લખાણ પર જાઓ

કાંચન અને ગેરુ

વિકિસ્રોતમાંથી
કાંચન અને ગેરુ


રમણલાલ દેસાઈ


અનુક્રમ


છેલ્લી વાર્તા
સુલતાન ૨૨
પ્રભુ છે? ૪૬
ભૂતકાળ ન જોઈએ ૬૪
ઘુવડ ૮૭
રખવાળ ૧૦૧
બાલહત્યા ૧૧૩
ઝેરનો કટોરો ૧૨૪
સત્યનાં ઊંડાણમાં ૧૪૧

નિશ્ચય ૧૫૫
નવલિકામાંથી એક પાન ૧૭૩
વેરભાવે ઈશ્વર ૧૮૬
ડબામાંની ગાય ૨૦૪
વણઊકલી વાત ૨૧૬
સિનેમા જોઈને ૨૩૦
મને વખત નથી ૨૪૦
કાંચન અને ગેરુ ૨૫૨મુદ્રણો
પ્રથમ આવૃત્તિ : જાન્યુઆરી ૧૯૫૦
પુનર્મુદ્રણ : જુલાઈ ૧૯૭૭
ત્રીજું પુનર્મુદ્રણ શતાબ્દી વર્ષ મે : ૧૯૯૨
પ્રત : ૧૬૫૦