બીરબલ વિનોદ/અનુક્રમણિકા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← બીરબલનું જીવનચરિત્ર બીરબલ વિનોદ
અનુક્રમણિકા
બદ્રનિઝામી–રાહતી
તેરીભી ચુપ મેરીભી ચુપ →
અનુક્રમણિકા

વાર્તા

વિષય.

પૃષ્ઠ
બીરબલનું જીવનચરિત્ર ૩-૩૭
અનુક્રમણિકા ૩૮-૪૦
તેરીબી ચુપ મેરીબી ચુપ
ફરીયાદ ! ફરીયાદ ! ફરીયાદ ! ૧૩
અક્કલથી ઇશ્વરને ઓળખવો ૩૬
તોરમાં મોર ૨૯
બે માસનો એક માસ ૩૮
બહાદુર છતાં બ્હીકણ ૩૮
ગંગનું ચાતુર્ય ૪૪
પાશેર ચુનો ને અડધો શેર ઘી ૫૧
વંતાકનું શાક ૫૨
૧૦ કૃતજ્ઞ અને કૃતઘ્ન ૫૩
૧૧ પીર, બબર્ચી, ભિશ્તી, ખર ૫૫
૧૨ એક ગધેડાનો બોજો ૫૫
૧૩ તુમ બડે ગધે હો ૫૬
૧૪ આધા આપકા ૫૬
૧૫ સત્ય આને અસત્ય વચ્ચે કેટલું અંતર? ૫૬
૧૬ કા કારણ ડોલેમેં હાલત પાની? ૫૭
૧૭ એક ગુરૂના બે ચેલા ૫૮
૧૮ ઇંદ્ર મોટો કે હું? ૬૦
૧૯ લોખંડી ગુરૂભાઈ ૬૧
૨૦ સત્તાવીસમાંથી નવ જતાં બાકી કાંઈ નહીં ૬૭
૨૧ આકાશમાં તારા કેટલા? ૬૮
૨૨ હથેલીમાં વાળ ૬૯
૨૩ ચાતુર્યની પરિસીમા ૭૦
૨૪ બળદનું દૂધ ૭૧

વાર્તા

વિષય.

પૃષ્ઠ
૨૫ વ્હાલામાં વ્હાલી વસ્તુ ૭૫
૨૬ અક્કલ અને મૂર્ખતાની પરિક્ષા ૭૭
૨૭ ત્રણ પ્રશ્નો ૭૮
૨૮ પ્રકાશમાં અંધકાર ૭૮
૨૯ ૬૮ તીર્થનું રક્ષણ ૭૯
૩૦ માનો ચંદકો છીર કસુંબ ચુવાયો ૮૦
૩૧ રોગનું મૂળ ખાંસી ને વિનાશનું મૂળ હાંસી ૮૧
૩૨ ચારે ગુણ સ્ત્રીમાં ૮૧
૩૩ કઈ ઋતુ સારી? ૮૨
૩૪ રાત્રિ દિવસ કોણ રળે? ૮૩
૩૫ સ્વર્ગ અને નર્કના અધિકારી ૮૩
૩૬ થોડું ઘણું ૮૩
૩૭ આપનારાનો હાથ નીચો ૮૪
૩૮ કંકણ અને કેશ ૮૫
૩૯ નિકસો રવિ ફોડ પહાડકી તાંઈ ૮૬
૪૦ કીર્તિને કાળ નવ ખાય ૮૭
૪૧ સુખી કોણ? ૮૮
૪૨ સૌના મનમાં શું? ૨૬૮
૪૩ ચંચલ નેન છીપે ન છિપાયે ૨૭૫
૪૪ આ સડક ક્યાં જાય છે? ૯૦
૪૫ દાદએ હુઝૂરસ્ત ૯૧
૪૬ સંસારમાં પુરુષો વધારે કે સ્ત્રીઓ? ૯૧
૪૭ તંબાકુ ગધા નહીં ખાતા ૯૨
૪૮ રખપત અને રખાપત ૯૩
૪૯ ટાઢ કેટલી છે? ૯૪
૫૦ પાદ અને દસ્ત ૯૪

વાર્તા વિષય. પૃષ્ઠ
૫૧ દાઢી ખેંચનારને મીઠાઈ
ખવડાવો
૯૫
પર રાંડ અને ભડવો ૯૫
૫૩ હા મહેરબાન ! ૯૬
૫૪ કુરઆનની મીંડા વિનાની
ટીકા
૯૬
૫૫ લોટા નથી ૯૭
૫૬ ચાર પ્રશ્નો ૯૭
પ૭ હથેલીમાં હાથી ડૂબ્યો ૯૮
૫૮ અકબરી રામાયણ ૧૦૧
૫૮ ધુંધચીની માળા ૧૦૩
૬૦ નદી કેમ રડે છે? ૧૦૩
૬૧ પાનમાં પાન કયું મોટું? ૧૦૫
૬૨ ગધેડીનો છેક હાથથી ગયો ૧૦૬
૬૩ એનું નામ તે મસ્ખરી!! ૧૦૭
૬૪ વીંછીનો મંત્ર ૧૦૮
૬૫ દિલ્હીમાં કાગડા કેટલા? ૧૧૧
૬૬ સાકરનો હીરો ૧૧૧
૬૭ ચંપક અને ભ્રમર ૧૧૭
૬૮ સૌથી નરમ શું ? ૧૧૮
૬૯ દોલત હાઝર છે !! ૧૧૯
૭૦ બાદશાહ લજાયો. ૧૨૦
૭૧ બાદશાહ બન્યો ૧૨૧
૭૨ બીરબલ પારસ છે ૧૨૧
૭૩ જેવું કર્મ તેવું ફળ ૧૨૨
૭૪ ઉત્તમ જળ કઇ નદીનું? ૧૨૨
૭૫ હુઝૂર ! ગધે આતે હૈં ? ૧૨૩
૭૬ સમશ્યા પૂર્તિ ૧૨૩
૭૭ ચોરકી ડાઢી મેં તિનકા ૧૨૪
૭૮ આખર ધૂળની ધૂળ ૧૨૫
૭૮ કાલી કે તેઅમત ૧૨૬
૮૦ કબુતરનું કૌતુક ૧૨૬
૮૧ ચાર પ્રશ્નો ૧૨૭

વાર્તા વિષય. પૃષ્ઠ
૮૨ દીવા હેઠળ અંધારૂં ૧૨૮
૮૩ ચોર પકડવાની કળા ૧૩૦
૮૪ હસાવે તો ઈનામ આપું ૧૩૧
૮૫ વખત તેવાં વાજાં ૧૩૧
૮૬ બખ્તરની પરિક્ષા ૧૩૨ ૧૩૨
૮૭ બુદ્ધિનું પરાક્રમ ૧૩૪
૮૮ મીઠી મસ્ખરી ૧૩૪
૮૯ સ્વભાવનું ઓસડ ૧૩૬
૯૦ જેવી કરણી તેવી પાર
ઉતરણી
૧૩૭
૯૧ રાજાનો હજામ પણ
ચાલાક હોય
૧૩૮
૯૨ કાળીનું કૌતુક ૧૩૯
૯૩ હાથી કે ગવૈયો ?! ૧૪૦
૯૪ એનું નામ તે મસ્ખરી!! ૧૪૨
૯૫ ગપ્પીદાસનો ગપાગોળો ૧૪૩ ૧૪૩
૯૬ કહેવા કહેવામાં ફેર ૧૪૪ ૧૪૪
૯૭ બીરબલને ગાળો ૧૪૫ ૧૪૫
૯૮ મૂર્ણ શિરોમણિ ૧૪૬
૯૯ નઝરે જાયેલી વાત પણ
ખોટી પડે
૧૪૮
૧૦૦ ડાહીમાના દીકરા ૧૫૧
૧૦૧ ચોબાની હાઝરજવાબી ૧૫૩
૧૦૨ છતી આંખે આંધળા ૧૫૪ ૧૫૬
૧૦૩ આરસીમાં મોહરો ૧૫૬ ૧૫૮
૧૦૪ પ્રશ્નોત્તરી ૧૫૮ ૧૫૮
૧૦૫ સાચા એહદી ૧૫૮
૧૦૬ આ કઈ કોટડીની
કુંચીઓ છે?
૧૫૯
૧૦૭ વાતતો હું કરી લઇશ ૧૬૦ ૧૬૦
૧૦૮ તમારા કેટલા પુત્ર છે? ૧૬૦ ૧૬૦
૧૦૯ આપ જગત્‌પિતા છો. ૧૬૧ ૧૬૪
૧૧૦ તમને પણ મ્હારી
આજ્ઞામાં રહેવું પડશે.
૧૬૨

વાર્તા વિષય. પૃષ્ઠ
૧૧૧ હું એને ભૂલી ગયો ૧૬૨
૧૧૨ સૂર્ય પશ્ચિમમાં કેમ
સંતાય છે?
૧૬૨
૧૧૩ મા લાદે, બહેન દો ૧૬૩
૧૧૪ કોઈ પઠ્ઠા ચઢગયા હોગા ૧૬૪
૧૧૫ આપ ક્યાંથી બાદશાહ
થાત ?
૧૬૪
૧૧૬ બે પ્રશ્નોનો એકજ ઉત્તર ૧૬૪
૧૧૭ "" ૧૬૫
૧૧૮ સંસારના મૂર્ખ ૧૬૫
૧૧૯ માકૂલ, બહેન કૂલ ૧૬૬
૧૨૦ અજબ મસ્ખરી ૧૬૬
૧૨૧ એકાદશી વ્રત ૧૬૬
૧૨૨ ઓર ક્યા? ૧૬૭
૧૨૩ રામનામને બદલે મ્હારૂં
નામ લખો
૧૬૯
૧૨૪ પનઘટની વાતોર ૧૬૯
૧૨૫ જૂતોંકે મારે ખડે હેં ૧૭૦
૧૨૬ એકને બદલે હઝાર ૧૭૧
૧૨૭ ચોબાની હાઝરજવાબી ૧૭૨
૧૨૮ બેટી દેદો, પોતા દિલાદો ૧૭૩
૧૨૯ જાઝરૂમાં ચિત્ર ૧૭૪
૧૩૦ આ પણ અમારૂં જ છે ! ૧૭૪
૧૩૧ હોડીનો પ્રબંધ ૧૭૫
૧૩૨ આન પડી હે ૧૭૫
૧૩૩ ખુશ કે નાખુશ ૧૭૭
૧૩૪ સોયા સો ચૂકા ૧૭૭
૧૩૫ નદીનાં લગ્ન ૧૭૮
૧૩૬ ગધેડાનો નાચ ૧૭૯
૧૩૭ ‘મલ’ શબ્દનો અર્થ? ૧૭૯
૧૩૮ બુદ્ધિસાગર ૧૮૦
૧૩૯ કોણ જીતશે ? ૧૮૧


વાર્તા વિષય. પૃષ્ઠ
૧૪૦ બીરબલની કૂતરી ૧૮૨
૧૪૧ છ પ્રશ્નો ૧૮૨
૧૪૨ ઉંટની ગરદન વાંકી કેમ? ૧૮૩
૧૪૩ બીરબલની પુત્રી ૧૮૩
૧૪૪ મીણનો શાહઝાદો ૧૮૪
૧૪૫ કોને કોને ધિક્કાર છે ! ૧૮૫
૧૪૬ બેટા રોતા થા ૧૮૬
૧૪૭ તે તે પાંવ પસારીયે
જેતી લાંબી સોડ
૧૯૦
૧૪૮ હાથકે છુએ જો કોઈ
બેરહુ ન ખાયગો
૧૯૧
૧૪૯ એ શું કરે છે? ૧૯૨
૧૫૦ બીરબલ હંસે તો મેંહ
બરસે
૧૯૩
૧૫૧ હીંમતે મર્દા તો મદદે ખુદા ૧૯૪
૧૫૨ અપ્સરા અને ચુડેલ ૧૯૫
૧૫૩ પરિક્ષકની બલિહારી ૧૯૬
૧૫૪ બીરબલ અને તાનસેનની પરિક્ષા ૨૧૦
૧૫૫ ઢેડ પંચનો ન્યાય ૨૨૨
૧૫૬ છતી આંખે અંધ,
પેઢીનું નાક, હાથનું
મણી, બજારની ખાટ ને નરકની વાટ
૨૨૫
૧૫૭ આકાશને માર્ગે ૨૩૯
૧૫૮ પાંચ પ્રશ્નો ૨૪૧
૧૫૯ રજપૂતાણીનું પતિવ્રત ૨૪૩
૧૬૧ બાદશાહનો પોપટ ૨૫૯
૧૬૨ ૫ંડિતના પ્રશ્નો ૨૫૨
૧૬૩ નહીંતડકામાં નહીંછાયામાં ૨૬૪
૧૬૪ ન્હાની લીટી કોની ૨૬૯
૧૬૫ પૃથ્વિનું મધ્ય ૨૭૧