બંસરી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
બંસરી


રમણલાલ દેસાઈ


અનુક્રમ

સુરેશ
મિત્રનો બંદીવાન
ખૂનની વધુ વિગત ૧૧
ખૂનની કબૂલાત ૧૭
મારું ઘર ૨૩
મારો વ્યાપાર ૨૯
પત્ર ૩૪
મિત્રોની વચમાં ૪૦
અણધાર્યો અકસ્માત ૪૬
પોલીસના કબજામાં ૫૨
સ્વપ્ન સુંદરી ૫૮
ભેદી મકાન ૫૧
મોતની ક્ષણ ૬૯
મારો રક્ષક ૭૫
અંધારામાં અજાયબી ૮૦
જ્યોતીન્દ્રની છેલ્લી ક્ષણ ૮૫
કોનું ઘર? ૯૧

માનસિક ઘેલછા ૯૭
આપઘાત ૧૦૨
એ અહીં ક્યાંથી? ૧૦૮
કેસના ખબર ૧૧૩
મુકદમાની વિગતો ૧૧૯
મુકદમાની વધુ વિગતો ૧૨૩
વકીલોની તકરાર ૧૨૮
છેલ્લી ઘડીએ મહત્ત્વની સાક્ષી ૧૩૨
મારો બચાવ ૧૩૭
જ્યોતીન્દ્રની નોંધ ૧૪૩
જ્યોતીન્દ્રની નોંધ ૧૪૮
જ્યોતીન્દ્રની નોંધ ૧૫૩
જ્યોતીન્દ્રની નોંધ ૧૫૮
જ્યોતીન્દ્રની નોંધ ૧૬૩
જ્યોતીન્દ્રની નોંધ ૧૬૮
પહેલી રાત ૧૭૪


મુદ્રણો


પ્રથમ : એપ્રિલ ૧૯૩૩
દ્વીતીય : એપ્રિલ ૧૯૩૫
તૃતીય : ઑગષ્ટ ૧૯૫૧
ચતુર્થ : નવેમ્બર ૧૯૫૪


પાંચમી : જુલાઈ ૧૯૫૯
છઠ્ઠી : ઑક્ટોબર ૧૯૬૯૪
સાતમી : ઑગષ્ટ ૧૯૭૦
આઠમી : ઑગસ્ટ ૧૯૮૨

૯મું પુનર્મુદ્રણ શતાબ્દી વર્ષ મે, ૧૯૯૨
પ્રત : ૨૨૫૦