કાંચન અને ગેરુ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
કાંચન અને ગેરુ


રમણલાલ દેસાઈ


અનુક્રમ


છેલ્લી વાર્તા
સુલતાન ૨૨
પ્રભુ છે? ૪૬
ભૂતકાળ ન જોઈએ ૬૪
ઘુવડ ૮૭
રખવાળ ૧૦૧
બાલહત્યા ૧૧૩
ઝેરનો કટોરો ૧૨૪
સત્યનાં ઊંડાણમાં ૧૪૧

નિશ્ચય ૧૫૫
નવલિકામાંથી એક પાન ૧૭૩
વેરભાવે ઈશ્વર ૧૮૬
ડબામાંની ગાય ૨૦૪
વણઊકલી વાત ૨૧૬
સિનેમા જોઈને ૨૩૦
મને વખત નથી ૨૪૦
કાંચન અને ગેરુ ૨૫૨મુદ્રણો
પ્રથમ આવૃત્તિ : જાન્યુઆરી ૧૯૫૦
પુનર્મુદ્રણ : જુલાઈ ૧૯૭૭
ત્રીજું પુનર્મુદ્રણ શતાબ્દી વર્ષ મે : ૧૯૯૨
પ્રત : ૧૬૫૦