એકતારો/ગીતોનું વિભાગીકરણ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← હળવાં હળવાં લોચન ખોલો એકતારો
ગીતોનું વિભાગીકરણ
ઝવેરચંદ મેઘાણી
ટિપ્પણ →


રાસના ઢાળમાં
૧૮. સમશેર ભોંઠી પડી રે ઢાળ-'ભેટે ઝૂલે છે તલવાર' ૧૨
૧૯. લોકેશ્વરનો સેતબંધુ ૧૬
૨૦. વર્ષા ૧૭
૨૧. વેચશો મા મને વેચશો મા ૨૨
૨૨. કેમ કરે, કાયદો નૈ ૨૬
૨૩. દૂબળાની નારી ૨૮
૨૪. પરદેશીઓને : પાતકીઓને : યોદ્દ્યાઓને ૩૨
૩૮. સાહિત્યની બારમાસી ૬૭
ખંડકાવ્યો
૨૬. કાંતનારા ૩૩
૨૭. ફાટાશે અગ્નિ થંભો ને– ૪૨
૨૮. જતીન્દ્રના સંભારણાં ૫૬
૨૯. યજ્ઞ–ધૂપ ૭૭
છંદબંધ લઘુકાવ્યો
૩૦. પૃથ્વીનાં સાવકાં બાળ ૧૮
૩૧. બજો બજો ગંભીર ઘોર આરતી ૩૯
૩૨. હસતા હિમાદ્રીને ૪૧
૩૩. હજુ કેટલાં ક્રંદન બાકી ? ૪૪
૩૪. કાળનું વંદન ૪૫
૩૫. હું બધાયનો ગુલામ ૪૬
૩૫. વધે છે અંધારૂં, ૪૮
૩૭. પુત્રની વાટ જોતી ૫૦
૩૮ બંદૂકની આડશે ૯૦


૩૯. પશુની નકલ ૯૯
૪૦. અભેદને આરે ૧૦૦
ચારણી ડીંગળ ઢાળો
૪૧. ગરીબોદ્ધારની ચાલાકીઓ ૩૦
૪૨. ખમા ખમા લખ વાર ૫૧
૪૩. ભર ભર છાંટું અંજલિ ૫૫
૪૪. મોતનાં કંકુઘોળણ : ઢાળ–ગજગત્તિ છંદ ૭૯
૪૫. અસહ્ય વાત ૮૧
૪૬. શૉફરની દિવાળી ૮૨
૪૭. જુદાઈના જંગલમાંથી ૧૦૧
ઈતર
૪૮. કોઈ પૂછે કે ૪૯
૪૯. દ્યો ઠેલા ૨૫
૫૦. નૂતન યુગના જોગંદર જગદીશને ૫૯
૫૧. અનાદર પામેલી લેખિનીનો પત્ર ૭૦
૫૨. ઉચ્ચ મસ્તક ! ૭૩
૫૩. સલામો ૯૩