વીરક્ષેત્રની સુંદરી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વીરક્ષેત્રની સુંદરી

લેખક : ડો. રામજી (મરાઠી)

અનુવાદક: નારાયણ વિશનજી ઠક્કુર

વીરક્ષેત્રની સુંદરી

અનુક્રમણિકા

ડો. રામચંદ્રનો પરિચય અને અનુભવ


પ્રસંગો પૃષ્ઠ
ડો. રામચંદ્રનો અનંગભદ્રાને બોધ
૨. વીરક્ષેત્રની સુંદરી ૧૬
      સોનીએ પ્રાણ કેવી રીતે ગુમાવ્યો ? ૨૪
      વિકારવશ કનૈયાલાલ ૩૩
      બ્રહ્મકુમાર અને ચંદ્રપ્રભા ૪૧
       વસુકુમારી ૫૮
      મદિરાક્ષી ૬૩
રાજકુમાર રક્તસેન ૬૮
      વિવરસ્થ વનિતા ૭૫
      વ્યભિચારિણી વારુણી ૭૮
      ચંદુલાલ અને બાજપક્ષી ૮૦
અનંગભદ્રાની જિજ્ઞાસા ૮૩
      ગુણવાન શ્વાન ૮૬
      પોપટની વાર્તા ૮૮
      રાજાનો વિશ્વાસ કરવો નહિ ૯૮
      કામવિકારનાં પ્રાબલ્યના પુરાણપ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંતો ૧૦૧
      સૂર્યજિત ભારતી તપસ્વી ૧૦૧
       વ્યભિચારના દોષ અને પરિણામ ૧૦૩
      વીરક્ષેત્રની સુંદરીનું પતન ૧૦૯
વ્યભિચારના નિષેધ સંબંધી શાસ્ત્રોનાં પ્રમાણો ૧૧૪
પરનારી વિષયક કવિ શામળભટના છપ્પા ૧૧૭
કામીજન વિષે છપ્પા ૧૨૧