સૂચિ ચર્ચા:Veranman.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ભૂલશુદ્ધિ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

આ પરિયોજનામાં અક્ષરાંકન એટલેકે ટાયપિંગ કરવાનું નથી. ટાયપિંગ કરેલા પાનાં પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર ભૂલશુદ્ધિ જ કરવાની છે.

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. આપેલા પાનાની ભૂલ શુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે, પાનાની નીચે આપેલ "પાનાની સ્થિતિ" પર પીળા રંગના બટન પર ટીક કરવું
સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

--સભ્ય:kjthaker (ચર્ચા) ૧૨:૫૦, ૧૬ ડીસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST) --સુશાંત સાવલા ૧૮:૩૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)


Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

વિકિ સ્રોત પર પુસ્તકના સ્કેન પાનાની યાદી

પૃષ્ઠ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

શરૂઆતના પાના[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ1 થી 2--સુશાંત સાવલા ૧૮:૩૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)

મૂળ કથા[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ થી ૫--સભ્ય:kjthaker (ચર્ચા) ૧૨:૫૦, ૧૬ ડીસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ થી ૧૦--સભ્ય:kjthaker (ચર્ચા) ૧૩:૩૫, ૧૬ ડીસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧ થી ૧૫--સુશાંત સાવલા ૧૯:૧૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬ થી ૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧ થી ૨૫--સભ્ય:kjthaker (ચર્ચા) ૧૭:૫૦, ૧૭ ડીસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬ થી ૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૪૯, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧ થી ૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૮, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૬ થી ૪૦--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૧:૨૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૧ થી ૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૬ થી ૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૫, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૧ થી ૫૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૫, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૬ થી ૬૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૦૮, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૧ થી ૬૫--સુશાંત સાવલા ૨૧:૧૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૬ થી ૭૦--સુશાંત સાવલા ૧૭:૪૭, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૧ થી ૭૫--સુશાંત સાવલા ૨૨:૧૨, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૬ થી ૮૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૦૧, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૧ થી ૮૫--સુશાંત સાવલા ૧૬:૫૯, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૬ થી ૯૦--સુશાંત સાવલા ૧૨:૧૦, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૧ થી ૯૫--સુશાંત સાવલા ૨૦:૧૮, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૬ થી ૧૦૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૨૪, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૧ થી ૧૦૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૬ થી ૧૧૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૧ થી ૧૧૫--સુશાંત સાવલા ૦૮:૦૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૬ થી ૧૨૦--સુશાંત સાવલા ૧૫:૧૨, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૧ થી ૧૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૪૧, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૬ થી ૧૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૩, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૧ થી ૧૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૬ થી ૧૪૦
 • પૃષ્ઠ૧૪૧ થી ૧૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૬ થી ૧૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૧ થી ૧૫૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૬ થી ૧૬૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૧ થી ૧૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૦, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૬ થી ૧૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૧, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૧ થી ૧૭૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૬ થી ૧૭૮


મિત્રો, જે પાનું આપ ભૂલશુદ્ધિ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.'

પૃષ્ઠ ક્રમાંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના પાનામાં પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉમેરવા માટે એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ માટે "ફેરફાર કરો" એટલે કે ઍડિટ મોડમાં મથાળાની નીચે આપેલ બટનમાં છેલ્લું બટન (વિકલ્પ) છે "પ્રૂફરીડ સાધનો" તેને દબાવો. ત્યાર બાદ નીચેની પંક્તિમાં [+] જેવું એક બટન (વિકલ્પ) દેખાશે તેને દબાવો. આમ કરતાં હેડર અને ફુટર ખુલશે. આ હેડર કે ફુટરમાં પુસ્તકના પાના નંબર, દરેક પાને આવતું પુસ્તક કે પ્રકરણનું નામ લખી શકાય છે.

આપણે જ્યારે પુસ્તક બનાવીએ છીએ ત્યારે તે પુસ્તક પ્રકરણ અનુસાર ચાલે છે, જો આપણે પાના નંબર મુખ્ય ગધ કે પધના ભાગમાં મુકીએ તો પુસ્તક બનાવીશું ત્યારે પ્રકરનમાં વચ્ચે વચ્ચે તે પાના નંબર આવી તકલીફ આપશે. તે ન આવે તે માટે આ ખાસ ગોઠવણ છે. --Sushant savla (talk)