ૧૩૨
કડીનો ગરબો ૧૬૨
કથનાવળી ૧૬૩
કથન સપ્તશતી ૧૬૩
કહેવતમાળા ૧૬૩
કહેવત સંગ્રહ ૧૬૩
કહેવતોનાં મૂળ ૧૬૩
કરણઘેલો ૧૬૮
કન્ફેશન્સ ઓફ એ ઠગ ૧૭૬
કવિ ચરિત્ર ૧૯૨
કપોળ કરસનદાસ મૂળજી ચરિત્ર ૧૪૨
કચ્છની ભૂગોળ ૧૯૯
કરસનદાસ મૂળજીનો કોષ ૨૦૮
કર્તવ્ય ૨૨૩
કનિંગહામનું આરોગ્ય ૨૩૬
કર્મગ્રંથ ૨૫૨
કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર ૨૫૬
કરકંક આદિચાર પ્રત્યે બુદ્ધરાસ ૨૫૮
કયવન્ના શેઠનો રાસ ૨૬૫
કર્મવિપાકનો રાસ ૨૬૫
કલકત્તા જર્નલ ૨૭૭
કયસરે હિન્દ ૨૮૬
કવિતા ને સાહિત્ય ૨૯૨
કાઠીઆવાડ ટાઈમ્સ ૨૯૫
 ન્યૂસ ૨૯૫
કાવ્યદોહન ૩૬-૧૧૭-૧૧૯-૧૨૩
કાન્તા ૧૫૫
કાવ્ય રચના ૨૦૬
કાવ્યાર્પણ ૨૦૬
કાવ્ય કલાપ ૧૨૬

કાવ્ય રત્નપ્રભા ૧૨૭
કાવ્ય નિમજ્જન ૧૩૩
કાવ્ય માધુર્ય ૧૩૩
કાવ્યસુધા ૧૪૭–૧૮
કાવ્ય કૌસ્તુભ ૧૪૭
કાવ્ય રસિકા ૧૬૦
કાનડ કઠીઆરાનો રાસ ૨૬૫
કાદમ્બરી ૧૬૭–૧૮૩
કાપડ બનાવવાના હુન્નરની

ચોપડી

૨૩૮
કાવલાની કહાણી ૧૭૭
કિમિયાગર ચરિત્ર ૪૦–૨૨૨–૨૨૯
કીર્તિ કૌમુદી ૧૨૭
કુટુંબ મિત્ર ૪૯
કુસુમ ગુચ્છ ૧૫૧
કુમુદચંદ્ર પ્રેમપત્રિકા ૧૫ર
કુંજવિહાર ૧૫પ–૧૬૬
કુસુમમાળા ૧૫૮
કુસુમાવળી ૧૮૪
કુમુદા ૧૭૫
કુવલયાનંદ કૃષ્ણ કારિકા ૨૧૫
કુમારપાળ ચરિત્ર ૨૫૯
કુમારપાળ પ્રબંધ ૨૫૯
કુમારપાળ રાજાનો રાસ ૨૬૪
કૃષ્ણ જન્મખંડ ૧૨૪
કેશવ કૃતિ ૧૪૭
કેળવણી ૨૨૬
કેળવણી પ્રકાર અને નિશાળ

પદ્ધતિ

૨૨૫
કોન્સરટીનાની ચાવી ૨૪૩

કોન્સરટીનાનો ભોમીઓ ૨૪૩
કોલંબસનો વૃત્તાંત ૪૭–૧૮૨
કોયડા સંગ્રહ ૫૬
કૌતક સંગ્રહ ૧૮૭
કૌતકમાળા અને બોધવચન ૧૮૮
કંડોળ પુરણ ૧૯૮

ખ.

ખગોળ ૨૩૩
ખાતર અને ઝાડપાલાની વનસ્પતિ

વિશે

૨૩૨
ખાદ્યખંડ ૨૬૪
ખ્રિસ્તીધર્મ કથાઓ ૨૦પ
ખુર્દેહ અવસ્તા ૨૦૬
ખેડા નીતિ પ્રકાશ ૨૯૪
ખેડા વર્ત્તમાન ૨૯૪
ખેતીવાડી ૨૩૨
ખેતીવાડીનું પુસ્તક ૨૩૨
ખેતીવાડી સંબંધ પુસ્તક ૨૩૨
ખોડાજી કૃત કાવ્યો ૨૪૮

ગ.

ગનેઆન પરસારક ૪૬–૨૮૨–૨૮૩
ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસક્રમ પ૭
ગણિતાનું યોગ ૨૬૮
ગપસપ ૨૮૫
ગાયકવાડી ઈલાકાની ભૂગોળ ૧૯૯
ગીત ગોવિંદ ૯૯–૧૩૦
ગીરધરનું રામાયણ ૧૨૫
ગીતાવળી ૧૯૯
ગીરનાર મહાત્મ ૧૯૯
ગુજરાતી કહેવતોની ચોપડી ૧૬૩

ગુજરાત અને કાઠીઆવાડ દેશની

વાર્ત્તાઓ

૧૭૩–૧૮૧
ગુજરાતની જૂની વાર્ત્તાઓ ૧૭૩
ગુજરાત શાળાપત્ર ૧૮૨
ગુજરાતની જુદી જુદી નાતોના

રિવાજ.

૧૯૯
ગુજરાત મિત્ર ૨૯૩
ગુજરાત દર્પણ ૨૯૩
ગુજરાતી પંચ ૨૯૩
ગુજરાતી ૨૮૬
ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાઈટી. ૨૩
ગૂજરાતનો ઇતિહાસ ૩૯–૧૮૦
ગૂજરાતી કોષ ૪૨
ગૂજરાતી ભાષાનો ઇતિહાસ ૪૪–૫૫
ગૂજરાતી જ્ઞાન પ્રસાર મંડળી ૪૫
ગુજરાતીનું પંચાંગ ૨૦૨
ગુજરાતી શબ્દ મૂળ દર્શક કોષ
.
૨૧૦-૨૧૧
ગુજરાતી શબ્દાર્થ સિંધુ ૨૧૨
ગુલાબસિંહ. ૧૭૬
ગુલીગરીબ ૧૭૭
ગુલીવરની મુસાફરી ૧૮૭
ગુહલી સંગ્રહ ૨૫૮
ગુર્વાવલી ગ્રંથ ૨૪૯
ગુણવરમા ચરિત્ર ૨૬૬
ગેરીબાલ્ડીનું ચરિત્ર ૧૯૨
ગોટકાની વાર્ત્તા ૧૧૭
ગોડી પાર્શ્વનાથ તથા મેઘરાજાનાં

ઢાળીઆં

૨૬૫
ગોંડલનો ઇતિહાસ ૧૯૮

ગૌતમ પૃચ્છાની ચોપાઇ ૨૬૫
ગૌરીશંકર વિરહ ૧૬૧

ઘ.

ઘટકર્પર ૯૯–૧૩૨

ચ.

ચરક ૨૩૫
ચતુરવિંશતિ પ્રબંધ ૨૫૯
ચરિત્રાનુયોગ ૨૬૮
ચરણકરણનું યોગ ૨૬૮
ચાબુક ૨૮૧–૨૯૦
ચાવડા ચરિત્ર ૪૩–૧૪૭
ચાપોત્કટ ચરિત્ર ૧૪૭
ચારિત્ર્ય ૨૨૩
ચિત્ર દર્શન ૧૬૬
ચિત્રજ્ઞાન દર્પણ ૨૮૧–૨૮૩
ચિપલુનકરનું વ્યાકરણ ૪૮
ચોવીસાના ચોમાસાની ચઢાઇ ૧૩૧
ચંદ્ર–રમણ ૧૦૧
ચંદ્રશેખર રાસ ૨૫૨–૨૬૫.
ચંદ્રકુમાર રાસ ૨૫૩
ચંદ રાજાનો રાસ ૨૬૫–૨૬૬
ચંદન મલીયાગીરિનો રાસ ૨૬૫
ચંદ્રોદય ૨૮૯

છ.

છપ્પન ભોગ ૧૬૧
છબિ પાડવાની કળા ૨૩૮
છ ભાઇનો રાસ ૨૬૫
છાયા ઘટકર્પર ૧૩૨
છાયા મૃચ્છકટિક ૧૦૧
છોટી બહેનની પાઠાવળી ૫૮

જ.

જ્યકુમારી વિજય નાટક ૪૦–૧૦૨
જયકુમારીજય ૧૦૨
જનાનખાનાની બીબીઓ ૧૭૮
જરથોસ્તનું ચરિત્ર ૧૯૨
જરતોસ્તી પંચાંગ ૨૦૨
જગતનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ ૧૯૮
જમશેદી તીલસમ ૨૪૩
જગદ્‌ગુરૂ કાવ્ય ૨૪૯
જળયાત્રા દેવી ૨૫૮
જયાનંદ કેવળીનો રાસ ૨૬૬
જામે જમશેદ ૨૮૧
જાદવાસ્થળી ૩૫–૧૪૩
જામાસ્પી ૨૦૬
જાત મહેનત ૨૨૨
જાદુ કપટ પ્રકાશ ૨૪૨
જાદુ ચરિત્ર પ્રકાશ ૨૪૩
જીંદગી જોગવવાની જુક્તિ. ૨૨૫
જીવરાજની મુસાફરી ૧૮૦
જીવ વિચાર પ્રકરણ ૨૫૮
જુલિઅસસીઝર ૧૦૧
જુન્નરકરની કાવ્ય રત્નપ્રભા. ૧૨૭
જ્યુબિલી ૧૫૪–૧૫૫
જુનાગઢનો ઈતિહાસ ૧૯૮
જેહશેડન ૨૦૬
જૈનબિર્યાવલિ પ્રવાસ ૨૦૨
જૈનમતની પરીક્ષા ૨૦૫
જૈન હિતોપદેશ ૨૪૮
જૈનસ્તોત્ર સંગ્રહ ૨૪૮
જૈન તત્વાદર્શ ભાગ ૧લો ૨૫૩

જૈન શશીકાન્ત ૨૫૩
જૈન સતિમંડળ ૨૫૩–૨૬૬
જૈન બાળગરબાવળી. ૨૫૩
જૈન ધર્મ. ૨૫૪
જૈન પાઠમાળા ૨૫૪
જૈન તર્ક સંક્ષપ ૨૫૪
જૈન બારવૃતની પર્યાલોચના ૨૫૪
જૈન સુત્રો ૨૫૫
જૈન મંદિરાવળી ૨૫૫
જૈન ગ્રંથાવળી ૨૫૫
જૈન ધર્મ પ્રવેશિકા ૨૫૬
જૈન સાહિત્ય ૨૫૭
જૈન તત્વ નિર્ણય પ્રસાદ ૨૫૭
જૈન કથા રત્નકોષ ૨૫૮
જૈન લાવણી સંગ્રહ ૨૫૮
જૈન કુમારસંભવ ૨૫૮
જૈન કાવ્ય પ્રકાશ ભા. ૧–૨–૩ ૨૫૦-૨૬૬
જૈન લગ્નવિધિ ૨૬૨
જૈન ધર્મના ઇતિહાસ ૨૬૩
જૈન સ્તોત્રસંગ્રહ ૨૬૬
જૈન ધર્મ પ્રકાશ ૨૬૯
જૈન કોન્ફરન્સ હૈરલ્ડ ૨૭૦
જૈન પતાકા ૨૭૦
જૈન હિતેચ્છુ ૨૭૧
જૈન ગેઝેટ ૨૭૨
જૈન સમાચાર ૨૭૨
જૈન ૨૭ર–૨૭૩
જૈન વિજય ૨૭૩
જૈન શાસન ૨૭૩

ઝ.

ઝવેરીલાલ યાજ્ઞિકનો કોષ ૨૧૩
ઝાલાવાડના દશા અને વિશા

શ્રીમાળી વાણીયાની નાતના નિયમો

૧૯૯
ઝાંસીની રાણી ૧૭ર
ઝેનોની ૧૭૬
ઝોરોસ્તી મહજબ ૨૦૬

ટ.

ટર્નર અને ફીટરનો ભોમિયો ૨૩૮
ટીકાકાર ૨૯૦
ટીપુ સુલતાન ૧૭૬ ૧૯૧
ટોલક નિબંધ ૧૯૯
ટોળકીયા ઉદીચ્ચની સ્થિતિ ૧૯૯

ડ.

ડાકણ વિશે નિબંધ ૨૨ ૨૨૨–૨૪૨
ડાકોરનું વર્ણન ૧૬૨
ડાકોરનો ભોમિયો ૨૦૨
ડાંડીઓ ૨૮૪–૨૮૫–૨૮૯

ઢ.

ઢુંઢક નેત્રાંજન ૨૪૭
ઢોળ ચઢાવવાનો હુન્નર ૨૩૮

ત.

તત્વાર્થાધિગમ સટીક ર૬૪–૨૬૭
તત્વાર્થાધિગમ ૨૫૫
તર્ક ભાષા ૨૫૨
તપત્યાખ્યાન ૫૯
તવારીખ ઇહખામનીયાં ૧૯૮
તવારીખ પકદમ પરાન ૧૯૮
તવારીખ ઇસાસાનીયાં ૧૯૮

ત્રણ રત્ન ૧૭૫
તારા ૧૭૬
તાર્કિક બોધ ૩૫–૨૨૨
તારીખી શાહાનઇ ઇરાન ૧૯૮
તાલચક્ર ૨૪૪
તીબે સાહબી ૨૩૫
ત્રિષષિ શલાકા પુરૂષ ચરિત્ર ૨૫૧
તુલસી સતસાઇ ૪૨–૧૨૬
તુંટીઆનું તોફાન ૧૬૧
તુંટીયાનો તડાકો ૧૬૧
ત્રૌલોક્ય પ્રકાશ ૨૫૯

દ.

દલપત કાવ્ય ૩૭
દશમસ્કંધ ( પ્રેમાનંદ ) ૧૨૫
દશમસ્કંધ ( રત્નેશ્વર ) ૧૨૫
દશમસ્કંધ ( ભાલણ ) ૧૨૫
દલપત કૃત્ય કાવ્ય ૧૪૭
દરજીની અરજી ૧૬૧
દશ કુમાર ચરિત્ર ૧૮૪
દક્ષિણ હિંદુસ્થાનની મુસાફરી ૨૦૧
દશાતીર ૨૦૬
દલપતરામનું પિંગળ ૨૧૪
દર્શનશાસ્ત્ર સંબંધી ચર્ચા ૨૨૩
દશ વૈકાલિક ૨પપ
દ્રવ્ય સત્પતિકા ૨૫૨
દ્રવ્યાનુ યોગ ૮-૦-૦ ૨૬૮
દ્રવ્યાનુ યોગ તર્કણા ૨૫૫
દંડક તથા લઘુ સંગ્રહણી

દ્વાશ્રય સામાધિ શતક

૨૫૯
દાતરડુ ૨૮૫

દાંડીયો ૧૬૪
દામોદરદાસની ચીનની મુસાફરી ર૦૧
દાનવીર રત્નપાળ ૨૫૩
દીની ડાહી ૧૭૭
દિક્ષા કુમારી પ્રવાસ ૨૫૩
દિગંબર જૈન ૨૭૨
દુર્ગારામ ચરિત્ર ૫૦
દુનિયાના મોટા શોધ ૧૪૭
દુનિયાં દર્પણ ૧૮૫
ર્ગારામ મંછારામ ચરિત્ર ૧૯૩
દુનિયાનો સૌથી પ્રાચીન ધર્મ ર૫૩
દેશીહિસાબ ભાગ ૧ ૫૬
દેશીહિસાબ ભાગ ૨ ૫૬
દેશી રાજ્ય અને મનુસ્મૃતિમાંનો ૧૬૩
દેશી કારીગરી ૧૭૧
દેલજંગ દલેર ૧૭૭
દેશી રમતો ૨૩૭
દેશી કારીગરીને ઉતેજન ૨૩૯
દેવધર્મ પરીક્ષાદિ દ્વામીશંદ દ્વાત્રિશંકા ૨પર
દેવદર્શન ૨પ૭
દેવજીનાષટ પુત્રનો રાસ ૨૫૮
દેશ ભક્ત ૨૯૪
દેશી મિત્ર ૨૯૦
દૈવકી દર્પણ ૩૫-૨૨૨-૨૩૪
દૈનિક પ્રસાદ ૨૦૬
દોખમાનો મુકરદમો ૧૬૧
દ્રૌપદી દર્શન ૧૦૫

ધ.

ધર્મની ઉત્પત્તિ ૧૬૩

ધર્માજીરાવનું કુટુંબ અથવા વડો

દરામાં મહારાજા મલ્હારરાવ
ની કારકીર્દીનાં સ્હાડાત્રણ
વર્ષ

૧૮૧
ધર્મ વિવેચન ૨૦૩
ધર્મ નીતિ તથા સંસાર ૨૨૨
ધર્મ રત્ન પ્રકરણ ૨૫૩
ધર્મસંગ્રહ ૨૫૩
ધર્મ બિન્દુ ૨૬૩
ધર્મ બુદ્ધિ મન્ત્રી અને પાપ

બુદ્ધિ રાજાનો રાસ

૨૬૫
ધનાશાળી ભદ્રનો રાસ ૨૬૬
ધર્મ પ્રકાશ ૨૮૭
ધાતુ કોષ ૪૩
ધાતુસંગ્રહ ૫૫
ધીરજનું ધન ૧૭૭

ન.

નળ દમયંતિ નાટક ૪૧
નર્મગદ્ય ૫૯
નવલ ગ્રંથાવળિ ૫૯
નળાખ્યાન ૧૨૪
નભુવાણી ૧૫૦
નરસીભોપાળું ૧૬૧
નવી પ્રજા ૧૭૫
નગરખંડ ૧૯૯
નચિકેતા સુમન ગુચ્છ ૨૦૪–૨૨૩
નવી સ્થાપના ૨૦૫
નવો કરાર ૨૦૫
નવો બંદોબસ્ત ૨૦૫
નર્મકથા કોષ ૨૦૮

નર્મ કવિતા ૧૩૩-૧૫ર
નવલ ગરબાવળી ૨૧૫
નશયતે પાલન ૨૨૪
નહાની કેમીસ્ટ્રૌ ૨૩૦
નજુમનામું ૨૩૪
નયપ્રદીપ ૨૫૨
નય રહસ્ય ૨૫૨
નયોપદેશ ૨૫૨
નયકર્ણિકા ૨૫૭
નવ તત્વના પ્રશ્નોત્તર ૨૫૮
નવતત્વ પ્રકરણ ર૫૮
નરસિંહ નાટક ૧૦૫
નાટ્ય પ્રકાશ ૬૨
નાગાનંદ નાટક ૧૦૦
નાગર સ્ત્રીઓમાં ગવાતાં ગીતો ૧૬૨
નાથદ્વારાનો ભોમિયો ૨૦૨
નાયકા પ્રવેશ ૨૧૪
ન્યાયાબતાર ૨૫૨–૨૬૪
ન્યાયદર્શક ૨૯૧
નિબંધમાળા ૪૪–૧૬૩–૨૨૨
નિર્ભય ભીમ વ્યાયોગ ૨૪૯
નીતિબોધ કથા ૪૭
નીતિવચન ૪૯
નીતિ સિદ્ધાંત ૨૨૨
નીતિ વિનોદ ૧૫૦-૧૬૦
નીતિ અને લૌકિક ધર્મ ૨૨૪
નૂરે એલમ ૨૮૬
નેમનાથ ચરિત્ર ૨૬૬
નેપોલીઅનની શુકનાવળિ ૨૩૪
નોબલ ક્વિન્ ૧૭૬

પ.

.
પરમેશ્વરના દશ હુકમ ૨૦૫
પવિત્ર લેખની વાર્ત્તા ૨૦૫
પદમાળા ૨૦૬
પદ્યરચનાના પ્રકાર ૨૧૬
પદાર્થ વિજ્ઞાન ૨૨૮–૨૩૦
પકવાન પોથી ૨૩૭
પર્વકથા સંગ્રહ ૨૪૯
પર્યુષણાદિ પર્વોની કથા ૨૫૮
પરમાત્મ દર્શન

૨૬૩

પરમાત્મ જ્યોતિ ૨૬૩
પરિશિષ્ટ પર્વ ૨૬૬
પ્રવેશક ૪૯
પ્રબોધ ચંદ્રોદય નાટક ૧૦૦
પ્રતાપ નાટક ૧૦૫
પ્રતાપ પ્રતિજ્ઞા ૧૦૬
પ્રવાસ વર્ણન ૧૫૦
પ્રદર્શન ૧૬૧
પ્રમાણ નયતત્વાલોકાલંકાર ૨૪૮
પ્રતિક્રમણ હેતુ ૨પર
પ્રકરણ રત્નાકર ૨૫૭
પ્રતિમાશતક ૨૫૯
પ્રમાણ મિમાંસા ૨૬૪
પ્રમાલક્ષ ૨૬૪
પ્રબોધ ચિંતામણી ૨૬૪
પ્રજા અભિલાષ ૨૮૯
પ્રજામિત્ર ૨૯૦
પ્રજા પોકાર ૨૯૩
પ્રજાબંધુ ૨૯૩
પાખંડ ધર્મખંડન નાટક ૪૯

પાર્વતી કુંવર આખ્યાન ૧૪૭
પાર્વતી પરિણય ૮૯
પાણીપત ૧૪૮–૧૭૧
પારસી પંચાંગ ૨૦૨
પારાશર ધર્મશાસ્ત્ર ૨૦૪
પારસી ધર્મની દલીલોની તપાસ ૨૦૫
પાનસોપારી ૨૦૬
પાતાંજલ યોગદર્શન ૨૨૩
પારાશર સ્મૃતિ ૨૨૭
પાક શાસ્ત્ર ૨૩૭
પાણ્ડવ પ્રબોધ ૨૫૩
પારસી પંચ ૨૮૫
પાંચાલિ પ્રસન્નાખ્યાન ૫૯
પ્રાચીન કાવ્ય ૧૨૧-૧૨૩
પાંડુરંગ હરી ૧૭૫
પ્રાંતિક શબ્દ સંગ્રહ ૨૭૨
પ્રાકૃત શબ્દ રૂપાવાળી ૨૬૪
પ્રાણી વર્ણન ૨૩૧
પ્રિયદર્શિકા ૧૦૧
પિંગળ પ્રવેશ ૨૧૪
પિંગળાદર્શ ૨૧૪
પ્રીતિ સંબંધી કવિતા ૧૫૩
પ્રિયંવદા ૨૯૬
પીક્વિક પેપર્સ ૧૭૭
પુરૂષાર્થ સિદ્ધિ ૨૫૩
પુરૂષાર્થ સધ્યુપાય ૨૫૫
પુસ્તક પ્રસારક મંડળી ૪૫
પુરૂવિક્રમ ૯૯
પુનર્વિવાહ પક્ષની પૂરેપૂરી

સોળેસોળ આના ફજેતી અથવા રૂઢિ દિગ્વિજય

૧૦૧

પુરાતન પારસીઓની તવારીખ ૧૯૮
પ્રેમ સાગર ૧૨૩
પ્રેમાનંદ સ્વામિ ૧૨૪
પ્રેમાનંદ ભટ્ટ ૧૨૪
પ્રેરિતોનાં કૃત્ય ૨૦૫
પૃથુરાજ રાસા. ૧૫૩
પૃથુરાજ ચોહાણ અને ચંદબરદાયી ૧૭૨
પૃથુરાજ ચોહાણ ૧૯૮
પૃથ્વિ પ્રદક્ષિણા. ૨૦૧
પોલ અને વરજીનિયા ૧૭૬
પોષ વદ દશમની કથા ૨૪૯
પંદર લાખ પર પાણી ૧૮૪
પંચમહાલની ભૂગોળ ૧૯૯
પંચીકરણ ૨૦૪
પંચદશી ૨૦૪
પંચાસી કાય સમય સાર ૨૫૫
પંચડાંડ ૨૮૫

ફ.

.
ફાર્બસ વિલાસ ૩૬–૧૪૪–૨૮૮
ફાર્બસવિરહ ૩૭–૧૪૩
ફાર્બસ જીવન ચરિત્ર ૪૨
ફીરદોસીનું જીવન વૃત્તાંત ૧૯૧
ફ્રાંક્લીનનું ચરિત્ર ૧૯ર
ફ્રાન્સ અને જર્મની ૧૯૮

બ.

.
બત્રીસ પુતળીઓની વાર્તા ૧૨૪
બત્રીસાના બગાડની બુમો ૧૬૧
બત્રીસાની રેલનો ગરબો ૧૬૧
બગીચાનું પુસ્તક ૨૩૨

બ્રહ્માનંદનું કાવ્ય ૧૨૪
બ્રહ્મદત્ત રાસ ૨૪૮
બાળલગ્ન નિષેધક પત્રિકા ૨૯૨
બાળ વિવાહ નિબંધ ૩૫–૨૨૨
બાળ વિવાહ નિષેધક ૪૦
બાળોઢ્યાભ્યાસ ૩પ
બાણાસુર મદમર્દન ૪૧–૧૦૫
બાળવ્યાકરણ ૫૩
બાળકૃષ્ણ વિજય ૧૦૫
બારીઆ વર્ણન ૧૬૨
બ્રાહ્મધર્મનાં સિદ્ધાંત ૨૦૩
બાજીરાવ તાત્યા રાવજી રણજીતનો કોષ ૨૧૦
બાળલગ્ન બત્રીસી ૨૧૫
બ્રિટિશ હિંદુસ્થાનનો ઇતિહાસ ૪૭
બીજ ગણિત ૫૬
બુદ્ધિવર્ધક સભા ૪૬
બુદ્ધિવર્ધક ગ્રંથ ૪૯–૨૮૪
બુદ્ધિ અને રૂઢીની કથા ૧૭૯
બુલબુલ ૧૩૯–૧૫૭
બુંદે હેશ ૨૦૬
બુદ્ધિ પ્રકાશ નિબંધ ૨૨૨
બુદ્ધિસાગર ૨૫૮
બુદ્ધિપ્રભા ૨૭૧
બુદ્ધિ પ્રકાશ ૨૮૭
બુધવારીયું ૨૮૭
બૃહત કાવ્યદોહન ૧૨૩
બૃહત કથા સાગર ૧૮૪
બૃહદ્ દ્રવ્ય સંગ્રહ ૨૫૫
બેન્ટિક ૨૦૫

બોધપર બોધ ૨૦૫
બંગાળ ગેઝીટ ૨૭૬

ભ.

.
ભવાઇસંગ્રહ ૫૦–૧૧૧
ભટનું ભોપાળું ૯૪
ભભુતગરનું ભોપાળું ૧૬૧
ભક્ત પર્યટણ ૧૭૯
ભદ્રંભદ્ર ૧૮૮
ભરતખંડનો ઇતિહાસ (મહીપતરામ) ૧૯૫
ભરૂચ જીલ્લાની ભૂગોળ ૧૯૯
ભક્તામતાર સ્તોત્ર ૨૫૬
ભદ્રબાહુ સંહિતા ૨૫૮
ભરતેશ્વર બાહુબલ વૃત્તિ ૨૬૨
ભરતેશ્વર બાહુબલી ૨૬૬
ભરૂચ વર્ત્તમાન ૨૯૪
ભરૂચ સમાચાર ૨૯૪
ભરૂચ મિત્ર ૨૯૪
ભ્રમણ તોડનારની વાણી ૨૦૫
ભતૃહરિ શતક ૨૨૪
ભાલણ ૧૨૫
ભારતનું પર્વ ૧૨૫
ભામિનીભૂષણ ૨૦૪
ભારત રામાયણ ૨૧૯
ભાષાભૂષણ ૨૧પ
ભાષા રહસ્ય ૨૬૪
ભારતી ભૂષણ ૨૯૪
ભ્રાંતિ સંહાર ૧૦૧
ભિક્ષુક વિશે નિબંધ ૨૨૨
ભીમસેન ૨૮૫

ભીખો ભરભરીઓ ૧૭૭
ભૂત નિબંધ ૩૫–૨૪૨
ભૂગોળનું વર્ણન ૪૨–૧૯૯
ભૂમિતિનાં મૂળતત્ત્વો ૫૭
ભૂમિતિ ૭૫
ભૂગોળ અને ખગોળ ૧૯૯
ભૂગોળનો ઉપયોગ ૧૯૯
ભૂત નિબંધ ૨૨૨
ભૂસ્તરવિદ્યાના મૂળતત્ત્વો ૨૨૮
ભૂસ્તર ૨૨૮
ભૂતળવિદ્યા ૨૨૮
ભેટપોથી ૪૯
ભોજોભક્ત ૧૨૪
ભોલો દોલો ૧૭૭
ભોળાનાથ સારાભાઇનું ચરિત્ર ૧૯૪

મ.

.
મદાલસા અને ઋતુધ્વજ ૪૧
મહારાજોનો ઇતિહાસ ૪૯
મણિમાળા ૧૦૧
મદ્યપાન દુ:ખદર્શક ચંદ્રમુખી નાટક ૧૦૭-૧૧૨
મબ્રુક લુંટારો ૧૭૭
મનોરંજક રત્ન ૧૮૧
મનોદય ૨૯૩
મહાવીર સ્વામીનું ચરિત્ર ૧૯૨–૨૫૪–૨૬૬
મહિપતરામનો ઇંગ્લાંડનો પ્રવાસ ૨૦૧
મહેરમસ્તની મુસાફરી ૧૮૭

મહારાણી વિક્ટોરીઆએ સ્કોટલંડના પહાડી મુલકમાં કરેલા પ્રવાસોનું વર્ણન ૨૦૨
મહારાણી વિક્ટોરીઆએ હાઈલાંડમાં ગુજારેલી જીંદગીની વધુ નોંધો ૨૦૨
મહિમ્ન ૨૦૪
મમ્યાસગા અર્થાવાળિ ૨૧૨
મનુસ્મૃતિ અથવા માનવધર્મ શાસ્ત્રી ૨૨૭
મહીપાળ ચરિત્ર ૨૫૨
મલયા સુંદરી ચરિત્ર ૨૫૭
મહાબળ મલયસુંદરીનો રાસ ૨૫૯
મણિ રત્નમાળા ૪૨
માલવિકાગ્નિમિત્ર ૪૧–૮૯–૧૦૦
માનવ ધર્મસભા ૪૫
માર્ગોપદેશિકા ૫૬
મામેરૂં ૬૧–૧૨૪
માલતિમાધવ ૯૦
માહારી મજેહ ૧૬૦
માઉન્ટેન ટોપ ૧૮૨
માધવરાવ સિંધીઆ ૧૯૧
માનવધર્મ શાસ્ત્ર ૨૦૪
માસ્તર દલપતરામનો કોષ ૨૦૭
માનસશાસ્ત્ર ૨૨૪
માણેકચંદ ચંપાવતી ચરિત્ર ૨૫૬
માનતુંગ માનવંતીનો રાસ ૨૬૫
માનતુંગ માનવતીની કથા ૨૬૫
માંસ પિંડ ૨૭૫
મિથ્યાભિમાન નાટક ૨૫–૯૭-૧૦૮

મિતાક્ષરા ૪૧
મિડિઝ અને ઇરાની લોકોનો ઈતિહાસ ૪૭
મિસર લોકોનો ઇતિહાસ ૪૭
મિથ્યાભિમાન મત ખંડન ગ્રંથ ૨૧૪
મીઠી મીઠી વાતો ૨૨૨–૨૨૫
મુસલમાની દિવાની કાયદો ૪૨૦
મુગ્ધાવબોધ ઔક્તિક ૫૫
મુદ્રારાક્ષસ ૯૯
મુદ્રા અને કુલીન ૧૭૮
મુકુલમર્દન ૧૭૯
મુંબાઇનો ભોમિયો ૨૦૨
મુંબાઈ સમાચારનું પંચાંગ ૨૦૨
મુંબાઈમાં દેશીઓની કેળવણી ૨૨૫
મુક્તાબોધ ૨૨૫
મુસલમાની સરેહ ૨૨૮
મુદ્રિતકુમુદચંદ્રપ્રકરણ ૨૪૯
મુનીપતિચરિત્ર ૨૬૬
મુંબાઇ સમાચાર ૨૮૦
મૂરખો ૧૮૭
મૂર્ત્તિ પૂજા ૨૫૬
મેઘદૂત (જુન્નરકર) ૧૨૭
( કવિ શીવલાલ ) ૧૨૭
(હરિકૃષ્ણ બળદેવ) ૧૨૭
( ભીમરાવ) ૧૨૭–૧૨૮
(પૂર્વ મેઘ. હ. હ. ધ્રુવ) ૧૨૮
(નવલરામ) ૧૨૮
મેયો ૧૯૧
મેસર્સ મોંટગમરી–મણિધરપ્રસાદ
અને અંબાલાલનો ઇંગ્રેજી કોષ
૨૧૩
મેઘમાલા વિચાર ૨૫૯

મોટું અંકગણિત ૫૬
મોટા માધવરાવ પેશ્વા ૧૦૧
મોરીસનો હિંદુસ્થાનનો ઇતિહાસ ૧૯૫
મોદીબંદરથી માર્સેલ્સ ૨૦૧
મોતીના હિસાબની ચોપડી ૨૩૮
મોક્ષમાળા ૨૪૭
મોહન ચરિત્ર ૨૫૩
મૌન એકાદશી મહાત્મ ૨૪૯
મંડળીના ભજનની રીત ૨૦૫
મંગળકળશ કુમારનો રાસ ૨૫૯

ય.

.
યજદજરતી તારીખ ૨૦૨
યશોવિજય જૈન ગ્રંથમાળા ૨૪૮
યશોધર ચરિત્ર પ્રશમરતિ ૨પર
યોગવાશિષ્ટ ૨૦૫–૨૨૪
યોગ કૌસ્તુભ ૨૨૪
યોગ ચિંતામણિ ૨૨૪
યોગબિન્દુ ૨૫૯
યોગશાસ્ત્ર ૨૬૩–૬૬–૬૭

૨.

.
રણપિંગળ ૪૧–૨૧૫–૨૧૬
રત્નાવલિ ૧૦૧
રત્નેશ્વર ૧૨૫
રઘુવંશ ૧૨૭
રસમંજરી ૧૬૮
રત્નલક્ષ્મી ૧૭૮
રમુજે દીલપસંદ ૧૮૭
રમુજે દીલ આરામ ૧૮૭
રણજીતસિંહ ૧૯૧

રણછોડલાલ છોટાલાલ ચરિત્ર ૧૯૫
રસપ્રવેશ ૨૧૪
રસમંજરી ૨૧૫
રસિક પ્રિયા ૨૧૫
રસાયન શાસ્ત્ર ૨૨૮–૨૩૦
રસાયનશાસ્ત્ર સંબંધી વાતચીત ર૨૯
રત્નાકરાવતારિકા ૨૪૮
રત્નશેખર રત્નવતી ૨પર
રત્નચૂડ વ્યવહારીનો રાસ ૨૬૫
રત્નપાળ વ્યવહારીઆનો રાસ ૨૬૫
રત્નસાર ચરિત્ર ૨૬૬
રમતા રામ ૨૮૫
રાજગીત ૨૮૬
રાસ્તગોફતાર ૨૮૨–૨૮૪–૨૮૫-૨૯૦
રાત્રિભોજન નિષેધક ૨૬૬
રાત્રિભોજન પરિહારક રાસ ૨૫૯
રાજશેખર સુરી કૃતૃ ષડ્દર્શન સમ્મુચય ૨૪૯
રાજ વિદ્યાભ્યાસ ૩૫–૧૪૩–૨૩૫
રાસમાળા ૪૧–૧૯૮
રામજાનકી દર્શન ૧૦૫
રામાયણ ગીરધર ૧૨૫
ઉદ્ધવ (હરગોવિંદદાસ) ૧૨૫
તુલસી (કવિ શીવલાલ) ૧૨૫
રાણીના બાગનો ગરબો ૧૬૨
રાણકદેવી ૧૭૨
રાસેલાસ ૧૭૫
રાલ્ફડાર્નેલ ૧૭૬
રાજા રામમોહનરાયનું ચરિત્ર ૧૯૨

રાનાડેનું ચરિત્ર ૧૯૫
રાજ્યરંગ ૧૯૮
રાણપુરની મુખ્તેસર હકીકત ૧૯૪
રામરક્ષા ૨૦૪
રાણીનાનો કોષ ૨૧૩
રૂક્મિણી હરણ ૧૦૯
રૂદન રસિક ૧૩૭–૧૫૧
રૂસ્તમખાનું ૧૯૮
રૂદ્રિ ૨૦૪
રૂઢિ પ્રયોગ કોષ ૨૧૨
રૂ કાંતનારનો મદદગાર ૨૩૮
રેવાશંકર ૧૨૪
રેવાખંડની ભૂગોળ ૧૯૯
રૈક્વ પુરાણનો સાર ૧૯૯
રોમન રાજ્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ. ૪૨
રોષદર્શિકા સત્યભામાખ્યાન ૫૯
રોમના રાજ્યનો ઇતિહાસ ૧૯૭
રંગીલાનો રોળ ૧૬૧

લ.

લક્ષ્મી નાટક ૩૬–૬૨
લલિતા દુઃખદર્શક નાટક ૪૦–૧૦૩
લઘુ કૌમુદિ ૪૧–૫૬
લલિતા ૧૩૭–૧૫૨
લઘુ ભારત ૧૪૭
લઘુ ઋતુવર્ણન ૧૫૩
લખતરનો ઇતિહાસ ૧૯૮
લઘુ હિતોપદેશ ૨૨૪
લઘુ ચાણાક્ય ૨૨૪
લઘુ હેમીપ્રકિયા વ્યાકરણ ૨પર

લઘુ પ્રકરણ સંગ્રહ ૨૫૮
લાઇબલ કેશ રીપોર્ટ ૪૯
લાવણ્યમયી ૧૫૪
લાઇલા ૧૭૬
લાંચ વિશે નિબંધ ૨૨૫
લિંગાનુ સાસન અવચુરી સહિત ૨૪૮
લીલાવતીનો રાસ ૨૬૫
લીલાવતી કથા ૧૪૭
લેથબ્રીજનો હિંદુસ્થાનનો ઇતિહાસ ૧૯૫
લોરેન્સ ૧૯૧
લોર્ડ ચેસ્ટરફીલ્ડની પોતાના દિકરાને શિખામણ ૨૨૫
લોક તત્ત્વ નિર્ણય ૨૫૧
લોક પ્રકાશ પંચ સંગ્રહ ૨૬૪
લોક મિત્ર ૨૮૬
લંડન રાજ્ય રહસ્ય ૧૭૮
લંડન રહસ્ય ૧૭૯

વ.

વનરાજ ચાવડો ૫૦-૧૬૫–૧૭૧
વસ્તુવૃંદ દીપિકા ૧૨૩-૨૧૨
વજી ૧૩૭-૧૫૨
વજેશંગ અને ચાંદબા ૧૩૭
વસંત વિજય ૧૫૯
વડોદરાની ગરબી ૧૬૨
વલ્લભાચાર્યનું ચરિત્ર ૧૯૨
વડનગરા નાગરની નાતના રીત રીવાજ ૧૯૯
વચનામૃત ૨૦૪

વનસ્પતિ શાસ્ત્ર ૨૩૩
વર્ધમાન દ્વાત્રિંશિકા ૨૫૨
વત્સરાજ ચરિત્ર ૨૫૨
વસ્તુપાળ તેજપાળ રાસ ૨૫૮
વર્ધમાન દેશના ભાષાન્તર ૨૬૫
વસંત ૨૮૯
વડોદરા વત્સલ ૨૯૪
વર્ત્તમાન પત્ર ૨૯૫
વ્યભિચાર ખંડન નાટક ૧૦૬
વ્યવહારમયુખ ૨૨૭
વાઘેર લોકોનો ઇતિહાસ અને બંડ ૧૯૮
વાચનમાળા ૫૮
વ્યાકરણ ૪૩
વિદ્યાબોધ ૩૫-૨૨૬
વિક્રમોર્વશી ત્રોટક (રણછોડભાઇ) ૪૧-૮૪
 નાટક (કીલાભાઈ) ૮૪
(કે. હ. ધ્રુવ). ૮૫
વિપત્તિ વિશે નિબંધ ૪૨–૧૬૩
વિચાર સાગર ૪૨-૨૦૫
વિક્રમોદય ૧૦૭
વિવાહ વર્ણન ૧૨૬
વિજય વિનોદ ૧૪૪
વિજય વાણી ૧૫૩
વિલાસિકા ૧૬૦
વિક્રમની વીસમી સદી ૧૭૮-૧૮૫
વિવેક વણઝારો ૧૭૮-૧૮૦
વિધવા લીરૂજ ૧૮૪
વિઠલદાસનો હિંદુસ્થાનનો ઈતિ-

હાસ ૧૯૬
વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ ૨૦૪
વિધવા વિવાહ ૨૨૨
વિદ્યાર્થિનો મિત્ર     ૨૨૮
વિદ્યાપ્રવેશ ગ્રંથાવળિ   ૨૩૦
વિવિધ પુંજા સંગ્રહ   ૨૫૮
વિક્રમ ચરિત્ર       ૨૫૪
વિદ્યોદય.         ૧૨૫  
વિજ્ઞાન વિલાસ ૨૯૪
વીરમતિ નાટક ૧૦૬
વ્યુત્પત્તિ પાઠ ૫૫
 પ્રકાશ ૫૫
 સાર ૫૫
વૃત્ત શિક્ષા ૨૫૬
વૃંદ શતસાઇ ૪૨-૧૨૭
વેપારી રાસ ૨૫૪
વેદ વિરૂદ્ધ મત ખંડન ગ્રંથ ૨૦૫
વેદસ્તુતિ ૨૦૫
વેલ્સની પાઠમાળા ૭૫
વેન ચરિત્ર ૩૬–૧૪૨–૧૮૯
વેદ ધર્મ ૪૯
વેણિ સંહાર ૧૦૧
વેચાયલો વર ૧૭૭
વૈતાળ પચીસી ૧૨૪
વૈદેહી વિજયમ્ ૧૦૭
વૈદ્યામૃત ૨૩૫
વૈદ્ય જીવન ૨૩૫
વૈદ્યાવતંસ ૨૩૫
વૈદકજ્ઞાન ૨૩૬
વૈરાગ્ય કલ્પલતા ૨૫૮

વૈરાગ શતક ૨૬૨-૨૬૪
વંદીદાદ ૨૦૬

શ.

શબ્દ કોષ ૪૯
શબ્દાર્થ ભેદ ૨૧૨
શત્રુંજય મહાત્મ ૨૧૨
શનિશ્ચરની ચોપાઇ ૨૫૯
શત્રુંજય તિર્થ માળા ઉદ્ધાર રાસ ૨૫૯
શત્રુંજય તિર્થમાળાનો રાસ ૨૬૫
શમશેર બહાદુર ૨૮૯
શાળા પત્ર ૨૮૭
શાન્તિનાથ ચરિત્ર ૨૬૧-૨૬૮
શાસ્ત્રી વાર્ત્તા સમુચ્ચય ૨૫૧
શાન્તિનાથ મહાત્મ ૨૪૯
શાલિભદ્ર ચરિત્ર ૨૪૯
શાળોપયોગી નીતિ ગ્રંથ ૫૮
શાકુન્તલ ( ખખ્ખર ) ૬૩
 ( ઝેવેરી બાળ ) ૬૪
 ( ઠાકોર ) ૬૪
શાહનામુ ૧૩૨
શાપુરજીનો કોષ ૨૦૮
શારીર શાસ્ત્રી ૨૩૦-૨૩૫
શારીર વિદ્યા ૨૩૫
શિયલોપદેશ ૨૬૪
શિશુપાળ વધ ૧૦૯
શિરીતનાં સંકટ ૧૭૭
શિક્ષાપત્રી ૨૦૪
શિક્ષા પદ્ધતિ ૨૨૫
શિક્ષણનો ઇતિહાંસ ૨૨૬

શીળી વિશેનિબંધ ૩૯-૨૩૫
શીઆપોસ કાફીર લોકોનો ઇતિહાસ ૧૯૯
શીઆળ સુકનાવળી ૨૩૪
શીળદૂત ૨૪૯
શુદ્ધોપયોગ ૨૫૬
શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાંત ૨૦૪
શેક્સપીયર કથા સમાજ ૪૧
શેર સટ્ટાનો રાસડો ૧૬૧
શેરની સટ્ટાબાજી ૧૬૧
શેરની હાલત ૧૬૧
શેખ યુસફઅલ્લિની ઇંગ્લાંડની મુસાફરી ૨૦૬
શેત્રંજની રમત ૨૩૭
શંકરાચાર્યના સમયનો નિર્ણય ૨૦૪
શંકરાચાર્યનું ચરિત્ર ૧૯૨
શંકર મહાત્મ ૨૦૪
શંકર દિગ્વિજય ૨૦૪
શાંકરભાષ્યભગવદગીતા ૨૦૪
શ્રવણપિતૃભક્તિનાટક ૧૦૫
શ્રાવિકાભૂષણ ૨૫૩
શ્રાવિકાસુબોધદર્પણ ૨૫૩
શ્રાવિક શિક્ષણ રહસ્ય ૨૫૩
શ્રીમદ્ ભાગવત ૨૦૪
શ્રીમદ્ ભગવદ્‌ગીતા (મણિલાલ) ૨૦૪
"(શાસ્ત્રીજીવરામ) ૨૦૪
"(વિષ્ણુ બાવા બ્રહ્મચારી) ૨૦૪
શ્રીમદવલ્લભાચાર્ય પ્રતિપાદન બહ્મવાદ ૨૦૪

શ્રીકૃષ્ણલીલામૃત ૨૦૪
શ્રીતત્વાર્થ દીપ ૨૦૪
શ્રી સયાજી જ્ઞાન મંજુષા ૨૨૬
શ્રીમદ્ રાજચંદ ૨૪૭
શ્રી ગુણરત્નસુરી કૃત ક્રિયારત્નસમુચ્ચય ૨૪૮
શ્રી સાચારાંગ સૂત્ર ૨૫૭
શ્રીમાળીવાણીઆના નિયમો ૧૯૯
શ્રીપાળરાસ ૨૬૫
શ્રીપાળ નોવેલ ૨૫૩
શ્રેણિકચરિત્ર ૨૫૩

ષ.

ષડ દર્શન સમુચ્ચય ૨૦૫
ષડ દર્શન સમુચ્ચય ૨૪૯

સ.

સધરાજેશંગ ૫૦-૧૬૫
સતી નાટક ૧૦૧
સતસૈયા ૧૨૩
સ્વદેશ વત્સળ ૧૨૮
સરસ્વતિચંદ્ર ૧૪૦
સરતી સુખડી ૧૬૨
સ્વર્ગમાં સબજેક્ટ કમિટિ ૧૮૮
સ્વરોદય જ્ઞાન ૨૫૮
સમરાદિત્ય સંક્ષેપ ૨૫૪
સમરાઇચ્ચ કહા ૨૫૭
સનાતન જૈન ૨૭૧
સમાચાર દર્પણ ૨૭૯
સત્ય પ્રકાશ ૨૮૫
સદ્ધર્મ બોધક અને પાખંડ ખંડક ૨૮૫

સ્વધર્મ વર્ધક ૨૮૫
સમાલોચક ૨૮૬
સ્વદેશ વત્સળ ૨૯૦
સત્યોદય ૨૯૩
સયાજીવિજય ૨૯૪
સારસંગ્રહ ૪૭
સત અને અસતની પરીક્ષા ૨૦૫
સરીફાન અલકામિ લત ૨૦૬
સરળ અર્થ શાસ્ત્ર ૨૨૧
સદ્વર્તન ૨૨૩
સર્વ દર્શન ૨૨૪
સરળ પદાર્થ વિજ્ઞાન ૨૨૮
સરળ રસાયન ૨૩૦
સગર્ભા સંરક્ષણ ૨૩૭
સમસ્તિ સાર ૨૪૭
સમસ્તિનો દરવાજો ૨૪૭
સતી દમયંતીની શિખામણો ૨૪૭
શબ્દાનુ સાસનમાં આવતા સૂત્રોની અકાશદિ અનુક્રમણિકા. ૨૪૮
સમ્મતિ તર્ક ૨૪૮
સમ્યકત્વ ૨૫૨
સઝાયમાળા ૨૫૪
સત્યભંગી તરંગીણી ૨૫૫.

સ.

સાસુ વહુની લડાઈ ૫૦–૧૬૮–૧૭૫
સાર શાકુન્તલ ૬૩
સાક્ષર સપ્તક ૧૪ર
સાહસ દેશાઇ ૧૫ર
સાબરનો સાખો ૧૬૧

સાહસ સંગ્રહ ૧૮૭

સાર સંગ્રહ

૨૫૯
સાર્વજનિક આરોગ્ય ૨૨૮
સામ્ય શતક ૨૫૩
સ્યાદ્વાદ મંજરી ૨૫૫
સ્વાધ્યાય માળા ૨૬૬
સિધિ લીંટી ત્રિકોણ મિતિ ૫૭
સિદ્ધાંત સાર ૨૦૫
સિદ્ધ પદાર્થ વિજ્ઞાન ૨૩૦
સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુસાસન મૂળ ૨૪૮
લઘુ વૃત્તિ ૨૪૮
સિપાઇ બચ્ચાની સજની ૧૭૮
સ્ત્રીબોધ ૨૯૫
સીતા ૧૭૬
સીતાના કાગળ ૧૪૮
સ્ત્રી સંભાષણ ૩૬
સ્ત્રી બાળહત્યા ૨૨૧
સ્ત્રીજ્ઞાન દીપિકા ૨૨૪
સ્ત્રી ઉપયોગી સૂચના ૨૩૬
સુજ્ઞ ગોકળજી ઝાલા અને
વેદાન્ત
૪૨-૧૯૪
સુગમ્ય પાઠમાળા ૫૭
સુકનાવળી ૫૮
સુડા બહોતેરી ૧૨૪
સુંદર અને વિદ્યાનંદ ૧૭૮
સુલ સાસનીનું ચરિત્ર ૨૬૨
સુદર્શન ૨૬૮
સુરત અખબાર ૨૯૩
સુરત સોદાગર ૨૯૩
સુલભ સામાધિ ૨૫૪

સુરત જીલ્લાની ભૂગોળ ૧૯૪
સુવાર્ત્તા ૨૦૫
સુશ્રુત ૨૩૫
સુભાષિત રતનાવળી ૨૫૦
સુંદર શૃંગાર ૨૧૪
સુંદરી અબોધ ૨૯૫
સ્ટુડંટસ સોસાયટી ૪૫
સૃષ્ટિ જન્ય ઈશ્વર જ્ઞાન ૨૨૮
સ્નેહ મુદ્રા ૧૪૦
સેક્રેટરી રઘુનાથરાવના મોતનું વર્ણન
કરતી દીલગીરીનો દેખાવ
૧૬૧
સોની વિશે નિબંધ ૪૦-૨૨૨
સોનેરી ટોળી ૧૮૪
સૌંદર્ય લહરી ૧૩૦
સૌરાષ્ટ્ર દર્પણ ૨૯૫
સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ ૧૯૫
સંગબાદ કૌમુદી ૨૮૦
સંબોધ સત્તરિ ૨૬૨
સંસાર વહેવારની ચોપડી ૫૮
સંસાર સુખ ૪૯-૨૨૨
સંપ લક્ષ્મી સંવાદ ૩૫-૧૪૩
સંસ્કૃત મંદિરાન્ત પ્રવેશિકા ૫૬
સંધ્યા ૨૦૪
સંજ્ઞા દર્શક કોષ ૨૧૨
સંગિત પારીજાત ૨૪૩
સંગિતાદીત્ય ૨૪૪
સંપની જરૂર ૨૫૬
સાંજ વર્ત્તમાન ૨૮૬
સાંખ્ય દર્શન ૨૨૪

હ.
હરિશ્ચંદ્ર નાટક ૪૧-૧૦૫
હરકોરનો હેવાલ ૧૬૧
હરિ ધર્મ શતક ૧૬૨
હર્ષ ચરિત ૧૬૭
હસાહસ ૧૮૮
હરિભદ્ર સુરીકૃત અષ્ટક ૨૫૮
""" ૨૬૪
હરિબળ મચ્છિનો રાસ ૨૫૯
હરિશ્ચંદ્ર રાજાનો રાસ ૨૬૫
હારિત સંહિતા ૨૩૫
હાજર જવાબી પ્રધાનની વારતા ૧૮૭
હિંદુસ્થાનનો ઇતિહાસ ૪૨-૧૯૫
હિંદુઓની પડતી ૧૫૩
હિંદ અન બ્રિટાનીઆ ૧૮૧-૨૮૬
હિંદના લોકનો ઇતિહાસ ૧૯૬
હિંદુસ્થાનમાં મુસાફરી ૨૦૧
હિંદુ ધર્મનો ખુલાસો ૨૦૫
હિંદુ ધર્મશાસ્ત્ર ૨૨૭
હિંગુલ પ્રકરણ ૨૫૯
હિત શિક્ષાનો રાસ ૨૫૯
હિંદી પંચ ૨૮૫
હિતેચ્છુ ૨૯૦
હિંદુસ્થાન ૨૯૨
હીરા શૃંગાર ૨૧૪
હુન્નરખાનની ચઢાઇ ૩૫-૧૪૩-૧૮૦
હુન્નર રત્નાકર ૨૩૮
હુન્નરનો ખજાનો ૨૩૮

હૃદયવીણા ૧૫૯
હેસ્ટીંગ્સ ૧૯૧
હોપ વાચનમાળા ૫૮
હોળી વિશે નિબંધ ૩૯
હોળીની કથા ૨૪૯
હંસ કાવ્ય શતક ૧૪૪
હંસરાજ વછરાજ ૨૫૮
ક્ષ.
ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ૫૭

જ્ઞ.
જ્ઞાતિ નિબંધ ૩૫
જ્ઞાન વિધિ ૨૦૨
જ્ઞાન ચંદ્ર ૨૧૨
જ્ઞાન મંજૂષા ૨૩૭
જ્ઞાન પંચમી મહાત્મ્ય ૨૪૯
જ્ઞાન બીંદુ ૨૫૨
જ્ઞાનાર્ણવ ૨૫૫
જ્ઞાન પ્રકાશ ૨૬૯
જ્ઞાનસુધા ૨૯૨Sathina Sahityanu Digdarshan - Page 349.svg


Sathina Sahityanu Digdarshan - Page 348.svg