ચર્ચા:મારો જેલનો અનુભવ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. જ્યાં સુધી સોંપાયેલું પ્રકરણ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રકરણની નીચે (અપૂર્ણ) લખેલું રાખવા વિનંતી.
 3. દરેક નવા પ્રકરણનું મથાળું અને શ્રેણી તૈયાર કરવા માટે નીચેનો કોડ ત્યાં કૉપી-પેસ્ટ કરવો.
{{ભૂલશુદ્ધિ-બાકી}}
{{header
 | title   = [[મારો જેલનો અનુભવ]]
 | author   = મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
 | translator = 
 | section  = અનુભવ પહેલો : પ્રસ્તાવના
 | previous  =[[મારો જેલનો અનુભવ/xxx|xxx]]
 | next    = [[મારો જેલનો અનુભવ/yyy|yyy]]
 | notes   = 
}}
 zzz

(અપૂર્ણ)

જ્યાં xxx = આગલું પ્રકરણ, yyy=પછીનું પ્રકરણ (અનુક્રમણિકામાંથી જોઈને ક્રમાંક શાથે) અને zzz=પ્રકરણનું લખાણ.

સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 1. --Sushant savla (talk) ૨૨:૨૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 2. --Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૨:૦૫, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 3. --KartikMistry (talk) ૨૩:૧૪, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 4. --સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૪૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 5. --જયમ પટેલ (talk) ૧૧:૨૮, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના સ્કેન પાના

ઉપરોક્ત લિંક પર ક્લિક કરતાં આખા પુસ્તકની સ્કેન કરેલ પ્રત આપ ડાઉનલોડ કરી શકશો. કોઈ પૃષ્ઠ બરાબર દેખાતાં ન હોય તો મને જાણ કરશો હું આપને અન્ય કોપી મોકલી આપીશ. આભાર.

પાનું IMG_3697.JPG (પાનાં ક્રમાંક ૯૮, ૯૯) મોકલવા કે ફરી સ્કેન કરી અપલોડ કરવા માટે વિનંતી છે --KartikMistry (talk) ૧૯:૫૬, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પ્રકરણ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

મિત્રો, જે પ્રકરણ આપ ટાઇપ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.

 1. અનુભવ પહેલો : પ્રસ્તાવના--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 2. અનુભવ પહેલો : કેદખાનું--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 3. અનુભવ પહેલો : કાફરા ને હિન્દી એક !--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 4. અનુભવ પહેલો : બીજા હિન્દી કેદી--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 5. અનુભવ પહેલો : રહેઠણ--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 6. અનુભવ પહેલો : સફાઈ--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 7. અનુભવ પહેલો : કેટલાક નિયમો--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 8. અનુભવ પહેલો : તપાસ--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 9. અનુભવ પહેલો : કેદીઓમાં વધારો--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 10. અનુભવ પહેલો : ખોરાક--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 11. અનુભવ પહેલો : દરદીઓ--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 12. અનુભવ પહેલોજગાની તંગી--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 13. અનુભવ પહેલો : વાંચન--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 14. અનુભવ પહેલો : કવાયત--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 15. અનુભવ પહેલો : મુલાકાત--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 16. અનુભવ પહેલો : ધર્મનો અભ્યાસ--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 17. અનુભવ પહેલો : અંત--Sushant savla (talk) ૨૧:૧૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 18. અનુભવ બીજો : પ્રસ્તાવના--Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૪, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 19. અનુભવ બીજો : કેદ--Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૪, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 20. અનુભવ બીજો : જેલમાં મુસલમાન ભાઇઓના રોજા--Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૪, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 21. અનુભવ બીજો : હિંદીઓ માટે જુદું રસોડું--Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૪, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 22. અનુભવ બીજો : હિંદીઓ માટે જુદી કોટડીઓ--Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૪, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 23. અનુભવ બીજો : કોટડી--Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૪, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 24. અનુભવ બીજો : ખોરાક--Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૪, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 25. અનુભવ બીજો : જેલના ખોરાક માટેનો અસંતોષ દૂર કરવાની જરૂર--Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૪, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 26. અનુભવ બીજો : બે માસની સખત મજૂરીની સજા--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 27. અનુભવ બીજો : જેલનાં કપડાં--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 28. અનુભવ બીજો : જેલનું કઠણ કામ--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 29. અનુભવ બીજો : ભરેલાં પગલાં વિષે ફરી વિચાર. તે માટે અંતરનો સંતોષ--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 30. અનુભવ બીજો : બીજો દિવસ--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 31. અનુભવ બીજો : સહેલું કામ--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 32. અનુભવ બીજો : દાનત ખરી હોવી જોઇએ--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 33. અનુભવ બીજો : વાવેતરનું કામ--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 34. અનુભવ બીજો : ખોદવાનું કામ--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 35. અનુભવ બીજો : વાડીનું કામ--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 36. અનુભવ બીજો : પાયખાના સાફ કરવાનું--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 37. અનુભવ બીજો : તે માટે હિંદુઓને અણગમો--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 38. અનુભવ બીજો : જોહાન્સબર્ગમાં બદલી--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 39. અનુભવ બીજો : મિત્રોને લાગણી--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 40. અનુભવ બીજો : દારોગાનું વર્તન--Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 41. અનુભવ બીજો : જોહાન્સબર્ગમાંની જેલમાં પહેલી રાત્રિ--Amvaishnav (talk) ૨૨:૨૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 42. અનુભવ બીજો : કાફરો સાથે--Amvaishnav (talk) ૨૨:૨૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 43. અનુભવ બીજો : બીજો દિવસ-૨--Amvaishnav (talk) ૨૨:૨૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 44. અનુભવ બીજો : જેલમાં એક દુઃખદ અનુભવ--Amvaishnav (talk) ૨૨:૨૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 45. અનુભવ બીજો : કોર્ટમાં --KartikMistry (talk) ૨૩:૧૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 46. અનુભવ બીજો : બીજા સત્યાગ્રહીઓ --KartikMistry (talk) ૨૩:૧૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 47. અનુભવ બીજો : કાંકરી ફોડવા જવા માટેની માગણીનો અસ્વીકાર --KartikMistry (talk) ૨૩:૧૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 48. અનુભવ બીજો : વોકસર્સ્ટની જેલ --KartikMistry (talk) ૨૩:૧૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 49. અનુભવ બીજો : તે ઉપર વિચાર --KartikMistry (talk) ૨૩:૧૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 50. અનુભવ બીજો : વોકસર્સ્ટમાં પાછા --KartikMistry (talk) ૨૩:૧૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 51. અનુભવ બીજો : કેદખાનું કે છાવણી --KartikMistry (talk) ૧૪:૧૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 52. અનુભવ બીજો : મિત્રોની મુલાકાત --KartikMistry (talk) ૧૪:૧૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 53. અનુભવ બીજો : જેલ વિશે કેટલીક ફરિયાદ --KartikMistry (talk) ૧૪:૧૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 54. અનુભવ બીજો : હિંદીઓનું અયોગ્ય વલણ --KartikMistry (talk) ૧૪:૧૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 55. અનુભવ બીજો : એક ધર્મ સંકટ --KartikMistry (talk) ૧૪:૧૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 56. અનુભવ બીજો : કાફરોના ટંટા --KartikMistry (talk) ૧૪:૧૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)વ્ઉત્તર[ઉત્તર]
 57. અનુભવ બીજો : સત્યાગ્રહીઓની તબીયત --KartikMistry (talk) ૧૪:૧૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 58. અનુભવ બીજો : જેલમાં વર્ણભેદ --KartikMistry (talk) ૧૪:૧૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 59. અનુભવ બીજો : જેલમાં કોણ જઇ શકે? --KartikMistry (talk) ૧૩:૩૭, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 60. અનુભવ બીજો : જેલમાં વાંચન --KartikMistry (talk) ૧૪:૧૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 61. અનુભવ બીજો : જેલ ન જવું કે જવું? --KartikMistry (talk) ૧૪:૧૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 62. અનુભવ ત્રીજો : પ્રસ્તાવના--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)$
 63. અનુભવ ત્રીજો : ત્રણ માસની સજા--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)$
 64. અનુભવ ત્રીજો : મિત્રોનો મિલાપ--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)$
 65. અનુભવ ત્રીજો : જેલમાં કામ--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)$
 66. અનુભવ ત્રીજો : પ્રિટોરિયામાં--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)$
 67. અનુભવ ત્રીજો : પ્રિટોરિયાની જેલમાં--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)$
 68. અનુભવ ત્રીજો : કોટડીમાં--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)$
 69. અનુભવ ત્રીજો : ગવર્નર પાસે ત્રણ માગણી--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)$
 70. અનુભવ ત્રીજો : જેલમાં મળેલું કામ--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)$
 71. અનુભવ ત્રીજો : ખોરાક--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)$
 72. અનુભવ ત્રીજો : ઘીની માંગણી--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)$
 73. અનુભવ ત્રીજો : અરજી--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)$
 74. અનુભવ ત્રીજો : કામની બદલી --KartikMistry (talk) ૧૫:૩૮, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 75. અનુભવ ત્રીજો : દરોગા સાથેનો સંબંધ --KartikMistry (talk) ૧૫:૩૮, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 76. અનુભવ ત્રીજો : ડિરેક્ટરની મુલાકાત--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૪૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 77. અનુભવ ત્રીજો : હાથબેડી--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૪૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$ઉત્તર[ઉત્તર]
 78. અનુભવ ત્રીજો : સહન કરવામાં સાર છે--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૪૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 79. અનુભવ ત્રીજો : વાંચન--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૪૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 80. અનુભવ ત્રીજો : ફ્રેંચ વિપ્લવ--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૪૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 81. અનુભવ ત્રીજો : તામીલનો અભ્યાસ--જયમ પટેલ (talk) ૧૧:૨૮, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 82. અનુભવ ત્રીજો : અંત--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૪૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 83. સત્યાગ્રહની છેલ્લી લડતનો અનુભવ --KartikMistry (talk) ૧૧:૧૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પરિયોજના વિકાસ[ફેરફાર કરો]

પૃષ્ઠ સંપન્ન કુલ
અક્ષરાંકન ૭૨ ૮૩
ભૂલ-શુદ્ધિ ૨૫ ૮૩

અક્ષરાંકન[ફેરફાર કરો]

86.7% પૂર્ણ (અંદાજિત)

   

ભૂલ-શુદ્ધિ[ફેરફાર કરો]

30.1% પૂર્ણ (અંદાજિત)