છાયાનટ

વિકિસ્રોતમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
છાયાનટ

રમણલાલ દેસાઈઅનુક્રમપ્રકરણ ૧
પ્રકરણ ૨
પ્રકરણ ૩ ૧૨
પ્રકરણ ૪ ૧૬
પ્રકરણ ૫ ૨૩
પ્રકરણ ૬ ૩૦
પ્રકરણ ૭ ૪૪
પ્રકરણ ૮ ૫૭
પ્રકરણ ૯ ૬૮
પ્રકરણ ૧૦ ૮૦
પ્રકરણ ૧૧ ૯૭
પ્રકરણ ૧૨ ૧૦૬
પ્રકરણ ૧૩ ૧૧૪
પ્રકરણ ૧૪ ૧૨૦
પ્રકરણ ૧૫ ૧૨૯
પ્રકરણ ૧૬ ૧૩૫
પ્રકરણ ૧૭ ૧૪૪
પ્રકરણ ૧૮ ૧૫૧
પ્રકરણ ૧૯ ૧૫૫
પ્રકરણ ૨૦ ૧૬૩
પ્રકરણ ૨૧ ૧૭૩
પ્રકરણ ૨૨ ૧૮૪
Public domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૧૭ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1957 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.
Flag of India.svg